Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 22 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-431a/10/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 19 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, uzupełnionym w dniu 27 października 2010 r., dotyczące podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości uznania dywidendy za dochód z działalności rolniczej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 sierpnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej m.in. podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie braku możliwości uznania dywidendy za dochód z działalności rolniczej. Wniosek ten został uzupełniony w dniu 27 października 2010 r. - w odpowiedzi na wezwanie tutejszego organu z dnia 21 października 2010 r. znak ITPB1/415-816/10-2/MR, ITPB3/423-431/10-02/MT, ITPP1/443-806/10-2/AT - poprzez uiszczenie brakującej opłaty od wniosku.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Decyzją Marszałka A Sp. z. o.o. jest wpisana do Rejestru Grup Producentów Rolnych i prowadzi działalność zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Członkami grupy są osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność rolniczą. Współpraca z członkami grupy producentów (udziałowcami) polega na zakupie od członków całości wyprodukowanych przez nich ziaren zbóż i rzepaku i zbywaniu ich na rynkach zewnętrznych. Działalność gospodarczą grupa prowadzi w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy.

Spółka ma 5 udziałowców (osoby fizyczne i osoby prawne), posiadających po 20% udziałów. Udziałowcy to podmioty krajowe, posiadające miejsce zamieszkania bądź siedzibę na terytorium Polski. Osoby fizyczne prowadzą indywidualne gospodarstwa rolne, a osoby prawne prowadzą działalność rolniczą, ale uzyskują również dochody z działalności pozarolniczej. Dochody z działalności rolnej u osób prawnych stanowią co najmniej 60% przychodów osiągniętych ze wszystkich rodzajów działalności. Jeden udziałowiec zasiada w zarządzie Spółki i pełni funkcję Wicedyrektora Zarządu.

Przy tak prowadzonej działalności, wynikiem finansowym zamykanego roku gospodarczego może być zysk, wynikający z rocznego bilansu i jednocześnie Grupa może osiągnąć dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49. Zysk bilansowy i dochód wolny od podatku z art. 17 ust. 1 pkt 49 mogą być takie same, bądź różne, jeśli chodzi o ich wysokość. W przypadku osiągania zysków bilansowych, Grupa ma zamiar, w ramach realizacji prawa do udziału w zyskach Spółki, na podstawie skutecznych uchwał zgromadzenia wspólników przekazywać wspólnikom, będących osobami fizycznymi i osobami prawnymi, środki do produkcji rolnej, stanowiące dywidendę w formie niepieniężnej.

Dochód wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, ustalony zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49, Grupa ma zamiar wydatkować na zakup kombajnu zbożowego, który członkowie Grupy będą wykorzystywać nieodpłatnie w swoich gospodarstwach do zbioru zbóż i roślin oleistych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy dla członków Grupy Producentów Rolnych, będących wspólnikami Spółki, stanowiącymi osoby fizyczne i prawne, prowadzących działalność rolniczą, dochody z dywidendy otrzymanej w formie rzeczowej jako środki do produkcji rolnej, stanowić będą dochód rolniczy.

2.

Czy wydatkowanie dochodu Grupy Producentów Rolnych, wolnego od podatku i ustalonego zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49, na zakup kombajnu zbożowego, bez formalnego przekazania go członkom Grupy i przeznaczenie go do nieodpłatnego wykonywania usług zbioru zbóż i roślin oleistych w gospodarstwach członków, spełni warunek wydatkowania dochodu, w rozumieniu ustawy, na rzecz członków Grupy.

3.

Jak dokonać i udokumentować formalne przekazanie kombajnu bądź innego środka trwałego, zakupionego jako środek do produkcji, na rzecz członków Grupy, aby spełnić warunek wydatkowania dochodu wolnego od podatku zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

4.

Czy nieodpłatnie wykonana usługa zbioru zbóż i roślin oleistych u członków grupy, kombajnem należącym do spółki będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

5.

Czy podmiot powiązany to każdy udziałowiec (osoba fizyczna, osoba prawna) Spółki A z osobna i Spółka A, czy też powiązania te istnieją tylko w przypadku członka zarządu.

6.

Czy w przypadku przekroczenia jednego z limitów wymienionych w art. 9a ust. 2 pkt 1-3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w obrocie z którymś z udziałowców, wystąpi obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej z transakcji z podmiotami powiązanymi.

Niniejsza interpretacja indywidualna stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych. Stanowisko Spółki w pozostałym zakresie będzie przedmiotem odrębnych rozstrzygnięć.

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z dywidendy otrzymanej w formie rzeczowej w postaci środków do produkcji rolnej, nie stanowią u członków Grupy dochodu z działalności rolniczej, gdyż nie spełniają wymogów art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, określających, na czym polega działalność rolnicza.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego w zakresie pytania pierwszego w części dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych uznaje się za prawidłowe.

W przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca grupą producentów rolnych, na podstawie skutecznej uchwały zgromadzenia jej wspólników o podziale zysku, przekaże wspólnikom będącym osobami prawnymi - w ramach realizacji ich prawa do udziału w zyskach - dywidendę w formie niepieniężnej w postaci środków do produkcji rolnej.

Pytanie postawione przez Wnioskodawcę dotyczy możliwości uznania takiej dywidendy wypłacanej wspólnikom będących osobami prawnymi za dochód z działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, jej przepisów nie stosuje się do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (zdefiniowanej w art. 2 ust. 3), chyba że ustalenie przychodów jest wymagane dla celów określenia dochodów wolnych od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4e.

W myśl art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, działalnością rolniczą w rozumieniu ust. 1 pkt 1 jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, w tym również produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb, a także działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej:

1.

miesiąc - w przypadku roślin,

2.

16 dni - w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi i kaczek,

3.

6 tygodni - w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego,

4.

2 miesiące - w przypadku pozostałych zwierząt

* licząc od dnia nabycia.

Jak wynika z powołanego przepisu, przychody (dochody) ze źródła, określanego mianem działalności rolniczej pochodzą z produkcji roślinnej i zwierzęcej w stanie nieprzetworzonym (naturalnym), wykorzystującej materiał roślinny lub zwierzęcy pochodzący z własnych upraw, hodowli, chowu albo wykorzystującej materiał roślinny i zwierzęcy nabyty od innych producentów, jeśli okresy przetrzymywania, w których następuje biologiczny wzrost nabytych roślin i zwierząt (tekst jedn.: czas liczony od ich nabycia do zbycia) nie są krótsze niż określone w tym przepisie.

W analizowanym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca dokonuje wypłaty dywidendy w formie niepieniężnej na rzecz wspólników.

Zgodnie bowiem z art. 191 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli się w stosunku do udziałów (art. 191 § 2-3 ww. ustawy).

Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochody (przychody) podatników z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowią szczególną kategorię należności, podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, pobieranym przez płatnika - tzw. opodatkowanie "u źródła" (art. 22 w zw. z art. 26 tej ustawy). Dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osoby prawnej, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest przy tym - stosownie do art. 10 ust. 1 ww. ustawy - dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji).

Jak wynika z cytowanych unormowań, źródłem przychodów (dochodów) z udziału w zyskach osób prawnych jest posiadanie prawa (tytułu prawnego) do udziału w tych zyskach.

Dla kwalifikacji podatkowej tych należności nie ma przy tym znaczenia, jaka działalność osoby prawnej wygenerowała zysk dzielony między wspólników. Nieistotny jest również przedmiot działalności prowadzonej przez podmiot uprawniony do udziału w zyskach osoby prawnej.

Wobec powyższego, uzyskanie dywidend w formie rzeczowej przez wspólników Wnioskodawcy będących osobami prawnymi, stanowi realizację ich uprawnień wynikających z posiadania udziałów w kapitale zakładowym Wnioskodawcy. Dochody z tych dywidend stanowią zatem dochody pochodzące ze źródła przychodów, jakim jest udział w zyskach osoby prawnej. Ich źródłem nie jest natomiast działalność rolnicza w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej datowania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl