ITPB3/423-411/09/DK - Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 21 października 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-411/09/DK Właściwość miejscowa organów podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2009 r. (data wpływu 30 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełnionym pismem z dnia 28 września 2009 r. (data wpływu 1 października 2009 r.) - dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie właściwości w podatku dochodowym od osób prawnych - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełniony pismem z dnia 28 września 2009 r. (data wpływu 1 października 2009 r.) - dotyczącej ustawy o izbach i urzędach skarbowych w zakresie właściwości miejscowej w podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka nie prowadzi aktualnie działalności gospodarczej poza zarządzaniem nieruchomością wspólną. W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym dla Spółki jest okres 12 kolejnych miesięcy od dnia 1 października do dnia 30 września roku następnego. Na dzień składania niniejszego wniosku rok podatkowy jest to okres od dnia 1 października 2008 r. do dnia 30 września 2009 r. W zakresie podatku od towarów i usług Spółka jest podatnikiem VAT czynnym zobowiązanym do składania kwartalnych deklaracji dla podatku od towarów i usług. Spółka ma siedzibę na terenie działania oraz właściwości miejscowej Naczelnika Urzędu Skarbowego. Do dnia 28 grudnia 2008 r. jednym ze wspólników Spółki był obywatel Republiki Federalnej Niemiec co skutkowało, iż właściwym organem podatkowym dla Spółki między innymi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług oraz identyfikacji podatkowej był Naczelnik Urzędu Skarbowego. Powyższa sytuacja uległa zmianie w dniu 29 grudnia 2008 r. gdy na podstawie umów darowizn udziałowiec Spółki będący obywatelem polskim zamieszkałym na terenie Polski, stał się jedynym udziałowcem posiadającym pakiet 379 (trzysta siedemdziesiąt dziewięć) udziałów obejmujący cały kapitał zakładowy.

W dniu 20 stycznia 2009 r., jedyny udziałowiec sprzedał 2 (dwa) udziały innej osobie będącej obywatelem polskim - zamieszkałym w Polsce. Na dzień składania niniejszego wniosku powyżej wymienione osoby fizyczne są jedynymi udziałowcami Spółki.

Dodatkowo w piśmie uzupełniającym wniosek z dnia 28 września 2009 r. (data wpływu 1 października 2009 r.) Spółka wskazała, iż:

*

podana we wniosku siedziba Spółki jest jednocześnie miejscem wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług;

*

jedynym powodem dla którego Spółka rozliczała się w Urzędzie Skarbowym był fakt, iż jedynym z udziałowców Spółki był obywatel Republiki Federalnej Niemiec;

*

do dnia składania niniejszego wniosku Spółka nie spełnia jakichkolwiek innych warunków - poza wskazanym powyżej - wynikających z art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych skutkujących zaliczeniem jej do podatników podlegających urzędowi skarbowemu właściwemu wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Od jakiej daty Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla Spółki organem podatkowym właściwym miejscowo rzeczowo między innymi w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego Spółka będzie zobowiązana składać deklaracje dotyczące opisanych powyżej zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie Spółki dotyczące właściwości miejscowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w odniesieniu do pozostałych kwestii organ dokona rozstrzygnięcia w odrębnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

W ocenie Wnioskodawcy, przyjmując za podstawę treść art. 5a ust. 5 ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz fakt, iż od dnia 29 grudnia 2008 r. obywatel polski był jedynym udziałowcem Spółki należy uznać, iż od dnia 1 stycznia 2011 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego będzie dla strony organem podatkowym właściwym miejscowo i rzeczowo w zakresie podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz identyfikacji podatkowej, do którego to organu podatkowego strona zobowiązana będzie składać deklaracje podatkowe od powyżej opisanych zobowiązań podatkowych oraz zgłoszenia aktualizacyjne w zakresie identyfikacji podatkowej. Jednocześnie Spółka wskazała, iż powyższe stanowisko będzie prawidłowe pod warunkiem, że w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. żaden ze wspólników Spółki nie będzie należał do kategorii szczególnych podatników o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy o urzędach i izbach skarbowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 9b pkt 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urzędach i izbach skarbowych (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 z późn. zm.) wyznaczenie terytorialnego zasięgu działania określonego urzędu skarbowego zgodnie z ust. 9a następuje w przepisach określonych na podstawie ust. 9c i może dotyczyć w szczególności: osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które:

a.

w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 5 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego albo

b.

jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego, biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw albo

c.

są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu przepisów prawa dewizowego lub nierezydent dysponuje co najmniej 5 % głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo

d.

jako rezydenci w rozumieniu przepisów prawa dewizowego jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów.

Z kolei stosownie do brzmienia art. 5a ust. 5 ww. ustawy dla podatników, dla których właściwym jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników i którzy przez dwa kolejne lata podatkowe nie należeli do kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b, zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego z naczelnika właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podatników następuje z dniem 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym nastąpiło ich wyłączenie z danej kategorii podatników.

W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z sytuacją w której Spółka spełniała warunki do zaliczenia jej do określonych kategorii podatników, dla których organami właściwymi są naczelnicy wyspecjalizowanych urzędów skarbowych. Jednakże w związku z późn. zm. w składzie udziałowców, Spółka przestanie spełniać warunki o których mowa w art. 5 ust. 9b pkt 7 powołanej ustawy. Wobec powyższego we wskazanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 5a ust. 5 cytowanej ustawy, określający moment zmiany właściwości organu podatkowego z uwagi na wyłączenie Spółki z określonej kategorii podatników.

Dokonując analizy art. 5a ust. 5 wskazanej ustawy należy zauważyć, iż w pierwszej części przepisu ustawodawca określa dwa warunki, które muszą być spełnione aby zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego mogła być przeprowadzona.

Są to mianowicie:

*

warunek podlegania właściwości naczelnikowi wyspecjalizowanego urzędu skarbowego;

*

warunek nie spełniania przesłanek zaliczenia do kategorii podatników, o których mowa w art. 5 ust. 9b tejże ustawy przez okres dwóch kolejnych lat podatkowych.

Zauważyć należy, iż pierwszy warunek nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, gdyż oczywistym jest, iż zmiana właściwości z naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego może nastąpić jedynie, w przypadku gdy właściwym dla podatnika był tenże organ podatkowy.

Z kolei drugi warunek zostanie spełniony, jeżeli podatnik nie będzie należał do kategorii podatników wskazanych w art. 5 ust. 9b ustawy o izbach i urzędach skarbowych, przez okres dwóch następujących po sobie lat podatkowych. Przy czym zauważyć należy, iż ustawodawca wskazując na dwa lata podatkowe jakie muszą upłynąć, posługuje się przyimkiem "przez", który w tym kontekście oznacza czas trwania, "przejście" okresu mającego swój początek i koniec. Innymi słowy wskazuje na dwa pełne lata podatkowe jakie muszą upłynąć aby ziścił się warunek wskazany w tym przepisie, dający podstawę do wyznaczenia daty zmiany właściwości.

Odnosząc powyższe do przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, iż Wnioskodawca przyjął dla celów rozliczeń rok podatkowy okres od dnia 1 października danego roku do dnia 30 września roku następnego, natomiast w dniu 29 grudnia 2008 r. na podstawie umów darowizn jedynym udziałowcem Spółki stał się obywatel polski. W konsekwencji okres dwóch lat podatkowych następujących po sobie upłynie z dniem 30 września 2011 r.

Kontynuując należy podkreślić, iż dopiero w przypadku spełnienia powyższych warunków możliwa jest zmiana właściwości naczelnika urzędu skarbowego, przy czym zmiana ta następuje w dniu 1 stycznia w drugim roku następującym po wyłączeniu podmiotu z określonej kategorii podatników.

Zestawiając część omawianego przepisu, w której ustawodawca określił warunki jakie powinien spełniać dany podmiot, z częścią, w której ustawodawca wyznaczył datę zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, dochodzimy do konstatacji, iż moment wyłączenia z określonej kategorii podmiotów następuje dopiero po upływie dwóch lat podatkowych, czyli w przypadku Spółki w dniu 30 września 2011 r. Dopiero zatem od tej daty należy obliczyć moment zmiany właściwości naczelnika urzędu skarbowego, który w przedmiotowej sprawie przypadnie na dzień 1 stycznia 2013 r., bowiem rok 2013 jest drugim rokiem kalendarzowym następującym po momencie wyłączenia z określonej kategorii podatników, tj. po roku 2011.

Dokonując oceny zawartego przez Spółkę własnego stanowiska w sprawie należy wskazać, iż zmiana właściwości nie może nastąpić z dniem 1 stycznia 2011 r.. W szczególności należy zwrócić uwagę na fakt, iż w takiej sytuacji zmiana właściwości nie byłaby możliwa z uwagi na brak wypełnienia warunku nie spełniania przesłanek określonych w art. 5 ust. 9b ustawy przez okres dwóch lat podatkowych, co za tym idzie jedna z podstawowych przesłanek warunkujących zmianę właściwości nie zostanie spełniona w dniu wskazanym przez Spółkę, w konsekwencji jej stanowisko w sprawie należało uznać za nieprawidłowe.

Reasumując powyższe wskazuje się, iż w przedstawionym stanie faktycznym zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego z naczelnika właściwego wyłącznie w zakresie określonych kategorii podmiotów, nastąpi w dniu 1 stycznia 2013 r., o ile do tego czasu nie wystąpią przesłanki zaliczenia Spółki do kategorii podatników o których mowa w art. 5 ust. 9b ustawy o izbach i urzędach skarbowych.

Jednocześnie podkreślić należy, iż tut. organ nie ma stosownego umocowania w przepisach prawa do badania, czy w danej sytuacji zachodzi okoliczność skutkująca zmianą właściwości organu podatkowego, tym samym niniejsza interpretacja nie może być traktowana jako rozstrzygnięcie co do właściwości danego organu podatkowego, a jedynie jako wskazówka do prawidłowego określenia takiej właściwości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl