Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-499a/10/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Zakładu, przedstawione we wniosku z dnia 9 września 2010 r. (data wpływu 13 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku zakwalifikowania do przychodów podatkowych zwrotu podatku od towarów i usług otrzymanego z właściwego organu podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 września 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku obowiązku zakwalifikowania do przychodów podatkowych zwrotu podatku od towarów i usług otrzymanego z właściwego organu podatkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe).

"M." jest samorządowym zakładem budżetowym, działającym na podstawie uchwały z dnia 30 lipca 1991 r. Rady Miejskiej.

Działalnością statutową zakładu jest zaspakajanie zbiorowych potrzeb Gminy Miasta w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

W przychodach "M." znajduje się między innymi dotacja przedmiotowa. Podstawę otrzymania dotacji stanowi Uchwała Rady Miasta, z której wynika że dofinansowaniu podlega koszt jednego wozokilometra.

Dotacja zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest przychodem wolnym od podatku, natomiast na podstawie art. 15 ust. 2 tej ustawy wyłącza się koszty w wielkości liczonej proporcją udziału dotacji w łącznych przychodach - jest to zgodne z postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 17 lipca 2006 r., którego zdaniem "koszty przypadające na otrzymaną dotację winny być ustalone w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tytułu dotacji w ogólnej kwocie przychodów ustalonych również dla celów podatkowych, tj. zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obliczoną w ten sposób proporcję podatnik winien odnieść do kosztów uzyskania przychodów, ale ustalonych również dla celów podatkowych, tj. po wyłączeniu wydatków nie stanowiących w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztów uzyskania przychodów (...). Wyłączeniu z kosztów dla celów podatkowych podlegałyby: składki na PFRON, odsetki budżetowe, niewypłacone wynagrodzenia oraz nieopłacone składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych".

Zgodnie z przyjętą wykładnią ustawy o podatku od towarów i usług, dotacja przedmiotowa podlegała opodatkowaniu tym podatkiem.

W dniu 18 maja 2010 r. Wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług dotacji przedmiotowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wydał interpretację Nr ITPP1/443-463/10/BK z dnia 9 sierpnia 2010 r., w której uznał "że otrzymywana dotacja nie stanowi obrotu w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, a w konsekwencji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług".

"M." w dniu 19 sierpnia 2010 r. złożył korekty deklaracji VAT-7 za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2010 r. polegające na obniżeniu podatku VAT należnego, co w konsekwencji spowodowało powstanie nadpłaty w podatku VAT.

W miesiącu październiku 2010 r. zostanie zwrócony podatek od towarów i usług od dotacji przedmiotowej.

"M." nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego uprzednio (zgodnie z deklaracjami VAT-7) podatku VAT należnego od dotacji przedmiotowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy zwrócone kwoty nadpłaconego podatku od towarów i usług za okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 30 czerwca 2010 r. nie ujęte przez "M." w kosztach uzyskania przychodu spowodują konieczność dokonania korekt deklaracji CIT-8 za lata 2006-2009.

2.

Czy stosowana przez "M." metoda proporcji przy ustalaniu kosztów uzyskania przychodów przypadających na otrzymaną dotację jest prawidłowa - art. 15 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego. Stanowisko Jednostki w zakresie pytania drugiego będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania pierwszego - mając na uwadze fakt, iż należny podatek od towarów i usług od dotacji przedmiotowej za okres od 1 stycznia 2006 r. do 30 czerwca 2010 r. nie został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, to jego zwrot nie stanowi przychodu podatkowego zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

"M." nie ma obowiązku sporządzania korekt deklaracji CIT-8 za lata 2006-2009 ponieważ zwrot podatku VAT od dotacji przedmiotowej nie będzie stanowił przychodu podatkowego, a co za tym idzie wydatki sfinansowane z uzyskanego zwrotu podatku VAT nie będą kosztami uzyskania przychodu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), przepisy ustawy mają zastosowanie do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 1 i 3.

Zakłady budżetowe nie zostały przy tym wymienione przez ustawodawcę w art. 6 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wśród podmiotów zwolnionych od podatku, wobec tego podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w tej ustawie.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Uchwałą Rady Miasta Wnioskodawca otrzymał dotację na dofinansowanie bieżącej działalności - dofinansowaniu podlega koszt jednego wozokilometra. Przedmiotowa dotacja "znajduje się" w przychodach Wnioskodawcy. Jednostka wskazuje, iż dotacja ta jest zwolniona od podatku dochodowego od osób prawnych, a wydatki z niej sfinansowane nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z przyjęta wykładnią ustawy VAT, Zakład naliczył i wpłacił do właściwego organu podatkowego od otrzymanej kwoty dotacji podatek od towarów i usług. Obecnie - po uprzednim złożeniu deklaracji korygujących VAT-7 - powstała nadpłata, która zostanie podatnikowi zwrócona. Jednocześnie Wnioskodawca podkreśla, iż nie zaliczał do kosztów uzyskania przychodów zapłaconego uprzednio - zgodnie z deklaracjami VAT-7 - należnego podatku od towarów i usług.

Mimo, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji przychodu, jednak - co do zasady - każde przysporzenie majątkowe podatnika można uznać za przychód podatkowy. Źródła przychodów zostały określone w art. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności:

1.

otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe,

2.

wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Ponadto w art. 12 ust. 1 pkt 4f ustawy podatkowej ustanowiono, iż przychodami z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 14, jest w szczególności w przypadku obniżenia lub zwrotu podatku od towarów i usług lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami - naliczony podatek od towarów i usług lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek uprzednio został zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Katalog przychodów, których nie zalicza się do przychodów podatkowych, wymieniony został natomiast w art. 12 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Stosownie do art. 12 ust. 4 pkt 6 wyżej powołanej ustawy, do przychodów nie zalicza się zwróconych, umorzonych lub zaniechanych podatków i opłat stanowiących dochody budżetu państwa albo budżetów jednostek samorządu terytorialnego, nie zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów.

Z treści wyżej wymienionych przepisów wynika, iż zwrócone, umorzone lub zaniechane podatki i opłaty, co do zasady, nie stanowią przychodu, o ile nie zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, jeżeli Jednostka nie ujęła w koszty uzyskania przychodów (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) zapłaconego uprzednio (zgodnie z deklaracjami VAT-7) podatku od towarów i usług należnego, nie ma obowiązku zwróconego przez właściwy organ podatkowy nadpłaconego podatku od towarów i usług należnego zaliczyć do przychodów podatkowych.

W konsekwencji, Zakład nie jest zobowiązany do zwiększania przychodów podatkowych o wartość zwróconego podatku od towarów i usług, gdyż zwrot ten pozostaje neutralny na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co skutkuje tym, iż omawiane zdarzenie nie powoduje konieczności korygowania deklaracji dla potrzeb tego podatku.

Jednocześnie należy stwierdzić, iż - z uwagi na zakres wniosku, tj. przedstawiony stan faktyczny (zdarzenia przyszłe) oraz postawione pytanie, a także wskazane przepisy prawa podatkowego mające podlegać wykładni - w ramach tej interpretacji indywidualnej nie dokonano oceny twierdzenia Zakładu, iż "wydatki sfinansowane z uzyskanego zwrotu podatku VAT nie będą kosztami uzyskania przychodu".

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl