Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 października 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-417/10/PST

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 sierpnia 2010 r. (data wpływu 9 sierpnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków w prowadzonej działalności deweloperskiej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2010 r. został złożony o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej kosztów uzyskania przychodów ponoszonych wydatków w prowadzonej działalności deweloperskiej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest firmą deweloperską, której podstawowym przedmiotem działalności jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych.

Z tytułu sprzedaży ww. lokali mieszkalnych spółka uzyskuje przychody w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Uzyskiwanie powyższych przychodów wiąże się z ponoszeniem przez spółkę szeregu wydatków stanowiących koszt uzyskania przychodów.

W grupie kosztów związanych z procesem wznoszenia budynku lub konkretnej liczby budynków oprócz kosztów gruntu, usług geodezyjnych, projektu, materiałów budowlanych są również koszty uzyskania dostępu m.in. do energii elektrycznej i gazu niezbędnych do funkcjonowania budynku a w szczególności lokali mieszkalnych. Ww. koszty mają charakter opłat za tzw. przyłącza energetyczne lub gazowe z jednoczesnym uzyskaniem mocy lub ilości oczekiwanej przez spółkę, wyłącznie dla potrzeb lokali i części wspólnych budynku będących w przyszłości przedmiotem sprzedaży.

Spółka ponosi także wydatki związane z przygotowaniem oferty i reklamą swoich produktów,tj. lokali mieszkalnych w celu ich sprzedaży np. na stronie internetowej, portalach internetowych, banerach, ulotkach oraz poprzez udział w targach branżowych gdzie ponosi m.in. koszty tzw. makiety budynku czy budynków. Są sytuacje gdy w przypadku realizacji budowy konkretnego budynku lub zespołu budynków ww. wydatki, tj. makieta na targach, oferta na stronie internetowej lub portalach, banery na terenie budowy, karty mieszkań dotyczą wyłącznie tego budynku lub zespołu budynków (osiedla).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy poniesione opłaty na ww. przyłącza energetyczne i gazowe są kosztem uzyskania przychodów (kosztem pośrednim) w momencie poniesienia czy stanowią koszt bezpośredni powiązany z konkretnym przychodem, tj. w momencie uzyskiwania przychodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych.

2.

Czy wydatki dotyczące przygotowania oferty i reklamy dotyczące wybudowania i sprzedaży lokali na konkretnym budynku lub osiedlu stanowią koszty bezpośrednio związane ze sprzedażą tych mieszkań, czy tak jak inne koszty zarządu spółki stanowią koszty pośrednie w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca jest zdania, że w przypadku wydatków dotyczących przedmiotowych przyłączy będzie miał zastosowanie przepis art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ww. wydatki należy uznawać jako koszt uzyskania przychodu w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży lokali, tj. koszt bezpośredni z uwagi na przeznaczenie i charakter przedmiotowych przyłączy.

Również w przypadku wydatków dotyczących oferty i reklamy dotyczące sprzedaży lokali w konkretnym budynku lub zespole budynków stanowić będą koszty bezpośrednie w rozumieniu przepisów art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Definicja sformułowana przez ustawodawcę ma charakter ogólny. Z tego względu, każdorazowy wydatek poniesiony przez podatnika powinien podlegać indywidualnej analizie w celu dokonania jego kwalifikacji prawnej. Wyjątkiem jest jedynie sytuacja, gdy ustawa wyraźnie wskazuje jego przynależność do kategorii kosztów uzyskania przychodów lub wyłącza możliwość zaliczenia go do tego rodzaju kosztów. W pozostałych przypadkach należy natomiast zbadać celowość wydatku, tj. istnienie związku przyczynowego pomiędzy jego poniesieniem a powstaniem lub realną szansą powstania przychodów podatkowych, bądź też zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła ich uzyskiwania. Nie ma przy tym znaczenia, czy dany wydatek przyniósł oczekiwany skutek w postaci osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenie ich źródła. Istotne jest, czy w momencie jego ponoszenia podatnik mógł - obiektywnie oceniając - oczekiwać takiego efektu.

Zatem warunkiem koniecznym zakwalifikowania konkretnego wydatku do kosztu uzyskania przychodów aby wydatek poniesiony przez podatnika mógł stanowić koszt uzyskania przychodów, muszą zaistnieć łącznie następujące przesłanki:

* został poniesiony przez podatnika,

* jest definitywny, a więc bezzwrotny,

* pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,

* poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,

* został właściwie udokumentowany,

* nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Ustalenie momentu ujęcia tych wydatków dla celów podatku dochodowego wymaga odniesienia się do unormowań art. 15 ust. 4, 4b-4e omawianej ustawy. W treści tych przepisów - kierując się kryterium stopnia powiązania istniejącego pomiędzy kosztem a celem, jakiemu ma służyć - ustawodawca wprowadził podział kosztów uzyskania przychodów na bezpośrednio związane z przychodami i inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie), różnicując zasady ich potrącalności.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji kosztu "bezpośredniego" oraz kosztu "pośredniego" - brak takiej definicji związany jest z nieokreślonością tych pojęć i brakiem stałych, niezmiennych kryteriów oceny wystąpienia bezpośredniego lub jedynie pośredniego związku takich kosztów z przychodami osoby prawnej w konkretnym przypadku. W efekcie te same wydatki mogą być w danych warunkach bezpośrednimi, zaś w innych jedynie pośrednimi kosztami uzyskania przychodu. Ocena tej kwestii musi być więc dokonywana w każdym przypadku na tle określonej sytuacji, przy uwzględnieniu indywidualnych cech działalności podatnika, w warunkach której wydatki te są ponoszone. Przy czym jeżeli określone wydatki można powiązać z osiąganiem konkretnego przychodu, to bez względu na możliwość jednoczesnego wywiedzenia pośredniego związku tych wydatków z ewentualnymi innymi przychodami, zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów ocenić należy w kontekście tego przychodu, z którym wydatki te są bezpośrednio związane.

W przedmiotowym zdarzeniu przyszłym Wnioskodawca będący spółką deweloperską, której podstawowym przedmiotem działalności jest budowa i sprzedaż lokali mieszkalnych, w procesie wznoszenia budynku lub konkretnej liczby budynków ponosi wydatki - między innymi koszty, tzw. przyłącza energetycznego i gazu. Spółka ponosi także wydatki związane z przygotowaniem oferty i reklamą dotyczące wybudowania i sprzedaży lokali w konkretnym budynku lub osiedlu, tj.: makieta na targach, oferta na stronie internetowej lub portalach branżowych, banery na terenie budowy, karty mieszkań dotyczące wyłącznie tego budynku lub zespołu budynków (osiedla).

Reasumując należy stwierdzić, iż z punktu widzenia ekonomicznego sensu realizowanych przedsięwzięć Spółka ponosi powyższe koszty w bezpośrednim związku z prowadzeniem konkretnych inwestycji, z których uzyska przychód ze sprzedaży lokali mieszkalnych. Możliwość bezpośredniego powiązania kosztów z przychodami osiąganymi ze sprzedaży konkretnie określonego lokalu mieszkalnego przesądza, iż ma do nich zastosowanie norma art. 15 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy oraz w roku podatkowym, są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody, z zastrzeżeniem ust. 4b i 4c.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu

dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl