Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 15 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-434/10/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 20 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy - jest prawidłowe, o ile sposób realizacji celów Wnioskodawcy określonych w statucie jest zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2010 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Ośrodek jest samorządowym zakładem budżetowym Samorządu Województwa. Podstawą działania Jednostki jest statut zakładu. Podstawowym celem zakładu jest kultura fizyczna i sport (dział 926, rozdział 92601 obiekty sportowe). Jednostka świadczy usługi takie jak: wyciągi narciarskie, wypożyczalnia sprzętu sportowego, usługi paintballa, usługi minigolfa, usługi hotelowe z miejscami krótkotrwałego zakwaterowania (bez gastronomii). Jednostka jest zakładem, który nie ma jako celu osiąganie zysku, a w przypadku wystąpienia zysku przeznaczony jest na poprawę świadczonych usług. Wnioskodawca jest zakładem, który funkcjonuje od dnia 6 grudnia 2008 r. Wszystkie wymienione usługi są sprzedawane przy pomocy kas rejestrujących. Przeważającą działalnością Jednostki według PKD (2004 r) jest 9261Z- działalność stadionów i pozostałych obiektów sportowych (wyciągi narciarskie - stawka VAT zw. - załącznik nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług). Pozostałe to: PKD (2004 r) 5523Z - miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (ze stawką VAT 7% - załącznik nr 3 do ustawy o podatku VAT) oraz PKD (2004 r) 7140Z - wypożyczenie sprzętu narciarskiego ze stawką 22% oraz usługi paintballa i mini golfa ze stawką 22%. W roku 2011 zostanie oddany do użytku kolejny obiekt sportowy - wyciąg nart wodnych.

Wnioskodawca jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Świadczone usługi mieszczą się w zwolnieniach przedmiotowych określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Wnioskodawca składa roczną deklarację CIT -8.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy Wnioskodawca stosuje prawidłowe stawki podatku VAT na świadczone usługi wymienione w poz. 54 niniejszego wniosku.

2.

Czy Wnioskodawca stosuje prawidłowe stawki podatku VAT na usługi mini golfa oraz usługi paintballa - 22%. Czy powinien stosować na usługi minigolfa i usługi paintballa stawkę "zw" tak jak na wyciągi narciarskie, z uwagi, iż są to też usługi sportowe (9261). Jaką stawką podatku VAT zostaną objęte w 2011 r. usługi wyciągu nart wodnych.

3.

Czy wszystkie usługi świadczone przez Wnioskodawcę (usługi wyciągów narciarskich, usługi hotelowe, usługi wypożyczalni, usługi paintballa, mini golfa mieszczą się w zwolnieniach przedmiotowych (art. 17 ust. 1 pkt 4), gdyż są związane z kulturą fizyczną i sportem.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (pytanie nr 3). Wniosek Jednostki w zakresie podatku od towarów i usług (pytanie nr 1 i 2) będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Wnioskodawca wskazuje, iż świadczy usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu, które mieszczą się w zwolnieniach przedmiotowych - art. 17 ust. 1 pkt 4. Usługi hotelowe są także związane z kulturą i sportem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, o ile sposób realizacji celów Wnioskodawcy określonych w statucie jest zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych:

* przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie i spółki,

* przedsiębiorstwa komunalne mające osobowość prawną, dla których funkcję organu założycielskiego pełnią jednostki samorządu terytorialnego lub ich jednostki pomocnicze,

* zakłady budżetowe i inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, będące podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych - jeżeli przedmiotem ich działalności jest zaspokajanie potrzeb publicznych pośrednio związanych z ochroną środowiska w zakresie: wodociągów i kanalizacji, ścieków komunalnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych oraz transportu zbiorowego.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż Wnioskodawca jest samorządowym zakładem budżetowym, a podstawowym jego celem statutowym jest kultura fizyczna i sport. W konsekwencji art. 17 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie znajdzie zastosowania odnośnie dochodów uzyskiwanych przez Jednostkę.

Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

* dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu poniżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek badawczo-rozwojowych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego,

* dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k,

* dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Omawiane zwolnienie jest zatem zwolnieniem warunkowym. Aby skorzystać z tego zwolnienia konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 powołanej ustawy;

* dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w tym przepisie;

* dochody muszą być - bez względu na termin - wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu.

Przeznaczenie i wydatkowanie dochodu powinno charakteryzować tożsamość celu, na który podatnik najpierw dochód przeznaczył, a następnie wydatkował.

Podkreślenia wymaga, iż zwolnienie to nie jest uzależnione od rodzaju uzyskiwanego dochodu, oprócz dochodów wymienionych w art. 17 ust. 1a. Ważny jest bowiem cel na jaki jest ten dochód przeznaczony, a nie źródło jego pochodzenia, przy czym źródłem dochodów mogą być przykładowo dochody z działalności statutowej, z działalności gospodarczej.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy sformułowania "w części przeznaczonej na te cele" oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych "innych celów" nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.

Zatem warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy podatkowej jest aby cele przewidziane w statucie mieściły się w katalogu celów wymienionych w tym przepisie.

Z regulacji art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika zatem wprost, iż podstawowym kryterium zastosowania przewidzianego w nim zwolnienia podatkowego jest przeznaczenie przez podatnika osiągniętego przez niego dochodu na ściśle określone w nim cele preferowane, przy czym cele te muszą w sposób nie budzący wątpliwości wynikać z postanowień statutu danego podmiotu. Jednocześnie określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.

Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarować, iż osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczyć.

Wskazać należy również, iż w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników - czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy kwalifikacji usług świadczonych przez Jednostkę w kontekście art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy podatkowej, a zatem rozstrzygnięcie, czy są one tożsame z celami statutowymi preferowanymi przez ustawodawcę w tym przepisie.

W związku z powyższym wskazać należy, iż organy podatkowe sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uprawnione są jedynie do badania treści celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe.

A zatem sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i nie budzący wątpliwości by organy podatkowe mogły rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organy podatkowe nie są bowiem uprawnione do dokonywania wykładni zapisów statutu.

Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organy podatkowe w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie są do tego upoważnione.

Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między "celami działania", a "sposobem jego realizacji". Określenie "cel statutowy" oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. Sport wraz z wychowaniem fizycznym i rehabilitacją ruchową składają się na kulturę fizyczną (art. 2 ust. 2).

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie odsyła jednak do ww. odrębnych przepisów, w celu zdefiniowania pojęcia "kultury fizycznej i sportu" zawartego w treści art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W konsekwencji tutejszy organ nie jest uprawniony również do interpretacji tego pojęcia na tle przepisów podatkowych, a tym samym nie jest uprawniony do rozstrzygnięcia, czy sposób realizacji celów statutowych Wnioskodawcy poprzez wskazane we wniosku usługi mieści się w definicji kultury fizycznej i sportu zawartej w ustawie o sporcie.

Reasumując, skoro z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, iż celem statutowym Wnioskodawcy jest kultura fizyczna i sport, a cel ten jest tożsamy z preferowanym przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4, to dochody przeznaczone na ten cel i na niego wydatkowane korzystać będą ze zwolnienia przedmiotowego określonego w tym przepisie.

Jeżeli więc Wnioskodawca realizować będzie cel statutowy jakim jest kultura fizyczna i sport poprzez wymienione we wniosku świadczone usługi, a zatem osiągnięty dochód przeznaczy i wydatkuje w taki sposób na realizację tego celu, który tożsamy będzie z celem statutowym preferowanym przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4, korzystać będzie on z przedmiotowego zwolnienia.

Oceniając zatem stanowisko Wnioskodawcy, w świetle którego Jednostka świadczy usługi w zakresie kultury fizycznej i sportu (w tym hotelowe), które jej zdaniem mieszczą się w zwolnieniu przedmiotowym określonym w art. 17 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazać należy, że jeżeli poprzez świadczenie tych usług Jednostka realizuje cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu, to osiągnięty dochód przeznaczony i wydatkowany zgodnie ze statutem na poprawę jakości tych świadczeń, utrzymanie bazy sprzętowej, czy unowocześnianie obiektów sportowych, itp., zwolniony będzie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Podkreślić także należy, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl