ITPB3/423-536c/14/AW, CIT w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła. - Pismo wydane przez:... - OpenLEX

ITPB3/423-536c/14/AW - CIT w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-536c/14/AW CIT w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 12 listopada 2014 r. (data wpływu 14 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 listopada 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, tzw. podatku u źródła.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest działającą według prawa polskiego spółką prawa handlowego. Jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej VAT i VAT UE oraz podatnikiem podatku dochodowego osób prawnych.

W ramach struktury organizacyjnej Spółka jest członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej składającej się ze spółek zlokalizowanych w różnych krajach (zwanej dalej Grupą).

Spółka zamierza przystąpić do systemu wspólnego zarządzania płynnością grupy, którym ma zostać objęta także Spółka, tzw. cash pooling.

Wnioskodawca jako polski podmiot prawny, odpowiednio zarejestrowany na terenie Polski i polski rezydent podatkowy, zamierza przystąpić do nierzeczywistego cash poolingu tzw. notional cash pooling, połączonego z zasadą cash pooling zero-balancing stosowaną dla rachunku bankowego krajowego w walucie PLN, w korespondencji z rachunkiem bankowym zagranicznym w walucie PLN. System ten ma polegać na konsolidacji rachunków bankowych w ich znaczeniu ekonomicznym, co będzie realizowane w oparciu o umowy cash pooling i poprzez nierzeczywiste skompensowanie wszystkich sald rachunków bankowych uczestników systemu dokonane przez Bank (istota notional cash pooling). W systemie cash pooling, oprócz Spółki będą uczestniczyć także inne podmioty wchodzące w skład Grupy, które są bezpośrednio poprzez właściciela lub pośrednio spółki córki powiązane ze Spółką, gdyż tworzą razem grupę kapitałową. Przystąpienie do systemu realizowane jest poprzez podpisanie indywidualnej umowy z pool leaderem oraz stosownych umów bankowych.

Funkcje pool leadera, tj. koordynatora systemu zarządzania płynnością w ramach struktury cash pooling będzie pełnić spółka z kraju UE, która pełni rolę centrum finansowo-rozliczeniowego Grupy. Istotą powyższego jest realizacja celu cash poolingu stosowanego w grupie kapitałowej między innymi w zakresie ustalenia skompensowanego poziomu odsetek dla pool leadera łącznie dla wszystkich uczestniczących kont bankowych poprzez skompensowanie odsetek dodatnich i ujemnych, i w zależności od kierunku nadwyżki uznanie na rzecz pool leadera lub obciążenia pool leadera tak ustalonymi odsetkami skumulowanymi.

Spółki uczestniczące w systemie cash pooling będą uznawane i/lub obciążane przez pool leadera odsetkami naliczonymi od poszczególnych swoich sald kont bankowych uczestników przez bank obsługujący system. W związku z powyższym aby przystąpić do systemu cash pooling Spółka zamierza otworzyć rachunki bankowe własne dla walut PLN oraz EUR w państwie Unii Europejskiej, tzw. rachunki zagraniczne, nierezydenta w znaczeniu terytorium H., a rachunki bankowe utworzone poza granicami kraju w sensie terytorium Polski, oraz dodatkowo otworzy rachunek krajowy w walucie PLN, rachunek krajowy, polskiego rezydenta.

W wyniku zawartych umów pewną kontrolę operacyjną dysponowania nad środkami zgromadzonymi na rachunkach krajowych i rachunkach zagranicznych będzie sprawował pool leader, według warunków i na zasadach ustalonych z bankiem obsługującym system cash pooling dla Grupy. Rolą tego banku w systemie cash pooling jest zapewnienie technicznej struktury cash poolingu.

Analizując stan faktyczny należy zaznaczyć i stwierdzić, że Spółka będzie realizowała system cash pooling przy zastosowaniu dwóch konstrukcji umów, tzn. notional cash pooling oraz zero-balancing cash pooling. Pierwsza konstrukcja odnosi się do rachunków bankowych zagranicznych w walutach PLN i EUR natomiast druga do rachunku bankowego krajowego w walucie PLN.

W sensie ogólnym notional cash pooling charakteryzuje się brakiem fizycznego transferu środków pomiędzy rachunkami bankowymi uczestników i pool leadera. Fundusze są przekazywane wyłącznie w sposób nierzeczywisty. Salda, które podlegają rozliczeniu, tzw. rachunki bankowe uczestników (debetowe i/lub kredytowe), rzeczywiście są pozostawiane na własnych rachunkach bankowych uczestników systemu, zaś odsetki naliczane są od kwoty netto skompensowanych zgromadzonych przez uczestników sald rachunków bankowych.

Odnośnie rachunku krajowego zastosowano zasadę zero-balancing cash pooling, w zakresie tym, że środki wydatkowane i/lub zgromadzone będą na koniec każdego dnia zerowane na/z rachunkiem krajowym w walucie PLN i rozliczane z rachunkiem zagranicznym w walucie PLN Spółki, który będzie podlegał systemowi notional cash pooling do wartości 0 na koniec dnia roboczego.

W sensie ekonomicznym poprzez umowy bankowe i w ramach systemu cash pooling grupa kapitałowa zamierza zoptymalizować zarządzanie środkami finansowymi uczestników umowy cash poolingu poprzez poprawę płynności jej uczestników, zwiększenie efektywności zarządzania środkami finansowymi oraz zmniejszenie kosztów finansowania zewnętrznego dla Grupy i poszczególnych jej uczestników. Powyższe będzie realizowane także dzięki odpowiedniemu wykorzystaniu sumy dziennych sald rachunków bankowych uczestników (dodatnich i ujemnych). Dzięki takiemu rozwiązaniu wynik odsetkowy zewnętrzny grupy jest bardziej korzystny, niż w przypadku oddzielnego inwestowania nadwyżek i ponoszenia kosztów finansowania przez posiadaczy poszczególnych rachunków poza tym systemem. Oprocentowanie posiadanych środków oraz oprocentowanie zadłużenia Spółki na rachunkach bankowych będzie naliczane według zasad rynkowych wynikających z umowy zawartej pomiędzy bankiem obsługującym system cash pooling i pool leaderem do której zamierza przystąpić Spółka. Naliczenie będzie następować dla każdej waluty oraz każdego konta rachunku bankowego osobno. Bank uzna lub obciąży rachunek odsetkowy pool leadera skompensowanymi odsetkami w ramach systemu cash pooling, tzw. odsetki netto całej grupy cash poolowej.

Natomiast uznania lub obciążenia naliczonymi odsetkami dodatnimi bądź ujemnymi poszczególnych uczestników w tym Wnioskodawcy dokonywał będzie pool leader dla każdego uczestnika i dla każdego rachunku bankowego osobno, przy zastosowaniu naliczeń banku obsługującego tzw. odsetki brutto wszystkich uczestników.

Przedstawiając stan faktyczny należy stwierdzić, że jedynymi transakcjami przychodowymi i kosztowymi uzyskiwanymi przez Spółkę będą otrzymywane i/lub płacone odsetki od rachunków bankowych. Innych kosztów i wydatków na rzecz pool leadera Spółka nie będzie otrzymywała i ponosiła.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

Czy w tak przedstawionym stanie faktycznym umowa cash poolingowa podlega pod regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie regulacji:

1.

art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dokumentacja cen transferowych) - obowiązek dokumentacyjny transfer pricing w zakresie systemu cash pooling.

2.

odnośnie istnienia ograniczenia do zaliczania do kosztów opłat odsetkowych w świetle art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych cienka kapitalizacja oraz ryzyko zaliczania i wykazania płaconych odsetek i ich wysokość - rozliczane metodą kasową pod względem ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

3.

przy saldach dodatnich i otrzymywania odsetek, czy zastosowanie znajdą przepisy art. 21, 22 i 26 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tzw. podatku u źródła.

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 3. W zakresie pozostałych pytań zostaną Spółce wydane odrębne rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 3 - w zaprezentowanym stanie faktycznym systemu cash pooling w zakresie otrzymywanych od sald ujemnych wykazanych na rachunkach zagranicznych PLN i EUR odsetek naliczanych przez bank organizujący a płaconych na rzecz pool leadera, tj. spółkę z siedzibą w kraju Unii Europejskiej, pełniącego zarazem centrum finansowo-rozliczeniowe Grupy znajdą zastosowanie przepisy art. 21, 22 i 26 ustawy o podatku od dochodów osób prawnych.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 podatek dochodowy z tytułu uzyskanych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 (tekst jedn.: podatnika niemającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej siedziby lub Zarządu podlegają obowiązku podatkowemu tylko od tych dochodów) ustala się w wysokości 19% tych przychodów.

Powyższe w świetle art. 21 ust. 2 tej ustawy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 3 zwalnia się od podatku dochodowego przychody o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 (w tym odsetki), jeżeli spełnione są łącznie trzy warunki:

1. Wypłacającym należności jest Spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - w przypadku Spółki warunek spełniony wypłacającym jest Wnioskodawca, Spółka spełniająca te kryteria;

2. Uzyskującym przychody jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania - w analizowanym przypadku spełnione, według stanu faktycznego spółka jest podatnikiem kraju UE posiadającym stosowny certyfikat;

3. Spółka uzyskująca przychody posiada bezpośrednio nie mniej niż 25% udziałów (akcji) w kapitaleWnioskodawcy. W świetle art. 21 ust. 3 pkt 3a warunek posiadania udziałów (akcji) uważa się także za spełniony jeżeli zarówno w kapitale Wnioskodawcy jak i w kapitale spółki inna spółka podlegająca w innym państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania i posiada bezpośrednio 25% udziałów (akcji);

4. Odbiorcą należności jest spółka, o której mowa w punkcie 2 albo zagraniczny zakład spółki o której mowa w punkcie 2, jeżeli dochód osiągany w następstwie tych należności podlega opodatkowaniu w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym ten zagraniczny zakład jest położony.

Warunek posiadania udziałów jest spełniony, gdy właściciel posiada udziały w tytule własności oraz posiada je nieprzerwalnie przez okres dwóch lat bez względu na źródło ich osiągania.

W świetle art. 26 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do poboru podatku, o którym mowa w omawianym powyżej art. 22 ust. 1 tej ustawy zobowiązane są osoby prawne dokonujące wypłat, tj. Wnioskodawca i są płatnikami tego zryczałtowanego podatku. Zastosowanie stawki innej niż wynikającej z art. 22 ust. 1 omawianej ustawy i wynikającej w umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wymaga posiadania certyfikatu rezydencji dla celów podatkowych uzyskanych od podatnika na rzecz którego wypłacane są odsetki. W świetle art. 26 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy pod warunkiem posiadania oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1d i 1e oraz posiadania certyfikatu rezydencji. W innych przypadkach stosuje się stawkę podstawową opodatkowania 19%.

Zdaniem Spółki odsetki płacone podlegają pod regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie, o którym mowa w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ze względu na fakt, że pomimo naliczania poziomu odsetek ujemnych dokonuje bank jak w analizowanym stanie faktycznym, to dokonującym zapłaty jest pool leader - spółka powiązana z grupy kapitałowej zajmująca się ponadto działalnością finansową w ramach grupy kapitałowej. W przypadku odsetek płaconych Spółka jest zobowiązana także, jako płatnik, do pobrania podatku lub zastosowania zwolnienia lub zastosowania przepisów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl