ITPB3/423-754a/09/PS - Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na reprezentację.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 19 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-754a/09/PS Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na reprezentację.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku (data wpływu 23 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na reprezentację, tj. na usługi gastronomiczne i noclegowe w związku z organizacją spotkań z kontrahentami - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 listopada 2009 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych między innymi w zakresie możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących wydatków na reprezentację, tj. na usługi gastronomiczne i noclegowe w związku z organizacją spotkań z kontrahentami.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania preparatów farmaceutycznych. Odbiorcami Spółki są podmioty zlokalizowane w różnych regionach Polski. Wnioskodawca, w ramach prowadzonej działalności, podejmuje szeroko zakrojone działania promocyjne i informacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie relacji z potencjalnymi klientami. W związku z powyższym pracownicy Spółki odbywają spotkania ze strategicznymi klientami, przy okazji których Wnioskodawca ponosi liczne wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Wśród przedmiotowych kosztów znajdują się między innymi wydatki na usługi gastronomiczne i noclegowe, ponoszone na rzecz klientów.

Ponoszone przez Spółkę wydatki reprezentacyjne mają na celu poszerzenie bądź utrzymanie kanałów dystrybucji dla produkowanych preparatów farmaceutycznych. W świetle powyższego należy uznać za ścisły związek ponoszonych przedmiotowych kosztów z osiąganymi przez Spółkę przychodami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Spółka ponadto korzysta z usług marketingowych, świadczonych przez wyspecjalizowaną spółkę. Faktury wystawione przez ten podmiot w ramach świadczenia usług marketingowych zawierają między innymi pozycje kosztowe, mające charakter reprezentacyjny, które obejmują głównie wydatki na zakup upominków, organizację spotkań, nabycie usług gastronomicznych i noclegowych, ponoszonych w związku z promocją Spółki.

Wnioskodawca wyłącza wydatki o charakterze reprezentacyjnym z kosztów uzyskania przychodów stosownie do art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych.

Ponadto, z uwagi na ograniczenie wprowadzone w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych i noclegowych. W przypadku kosztów promocji, w związku z faktem, iż faktura wystawiana przez wyspecjalizowaną spółkę nie zawiera informacji o charakterze wydatków poniesionych na reprezentację, Wnioskodawca, w odniesieniu do tych pozycji faktury, nie odlicza podatku VAT naliczonego.

Wątpliwości Spółki budzi zasadność zaliczenia nieodliczonego podatku VAT, w związku z ponoszeniem wydatków reprezentacyjnych, tj. usług gastronomicznych i noclegowych oraz kosztów promocji, do kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy), Spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek VAT z faktur dotyczących reprezentacji, dokumentujących w szczególności wydatki:

1.

na usługi gastronomiczne i noclegowe, ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z kontrahentami oraz

2.

koszty promocji Spółki, ponoszone przez wyspecjalizowaną jednostkę w ramach świadczonych usług marketingowych...

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących reprezentacji, dokumentujących w szczególności wydatki na usługi gastronomiczne i noclegowe, ponoszone przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z kontrahentami. Wniosek Spółki w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów podatku VAT z faktur dotyczących reprezentacji, dokumentujących koszty promocji Spółki, ponoszone przez wyspecjalizowaną jednostkę w ramach świadczonych usług marketingowych, będzie przedmiotem odrębnej interpretacji indywidualnej.

Zdaniem Spółki, w myśl art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z art. 15 ust. 1 tej ustawy, nieodliczony podatek VAT z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych i noclegowych oraz z faktury wystawionej przez wyspecjalizowaną spółkę zajmującą się usługami marketingowymi, w części dotyczącej ponoszenia kosztów promocji stanowiących w każdym z wymienionych przypadków wydatki reprezentacyjne w Spółce, może być zaliczany do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Przytoczony przepis ma na celu złagodzenie negatywnych skutków dla podatnika, wynikających z naruszenia zasady neutralności, obowiązującej w konstrukcji podatku od towarów i usług, bowiem ograniczenie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego z faktur dokumentujących zakup usług gastronomicznych i noclegowych stanowi niewątpliwie przykład odstępstwa ustawodawcy od tej zasady. Należy zwrócić uwagę, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych również zakłada neutralność podatku VAT na rozliczenie podatku dochodowego, a mianowicie nie uznaje za przychód podatkowy podatku VAT należnego (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy), a także wyłącza z kosztów uzyskania przychodów podatek VAT naliczony (ogólna zasada wyrażona w pierwszym zdaniu art. 16 ust. 1 pkt 46). W świetle powyższego, art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ma na celu uregulowanie sytuacji, w której neutralność podatku VAT zostaje ograniczona. Ustawodawca zezwala na zaliczenie do kosztów podatkowych kwoty podatku VAT naliczonego, którego podatnik nie odlicza między innymi z uwagi na art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na charakter wydatków, z którymi związany jest podatek VAT naliczony, o ile służą one zwiększeniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów Spółki. Należy uznać, iż do tej grupy wydatków należy zakwalifikować również koszty dotyczące działań o charakterze reprezentacyjnym, w szczególności zakup usług noclegowych i gastronomicznych na rzecz strategicznych kontrahentów, dokonanych przy okazji spotkań reprezentantów obu stron. Przedmiotowe wydatki służą w pośredni sposób intensyfikacji przychodów podatkowych, są uzasadnione biznesowo, a w związku z tym stanowią koszty uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki, bez znaczenia w analizowanym stanie faktycznym pozostaje fakt, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatki ponoszone na cele reprezentacyjne, w szczególności ponoszone na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przytoczony przepis wyłącza z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatki na reprezentację, przy czym wydatki te należy rozumieć jako kwoty netto faktur zakupowych, bowiem podatek VAT naliczony z tych faktur, zgodnie z inną zasadą wyrażoną w art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy, nie stanowi kosztu podatkowego. Ustawodawca jednak zastrzega w dalszej części art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy, iż w przypadku, gdy podatnikowi nie przysługiwało odliczenie podatku VAT naliczonego, z uwagi na przepisy ustawy od towarów i usług, wówczas kwota podatku VAT nieodliczonego może stanowić u podatnika koszt uzyskania przychodów. Przepis ten nie uzależnia prawa podatnika do zaliczenia nieodliczonego podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów od rodzaju kosztów, w związku z którymi podatek VAT powstał.

Stanowisko prezentowane przez Spółkę stanowi odzwierciedlenie w interpretacjach indywidualnych Dyrektorów Izb Skarbowych, między innymi:

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacjach indywidualnych z dnia 28 lipca 2008 r. (sygn. IP-PB3-423-790/08-2/ECH) oraz z dnia 3 lipca 2009 r. (sygn. IPPB3/423-252/09-4/KK),

*

Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacjach indywidualnych z dnia 14 lutego 2008 r. (sygn. ILPB3/423-24/07-2/MC), z dnia 10 czerwca 2009 r. (sygn. ILPB3/423-221/09-2/JG) oraz z dnia 16 kwietnia 2009 r. (sygn. ILPB3/423-96/09-6/MC).

Spółka wskazuje również, iż w przedmiotowej sprawie wypowiedział się Minister Finansów (zmiana interpretacji indywidualnej z dnia 20 marca 2009 r., sygn. DD6/8213-141/MZG/08/PK-383). Minister Finansów stwierdził, iż "jakkolwiek z brzmienia przepisów wynika, iż koszty reprezentacji nie są kosztem uzyskania przychodów (art. 16 ust. 1 pkt 28 u.p.d.o.p.), to jednak naliczony podatek od towarów i usług jest kosztem podatkowym, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, niezależnie od charakteru wydatków, których dotyczy ten podatek (art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a) u.p.d.o.p.)".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

W zamkniętym katalogu kosztów niezaliczanych przez ustawodawcę do kosztów uzyskania przychodów ujęto między innymi wydatki na reprezentację, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Za koszty uzyskania przychodów nie uważa się również, zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług. Zasada ta wynika z konstrukcji prawnej tego podatku, który z założenia jest neutralny dla przedsiębiorców. Zgodnie bowiem z przepisem art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej oraz osobom fizycznym, wykonującym samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Od zasady nieuznawania podatku od towarów i usług za koszt uzyskania przychodów ustawodawca przewidział jednak szereg wyjątków. Na mocy przepisu art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a), tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem uzyskania przychodów jest podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Stosownie natomiast do brzmienia art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych.

Z przedstawionych okoliczności wynika, iż Spółka w ramach prowadzonej działalności, podejmuje szeroko zakrojone działania promocyjne i informacyjne, ukierunkowane na wzmocnienie relacji z potencjalnymi klientami. W związku z powyższym pracownicy Spółki odbywają spotkania ze strategicznymi klientami, przy okazji których Wnioskodawca ponosi liczne wydatki o charakterze reprezentacyjnym. Wśród przedmiotowych kosztów znajdują się między innymi wydatki na usługi gastronomiczne i noclegowe, ponoszone na rzecz klientów. Z uwagi na ograniczenie wprowadzone w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług, Spółka wskazuje, iż nie może skorzystać z prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie usług gastronomicznych i noclegowych.

Oznacza to w konsekwencji, że w przypadku gdy Spółce nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług, a naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, Spółka będzie mogła - na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 46 lit. a), tiret drugie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - uznać za koszt uzyskania przychodów kwotę niepotrąconego podatku naliczonego od towarów i usług związanego z wydatkami poniesionymi na cele reprezentacji Spółki, a dotyczących usług gastronomicznych i noclegowych, ponoszonych przez Spółkę w związku z organizacją spotkań z kontrahentami.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl