Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 grudnia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-580/09/DK
Wniesienie przez podatnika 100% udziałów polskiej sp. z o.o. do spółki cypryjskiej a opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 30 września 2009 r. (data wpływu 5 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu w związku z wniesieniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki cypryjskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu w związku z wniesieniem udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki cypryjskiej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca działający w formie spółki akcyjnej (dalej: Spółka) w najbliższym czasie stanie się właścicielem pakietu 100 % udziałów polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność głównie w zakresie projektowania i dystrybucji odzieży (dalej: polska sp. z o.o.). Spółka zamierza wnieść 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego do spółki z siedzibą na Cyprze, działającej w formie prawnej odpowiadającej polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka cypryjska), która w rozumieniu cypryjskich przepisów podatkowych będzie spółką kapitałową. Spółka cypryjska będzie prowadziła działalność zgodnie z przepisami prawa cypryjskiego, a jej siedziba określona w umowie spółki oraz siedziba zarządu będzie znajdowała się na terytorium Cypru. Krajem, w którym całość dochodów spółki cypryjskiej będzie podlegała opodatkowaniu, będzie Cypr (krajem rezydencji podatkowej spółki cypryjskiej będzie Cypr).

W związku z wniesieniem 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego, Spółka obejmie w zamian wyłącznie udziały spółki cypryjskiej (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce). W wyniku wskazanej transakcji, spółka cypryjska uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskiej sp. z o.o.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Spółkę 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. do spółki cypryjskiej będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem wnioskodawcy, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, wniesienie przez Spółkę 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. do spółki cypryjskiej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. W odniesieniu do przedmiotowej transakcji, kluczowe znaczenie będzie miał przepis art. 12 ust. 4d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zgodnie z którym w przypadku podatników dokonujących zbycia udziałów (akcji) jednej spółki kapitałowej innej spółce kapitałowej, jeżeli spółka nabywająca oraz spółka zbywająca (obejmująca), podlegają w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania oraz w zamian za zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej albo otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w gotówce w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji) lub - w przypadku braku wartości nominalnej - wartości rynkowej tych udziałów (akcji), a także jeżeli w wyniku nabycia udziałów (akcji):

1.

spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane, albo

2.

spółka posiadająca bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane, zwiększa ilość udziałów (akcji) w tej spółce

*

do przychodów nie zalicza się wartości otrzymanych udziałów (akcji) w spółce zbywającej i w spółce nabywającej.

W konsekwencji, aby uznać daną transakcję za tzw. wymianę udziałów (akcji), o której mowa w przytaczanym art. 12 ust. 4d ww. ustawy, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

1.

Stronami umowy (zbywającym i nabywającym) muszą być spółki kapitałowe, jak również przedmiotem wymiany muszą być udziały (akcje) spółki kapitałowej - zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym stronami transakcji będzie spółka (działająca w formie spółki akcyjnej, a zatem będąca spółką kapitałową) oraz cypryjska sp. z o.o. Zgodnie z art. 12 ust. 11 cytowanej ustawy, przepisy ust. 4d stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy. Załącznik nr 3 w pkt 8 wskazuje na spółki ustanowione według prawa cypryjskiego zdefiniowane w ustawie o podatku dochodowym. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, spółka cypryjska to spółka działająca w formie prawnej odpowiadające polskiej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością), która w rozumieniu cypryjskich przepisów podatkowych będzie spółką kapitałową. Ponadto, przedmiotem transakcji będą udziały polskiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością co powoduje, iż wskazany warunek będzie spełniony;

2.

Spółka nabywająca oraz spółka zbywająca (obejmująca) muszą podlegać w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii) opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - całość dochodów Spółki podlega opodatkowaniu w Polsce, natomiast całość dochodów spółki cypryjskiej będzie podlegała opodatkowaniu na Cyprze (krajem rezydencji Spółki jest Polska, natomiast krajem rezydencji spółki cypryjskiej będzie Cypr);

3.

W zamian za zbywane udziały (akcje) spółka zbywająca otrzyma udziały (akcje) spółki nabywającej lub udziały (akcje) spółki nabywającej wraz z zapłatą w wysokości nie wyższej niż 10 % wartości nominalnej otrzymanych udziałów (akcji), a w razie braku wartości nominalnej - ich wartości rynkowej - zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w związku z wniesieniem 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. w formie wkładu niepieniężnego, Spółka obejmie w zamian wyłącznie udziały spółki cypryjskiej (nie będzie miała miejsce częściowa zapłata w gotówce);

4.

W wyniku nabycia udziałów (akcji) spółka nabywająca uzyska bezwzględną większość praw głosu w spółce, której udziały (akcje) są zbywane albo zwiększy ilość udziałów (akcji), gdy przed transakcją miała już bezwzględną większość praw głosu w tej spółce - zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym, w wyniku wskazanej transakcji, spółka cypryjska uzyska bezwzględną większość praw głosu w polskiej sp. z o.o.

W związku z tym, iż spełnione zostaną łącznie wszystkie warunki wynikające z art. 12 ust. 4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wniesienie przez Spółkę 100 % udziałów polskiej sp. z o.o. do spółki cypryjskiej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych - do przychodów Spółki nie będzie zaliczało się wartości otrzymanych udziałów spółki cypryjskiej (o czym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy). Jednocześnie wydatki na nabycie przez Spółkę udziałów spółki cypryjskiej nie będą kosztem uzyskania przychodu na moment przedmiotowej transakcji. Będą one kosztem dopiero w sytuacji, gdy Spółka dokona zbycia udziałów spółki cypryjskiej (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 8d cytowanej ustawy).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl