ITPB3/423-571/14/PS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB3/423-571/14/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 16 lutego 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-571/14/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 listopada 2014 r. (data wpływu 1 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

X. (dalej: "Spółka") jest spółką z siedzibą w Polsce i podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: "CIT").

Obszar działalności Spółki obejmuje szeroki zakres zintegrowanych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, wód geotermalnych, a także lokalizacji i monitoringu podziemnych zbiorników. Na usługi te składa się przede wszystkim działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, na którą składa się głownie akwizycja, przetwarzanie i interpretacja danych sejsmicznych. Spółka świadczy swoje usługi na terytorium Polski i za granicą, zarówno dla podmiotów powiązanych (tekst jedn.: należących do tej samej grupy kapitałowej), jak i podmiotów trzecich.

Zasadniczym dążeniem Spółki jest utrzymanie i umocnienie pozycji wiodącego podmiotu na rynku zintegrowanych usług geofizycznych na potrzeby poszukiwań złóż węglowodorów i źródeł geotermalnych. W tym celu, Spółka stale rozwija stosowane w działalności gospodarczej środki o nowe, innowacyjne narzędzia udoskonalające procesy:

* akwizycji danych sejsmicznych, przetwarzania tych danych i następnie ich interpretacji służące finalnie określeniu budowy geologicznej, która pozwala m.in. na ustalenie lokalizacji źródeł węglowodorów, źródeł geotermalnych, ocenę technicznego wykorzystania danego terenu,

* ogólne procesy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Udoskonalanie opisanych wyżej procesów i świadczonych przez Spółkę usług wymaga i będzie wymagać stałego wdrażania innowacji i udoskonalania stosowanych technologii tak, aby sprostać wymaganiom swoich klientów.

W celu usprawnienia tych rodzajów działalności Spółka nabywała i będzie nabywać od kontrahentów zewnętrznych szereg wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji na oprogramowanie komputerowe (dalej: "Systemy IT") wraz z pracami wdrożeniowymi.

Nabycie praw do wiedzy technologicznej w postaci Systemów IT nastąpiło / będzie następować w drodze umowy o ich przeniesienie oraz korzystanie z tych praw. Korzystanie z przedmiotowego oprogramowania prowadziło / będzie prowadzić do optymalizacji procesów wewnętrznych w Spółce oraz sprawniejszego świadczenia zintegrowanych usług geofizycznych (m.in. w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego, na które składa się głównie akwizycja danych sejsmicznych, przetwarzanie i ich interpretacja), co w konsekwencji przekłada się na obniżenie kosztów i wzrost efektywności działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę.

Udoskonalenie powyższych obszarów działalności Spółki polegało / będzie polegać na uzyskaniu wskazanych niżej korzyści wynikających z wdrożenia Systemów IT, tj. na:

* poprawie jakości zintegrowanych usług geofizycznych oferowanych przez Spółkę;

* rozszerzeniu i unowocześnieniu zakresu usług Spółki;

* poprawie efektywności procesów operacyjnych;

* ograniczeniu kosztów działalności Spółki poprzez automatyzację czynności operacyjnych;

* ograniczeniu kosztów działalności Spółki poprzez lepsze wykorzystanie krytycznych zasobów organizacji (np. zasoby ludzkie w zakresie inżynierii) w realizacji strategii rozwoju Spółki;

* ogólnym ograniczeniu kosztów działalności Spółki;

* przyśpieszeniu procesów konsolidacji danych, analizy i raportowania;

* skróceniu czasu podejmowania decyzji biznesowych / wykonywania zadań / działań w obszarze komunikacji wewnątrz Spółki oraz z podmiotami zewnętrznymi powiązanymi i niepowiązanymi;

* usprawnieniu procesów planowania, raportowania zarządczego (zbieranie danych, integracja danych);

* unowocześnieniu i zwiększeniu efektywności systemów zabezpieczania danych, w tym nadzór nad możliwością kopiowania i udostępniania kopii danych.

W odniesieniu do Systemów IT, których dotyczy niniejszy wniosek, Spółka dokonywała / będzie dokonywała płatności wydatków na ich nabycie w tym samym roku, w którym Spółka wprowadziła lub wprowadzi Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, lub też - w przypadku przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ust. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: "ustawa o CIT") - w roku poprzedzającym rok, w którym Spółka wprowadziła Systemy IT do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W przypadku niektórych Systemów IT w powyższych okresach poniesiono tylko część wydatków i tylko tej części dotyczy mniejszy wniosek - pozostałe części wydatków poniesione poza powyższymi okresami czyli np. w latach poprzedzających wprowadzenie do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, nie są przedmiotem zapytania Spółki i odpowiadająca im część wartości początkowej zostanie wyłączona z dalszej analizy.

Systemy IT spełniają kryteria wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji podatkowej w rozumieniu art. 18b ustawy o CIT. Wartość początkową Systemów IT przyjęto w wysokości ceny nabycia (w tym kosztów licencji, praw autorskich), powiększonej o wydatki związane z dostosowaniem i wdrożeniem (uruchomieniem) Systemów IT - poniesionych na rzecz jednego lub kilku uprawnionych podmiotów.

Spółka oczekuje, że innowacyjność wskazanych wyżej Systemów IT zostanie potwierdzona opiniami jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 z późn. zm.), a od 1 października 2010 r. w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), jako spełniająca przesłanki do zastosowania ulgi na nowe technologie stosowanie do art. 18b ust. 2 inftne ustawy o CIT czyli, że wskazane we wniosku Systemy IT stanowiące wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i nie są stosowane przez okres dłuższy niż 5 ostatnich lat (dalej: "Pozytywne Opinie").

Spółka nie prowadziła i nie zamierza prowadzić działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie stosownego zezwolenia. Spółka nie udzieliła i nie zamierza udzielić w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowych technologii. Nie została ogłoszona upadłość Spółki obejmująca likwidację majątku oraz Spółka nie została postawiona w stan likwidacji (miała miejsce jedynie zmiana formy prawnej ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych). Spółka nie otrzymała zwrotu wydatków na nowe technologie w postaci Systemów IT w jakiejkolwiek formie.

Spółka nie rozpoznała straty podatkowej za lata podatkowe 2009-2013. Wielkość jej dochodu podatkowego z pozarolniczej działalności gospodarczej nie była niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2 ustawy o CIT) za poszczególne lata podatkowe od 2009 do 2013.

Spółka zakłada również, że w kolejnych latach podatkowych poczynając od 1 stycznia 2014 r. nie rozpozna straty podatkowej, a wielkość jej dochodu z działalności gospodarczej nie będzie niższa od kwoty przysługujących odliczeń (art. 18b ust. 6 zd. 2 ustawy o CIT).

Dotychczas Spółka nie korzystała z ulgi z tytułu nabycia nowych technologii.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotom uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Czy przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka będzie mogła, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2014 r., skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez Spółkę Systemów IT wprowadzonych / które będą wprowadzone przez nią do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały / zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłacone podmiotowi / podmiotom uprawnionym:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi / podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy.

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

1. Przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka będzie mogła, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2014 r., skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez Spółkę Systemów IT wprowadzonych / które będą wprowadzone przez nią do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały / zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi / podmiotom uprawnionym:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi / podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, od podstawy opodatkowania, ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Stosownie do treści art. 18b ust. 2 ustawy o CIT, za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawach, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalanie wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

Zgodnie natomiast z treścią art. 18b ust. 4 ustawy o CIT, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku.

Z art. 18b ust. 5 ustawy o CIT wynika, iż w sytuacji, gdy podatnik dokonał przedpłat (zadatków) na poczet wydatków na nowe technologie w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, uznaje się je za poniesione w roku jej wprowadzenia do tej ewidencji.

Zgodnie z przepisem art. 18b ust. 6 ustawy o CIT, podatnik dokona stosownych odliczeń w zeznaniach za właściwe lata podatkowe, w których poniesiono wydatki, o których mowa w art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o CIT, odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej na podstawie art. 18b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

Jak wynika z art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, podatnik traci prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowej technologii, jeżeli przed upływem trzech lat podatkowych licząc od końca roku podatkowego, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:

1.

udzieli w jakiejkolwiek formie lub części innym podmiotom prawa do nowej technologii; nie dotyczy to przeniesienia prawa w wyniku przekształcenia formy prawnej oraz łączenia lub podziału dotychczasowych przedsiębiorców - dokonywanych na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, albo

2.

zostanie ogłoszona jego upadłość obejmująca likwidację majątku, lub zostanie postawiony w stan likwidacji, albo

3.

otrzyma zwrot wydatków na tę technologię w jakiejkolwiek formie.

Biorąc pod uwagę powyższe warunki, podstawą ustalenia wielkości odliczenia jest kwota wydatków spełniających kumulatywnie poniższe warunki, tj.:

1.

wydatki zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, oraz

2.

zostały poniesione przez podatnika na nabycie nowej technologii, oraz

3.

zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następnym, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, oraz

4.

nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W ocenie Spółki, poniesione przez Spółkę wydatki na nabycie licencji na Systemy IT spełniają wszystkie powyższe warunki, w szczególności zaś wydatki te zostały uwzględnione w wartości początkowej WNiP, zostały poniesione przez Spółkę na nabycie nowej technologii, zostały zapłacone w roku podatkowym, w którym wprowadzono nową technologię do ewidencji środków trwałych lub w roku następującym po tym roku, przy czym za wydatki poniesione w roku wprowadzenia do ewidencji uważa się również przedpłaty (zadatki) na poczet tych wydatków w roku poprzedzającym rok, w którym wprowadził nową technologię do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, jak również nie zostały one zwrócone Spółce w jakiejkolwiek formie.

Systemy IT

W ocenie Spółki, wdrożenie Systemów IT umożliwia Spółce sprawniejsze świadczenie zintegrowanych usług geofizycznych (min. w zakresie inżynierii i doradztwa technicznego, na które składa się głównie akwizycja danych sejsmicznych, przetwarzanie i ich interpretacja), a także rozszerzenie portfolio oferowanych usług o nowe elementy, w porównaniu do stanu przed ich wdrożeniem. Standard Systemów IT, jako nowej technologu w rozumieniu art. 18b ust. 1 ustawy o CIT potwierdzony zostanie opiniami niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki.

W zaprezentowanych stanach faktycznych prawo do rozwiązań technologicznych w postaci licencji na Systemy IT stanowi dla Spółki wartości niematerialne i prawne w świetle przepisów ustawy o CIT, co jest jednym z warunków do uznania danej wiedzy technologicznej za nową technologię w rozumieniu tej ustawy.

Jak wynika z literalnej interpretacji art. 18b ustawy o CIT oraz ugruntowanej praktyki organów podatkowych, licencje na oprogramowanie komputerowa, które zostały wyprowadzone przez podatnika do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, mogą być podstawą do skorzystania z preferencji podatkowej wynikającej z ulgi technologicznej, pod warunkiem uzyskania opinii jednostki naukowej potwierdzającej innowacyjność nowej technologii.

Powyższe potwierdza interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 września 2009 r. (sygn. IPPB5/423-330/09-5/AM), który uznał, że podatnikowi przysługuje prawo do dokonania korekty deklaracji i odliczenia 50% kosztów poniesionych na nowe technologie w postaci licencji do programu komputerowego. Analogiczny pogląd zaprezentował również Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z dnia 25 marca 2011 r. (sygn. ILPB3/423-29/10-2/AP), potwierdzając stanowisko, iż podatnik będzie mógł skorzystać z prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania 50% wydatków poniesionych na nabycie nowych technologii w postaci wartości niematerialnej i prawnej, jaką stanowi system usprawniający procesy biznesowe.

Natomiast w interpretacji indywidualnej z dnia 19 stycznia 2011 r. (sygn. ILPB3/423-858/10-2/EK), Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu potwierdził stanowisko wnioskodawcy, że w momencie niezastosowania odliczenia w roku, w którym odliczenie przysługiwało, w celu skorzystania z prawa do odliczenia ulgi technologicznej, podatnik może złożyć korektę deklaracji za rok, w którym to odliczenie przysługiwało, z zastrzeżeniem, że spełnione zostały wszystkie warunki niezbędne do zastosowania ulgi, o której mowa w art. 18b ustawy o CIT i nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Jak wynika zaś z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, wartość początkowa nabytych licencji na korzystanie z Systemów IT powiększana jest o wydatki dotyczące ich wdrożenia, rozumiane jako koszty wdrożenia naliczone do dnia przyjęcia Systemów IT do używania. Powyższe stanowisko jest powszechnie akceptowane w praktyce organów podatkowych, co potwierdza m.in. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2011 r. (sygn. IPPB5/423-60/11-2/AM), interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 27 sierpnia 2010 r. (sygn. ILPB3/423-483/10-4/MM) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 10 listopada 2008 r. (sygn. ILPB3/423-502/0S-3/HS).

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, w opisanych przez Spółkę zaistniałym stanie faktycznym / zdarzeniu przyszłym spełnione zostały wszystkie niezbędne przesłanki determinujące skorzystanie z ulgi technologicznej oraz nie zaistniały okoliczności skutkujące koniecznością dokonania korekty zwiększającej podstawę opodatkowania, wymienione przez ustawodawcę w art. 18b ust. 8 ustawy o CIT, które powodowałyby definitywną utratę prawa do skorzystania z ulgi technologicznej.

Ponadto wydatki na nabycie nowych technologii zostały / zostaną efektywnie poniesione, co umożliwia / umożliwi ich odliczenie od podstawy opodatkowania na podstawie art. 18b ust. 6 ustawy o CIT w roku podatkowym, w którym doszło do ich poniesienia w rozumieniu art. I8b ust. 4 i ust. 5 ustawy o CIT.

W konsekwencji, przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka może, w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2013 r., na podstawie art. 75 § 1 w zw. z art. 75 § 2 pkt 1 lit. a oraz art. 75 § 3 Ordynacji podatkowej złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z korektą zeznania podatkowego i skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków7) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Natomiast w odniesieniu do lat podatkowych trwających od 1 stycznia 2014 r., przy założeniu, że Spółka uzyska Pozytywne Opinie jednostki naukowej, Spółka będzie mogła skorzystać z ulgi na nowe technologie, o której mowa w art. 18b ust. 1 ustawy o CIT, poprzez odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków na nabycie przez Spółkę Systemów IT wprowadzonych / które będą wprowadzone przez nią do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do kwoty stanowiącej 50% wydatków, które zostały / zostaną uwzględnione w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi / podmiotom uprawnionym:

a.

w roku podatkowym, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi / podmiotom uprawnionym w tym roku podatkowym oraz przedpłat (zadatków) zapłaconych w roku poprzedzającym ten rok podatkowy,

b.

w roku podatkowym następującym po roku, w którym Systemy IT objęte niniejszym wnioskiem zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - omówionych wyżej wydatków (części wydatków) na nabycie Systemów IT (obejmujących łącznie koszty licencji, praw autorskich i wdrożenia) do kwoty stanowiącej 50% wydatków uwzględnionych w wartości początkowej i zapłaconych podmiotowi uprawnionemu w roku następującym po roku, w którym Systemy IT zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej w tym zakresie oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Na marginesie wskazać należy, że choć nie było to przedmiotem zapytania Wnioskodawcy, to z uwagi na postanowienia art. 121 § 1 w zw. z art. 14h Ordynacji podatkowej, tutejszy organ uznał za zasadne podkreślić, że stosownie do art. 18b ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.) odliczenia związane z nabyciem nowej technologii nie mogą przekroczyć 50% kwoty ustalonej zgodnie z ust. 4 i 5.

Zastrzec należy również, że art. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1328, z późn. zm.) zmieniono brzemiennie art. 18b ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw, z wyjątkiem nabycia w drodze wkładu niepieniężnego.

Zgodnie natomiast z art. 12 tej ustawy, podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2015 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2014 r., stosują do końca przyjętego przez siebie roku podatkowego przepisy ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2014 r.

Odnośnie powołanych interpretacji indywidualnych, wskazać należy również, iż zostały one wydane w indywidualnych sprawach w określonych stanach faktycznych i tylko do nich się odnoszą. Nie są natomiast wiążące dla tut. organu, który wydał przedmiotową interpretację indywidualną.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl