ITPB3/423-497b/12/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 12 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-497b/12/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 sierpnia 2012 r. (data wpływu 30 sierpnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym pismem Spółki z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 23 listopada 2012 r.), dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie momentu, od jakiego Spółka (Wnioskodawca) - jako komandytariusz spółki komandytowej - może rozpoznawać koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na znak towarowy, nabytego przez spółkę komandytową - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej problematyki amortyzacji znaku towarowego nabytego przez spółkę osobową, której wspólnikiem będzie Wnioskodawca.

Wniosek został następnie uzupełniony pismem Spółki z dnia 20 listopada 2012 r. (data wpływu 23 listopada 2012 r.) - w odpowiedzi na wezwanie organu z dnia 9 listopada 2012 r. znak ITPB3/423-497/12-2/MT.

W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością - polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest właścicielem zarejestrowanego znaku towarowego, tj. prawa ochronnego na znak towarowy wynikającego z rejestracji w Urzędzie Patentowym RP (dalej: WNIP).

Wnioskodawca zamierza założyć spółkę komandytową, w której ma zamiar zostać komandytariuszem (dalej: Spółka).

W ramach restrukturyzacji planowane jest, że Wnioskodawca przeniesie własność WNIP na podmiot zależny z grupy kapitałowej, a następnie podmiot ten przeniesie własność WNIP na rzecz Spółki. Przeniesienie własności WNIP z podmiotu zależnego na Spółkę zostanie dokonane w formie sprzedaży (odpłatnego zbycia). Cena nabycia prawa ochronnego na WNIP przez Spółkę będzie równa wartości rynkowej tego prawa w chwili jego nabycia przez Spółkę.

Spółka stanie się podmiotem, który będzie zarządzać własnością intelektualną w obrębie grupy i będzie mógł udzielać licencji na wykorzystanie WNIP innym podmiotom z grupy. WNIP będą więc wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej. Przewidywany okres używania nabytego prawa ochronnego na WNIP przez Spółkę w jej działalności gospodarczej jest dłuższy niż rok.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca (jako wspólnik Spółki) będzie miał prawo do zaliczenia do swoich kosztów uzyskania przychodu (w odpowiedniej proporcji zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) odpisów amortyzacyjnych od prawa ochronnego na WNIP, zgodnie z art. 15 ust. 6 ww. ustawy.

2.

Czy odpisy amortyzacyjne od WNIP będą stanowić (w odpowiedniej proporcji zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) od momentu rozpoczęcia amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

3.

Czy kosztem uzyskania przychodu (w odpowiedniej proporcji zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) będą odpisy amortyzacyjne od WNIP dokonywane od ich wartości początkowej określonej w wysokości ceny nabycia WNIP przez Spółkę (odpowiadającej wartości rynkowej WNIP).

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego. Wniosek Spółki w zakresie pytania pierwszego i trzeciego stanowi przedmiot odrębnych rozstrzygnięć.

Przedstawiając własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania drugiego, Wnioskodawca podniósł, że art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wskazuje, że amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne " (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...) zwane wartościami niematerialnymi i prawnym". Zgodnie z art. 16f ust. 1 ww. ustawy podatnicy " (...) dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niemateriałnych i prawnych (...)". Powyższe oznacza, że w przypadku nabytych przez Spółkę WNIP, które spełniać będą warunki wskazane w art. 16b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu.

Na podstawie art. 16d ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wartości niematerialne i prawne wymienione w 16b ust. 1 tej ustawy "wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania". Art. 16h ust. 1 omawianej ustawy wskazuje natomiast, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się "od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji". Zgodnie więc z powołanymi powyżej przepisami, WNIP powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisy amortyzacyjne od WNIP Spółka powinna dokonywać od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym WNIP zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Powyższe przepisy wskazują również, że dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od WNIP bez znaczenia będzie data przerejestrowania wchodzących w skład WNIP praw do zarejestrowanych znaków towarowych na Spółkę. Zgodnie z art. 67 ust. 2 w zw. z art. 162 ust. 1 ustawy - Prawo własności przemysłowej, dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej. Wniosek ten potwierdził Minister Finansów w piśmie pt. "Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego", zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Minister Finansów wskazał, że skoro amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie własności przemysłowej, to w przypadku zachowania formy pisemnej przy ich przenoszeniu "spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może (...) dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego".

Podsumowując, w opinii Wnioskodawcy, odpisy amortyzacyjne od podlegających amortyzacji WNIP będą stanowić (w odpowiedniej proporcji zgodnie z art. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych) koszty uzyskania przychodu Wnioskodawcy (jako wspólnika Spółki) od momentu rozpoczęcia amortyzacji WNIP, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNIP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Spółki (miesiącu przekazania WNIP do używania).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania drugiego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl