Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 3 grudnia 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-486/10/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 31 sierpnia 2010 r. (data wpływu 6 września 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i obowiązków dotyczących prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (pytanie oznaczone jako nr 1 w poz. 51 wniosku - druk ORD-IN) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 września 2010 r. wpłynął do tut. organu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w specjalnej strefie ekonomicznej i obowiązków dotyczących prowadzenia ewidencji spełniającej wymogi przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca wskazał, że przedmiotem interpretacji są przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: "ustawa o CIT"), w szczególności art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 34, art. 17 ust. 4 w związku z art. 12, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.; dalej: "ustawa o SSE"), ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.; dalej: "ustawa o postępowaniu w sprawach pomocy") w szczególności art. 2, przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (Dz. U. Nr 232, poz. 1548 z późn. zm.; dalej: "rozporządzenie w sprawie pomocy") w szczególności § 5, § 7 oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach (Dz. U. Nr 194, poz. 1983 z późn. zm.; dalej: "Rozporządzenie w sprawie obliczania pomocy") w szczególności § 4.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: "SSE") na podstawie zezwolenia nr 22/PSSE z dnia 12 grudnia 2006 r. (dalej: "Zezwolenie"). Działalność Spółki prowadzona na terenie SSE na podstawie Zezwolenia obejmuje w szczególności działalność w zakresie produkcji części do odbiorników telewizyjnych i radiowych oraz urządzeń do rejestracji i odtwarzania dźwięku i obrazu.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Spółka jest uprawniona do korzystania ze zwolnienia od podatku w stosunku do dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie objętym Zezwoleniem, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego Zezwolenia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy, dopuszczalnej dla obszarów kwalifikujących się do uzyskania pomocy w największej wysokości, zgodnie z odrębnymi przepisami.

W związku z powyższym, Spółka jest zobowiązana do sporządzania kalkulacji podstawy opodatkowania, uwzględniającej dochód/stratę na obu rodzajach działalności, tj. działalności objętej zwolnieniem na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy oraz działalności, z której wynik podatkowy podlega opodatkowaniu.

Spółka zamierza ubiegać się o kolejne (drugie) zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie SSE (dalej: "Nowe zezwolenie") w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu swojej dotychczasowej działalności o produkcję części metalowych oraz komponentów, których odbiorcami poza przemysłem radiowo-telewizyjnym (wskazanym w pierwszym Zezwoleniu) będą odbiorcy z innych branż przemysłu, np. przemysł samochodowy.

Rozszerzenie zakresu działalności nie wiąże się z koniecznością poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych a osiągniecie zamierzonego celu możliwe jest poprzez odpowiednie dostosowanie maszyn i urządzeń w drodze przygotowania i zamontowania nowych modułów/matryc. Kolejny projekt inwestycyjny Spółki związany z Nowym zezwoleniem realizowany będzie na tych samych działkach, na których już istnieje obecny zakład Spółki (bez konieczności jego rozbudowy), w całości na terenie objętym obszarem SSE.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy mając na uwadze przedstawione powyżej zdarzenie przyszłe, prowadzenie działalności na terenie SSE zwolnionej na gruncie CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w oparciu o dwa zezwolenia (Zezwolenie oraz Nowe zezwolenie) na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE rodzi obowiązek po stronie Spółki do prowadzenia ewidencji rachunkowej zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnie dla każdego z tych zezwoleń, tj. Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia... W szczególności, czy istnieje obowiązek dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE w części przypadającej na każde zezwolenie, tj. Zezwolenie oraz Nowe zezwolenie osobno.

2.

Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym Spółka powinna dokonywać dyskontowania całej uzyskanej pomocy publicznej (tekst jedn.: faktycznie otrzymanego zwolnienia podatkowego w na podstawie dwóch zezwoleń tj. Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia łącznie), najpierw na dzień uzyskania Zezwolenia, a po wyczerpaniu przysługującego w ramach Zezwolenia limitu pomocy, na dzień wydania Nowego zezwolenia.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

W odniesieniu do pytania pierwszego, Spółka uważa, że w treści przepisów regulujących zasady z korzystania ze zwolnienia podatkowego w SSE brak jest przepisów, które nakładałyby obowiązek prowadzenia odrębnej księgowości podatkowej dla każdego z projektów, na które zostały wydane zezwolenia strefowe z osobna. W szczególności brak jest takich zapisów w ustawie o SSE, rozporządzeniu w sprawie pomocy a także ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Spółka prezentuje stanowisko zgodnie z którym brak jest także regulacji nakazujących ustalenie odrębnego wyniku finansowego, jeżeli obydwa projekty będą zlokalizowane na terenie SSE, a działalność z nimi związana będzie wykonywana przez tego samego podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. w omawianym przypadku Spółkę.

Zgodnie z art. 12 ustawy o SSE, dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę prawną na terenie strefy w ramach zezwolenia są zwolnione z opodatkowania na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z art. 17 ust. 1 pkt 34 i ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że warunkiem korzystania z przedmiotowego zwolnienia jest uzyskanie dochodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie określonym w zezwoleniu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE, przy czym zezwolenie to dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy.

Rozporządzenie w sprawie pomocy w § 5 ust. 5 nakazuje wyodrębnienie uzyskanego dochodu tylko w odniesieniu do działalności prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz poza strefą, w szczególności powyższe oznacza, iż w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również poza obszarem strefy, cała działalność na terenie strefy musi być wydzielona organizacyjnie (względem tej prowadzonej poza obszarem strefy), a wielkość zwolnienia określa się w oparciu o dane jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność wyłącznie na terenie strefy.

Zgodnie ze wskazanym powyżej przepisem rozporządzenia w sprawie pomocy, obowiązek ustalania odrębnego wyniku odnosi się wyłącznie do sytuacji, kiedy ten sam podatnik prowadzi jednocześnie działalność na terenie strefy i poza nią.

W konsekwencji, zdaniem Spółki, w przypadku prowadzenia działalności w całości na terenie SSE, będzie ona zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w sposób zapewniający m.in. określenie kwoty dochodu zwolnionego z podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. W przepisach regulujących zasady kalkulacji wyniku podatkowego przedsiębiorcy strefowego brak jest bowiem wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie strefy dla projektów strefowych związanych z dwoma odrębnymi zezwoleniami.

Biorąc pod uwagę powyższe, zdaniem Spółki dla celów korzystania z dwóch zezwoleń strefowych, tj. Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia, Spółka nie będzie obowiązana do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej i ustalania odrębnego wyniku podatkowego dla każdego z nich.

Należy jednocześnie mieć na uwadze, że potencjalna konieczność ustalania odrębnego wyniku podatkowego z tytułu prowadzenia na terenie SSE działalności objętej każdym z dwóch zezwoleń osobno (tekst jedn.: Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia), w sytuacji jeżeli kolejny projekt stanowi jedynie modernizację istniejącego przedsiębiorstwa Spółki w celu zwiększenia mocy produkcyjnych, jest szczególnie utrudniona, a nawet w pewnych sytuacjach takie wyodrębnienie w ramach jednego przedsiębiorstwa może być wręcz niemożliwe.

Dodatkowo, Spółka wskazał, iż stanowisko przedstawione przez Spółkę spójne jest z praktyką organów podatkowych. Prawidłowość analogicznego do zaprezentowanego przez Spółkę stanowiska potwierdzono m.in.:

* w postanowieniu Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie z dnia 26 marca 2007 r., nr PUS.I/423/15/07,

* w interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 marca 2008 r., nr IBPB3/423-37/08/MO,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 1 października 2008 r., nr IBPB3/423-585/08/MO,

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 maja 2009 r., nr IBPBI/2/423-256/09/AM oraz

* interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 listopada 2009 r., nr IPPB3/423-496/09-2/MS.

W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, dla celów korzystania z dwóch zezwoleń (tekst jedn.: Zezwolenia oraz Nowego zezwolenia), dodatkowa ewidencja Spółki powinna jedynie zapewniać wyodrębnienie środków trwałych oraz utworzonych miejsc pracy związanych z nowym projektem. Operacja ta umożliwi rozliczenie obydwu projektów pod kątem wypełnienia warunków określonych w ww. zezwoleniach oraz ustalenie kosztów inwestycji poniesionych w związku z realizacją tych projektów dla celów kalkulacji przysługującego Spółce limitu pomocy publicznej.

Konkludując, Spółka uważa, że biorąc pod uwagę zaprezentowane zdarzenie przyszłe, będzie ona zobowiązana do prowadzenia jednej ewidencji spełniającej wymogi z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czyli w sposób pozwalający m.in. na określenie kwoty dochodu (wyniku podatkowego) zwolnionego od podatku dochodowego od osób prawnych oraz podlegającego opodatkowaniu, niezależnie od liczby posiadanych zezwoleń strefowych. Brak jest natomiast wymogu dodatkowego podziału dochodów z działalności prowadzonej na terenie SSE dla projektów strefowych związanych z odrębnymi zezwoleniami tj. Zezwoleniem oraz Nowym Zezwoleniem. Mając na uwadze powyższe, Spółka wnioskuje o potwierdzenie swojego stanowiska.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl