ITPB3/423-357/09/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-357/09/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2009 r. (data wpływu 3 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu przez Spółkę w związku z wniesieniem aportem jej majątku do spółki komandytowo-akcyjnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 3 lipca 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie uzyskania przychodu przez Spółkę w związku z wniesieniem aportem jej majątku do spółki komandytowo-akcyjnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest właścicielem trzech nieruchomości położonych w S., w G. oraz w P. Na nieruchomość w S. położoną przy ul. P. składa się prawo wieczystego użytkowania działki gruntu numer 11/3 o powierzchni 7358 metrów kwadratowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KW (...). Działka ta zabudowana jest budynkiem produkcyjnym o powierzchni 1114 metrów kwadratowych, budynkiem magazynowym o powierzchni 27 metrów kwadratowych. Magazynem o powierzchni 11 metrów kwadratowych oraz budynkiem portierni o powierzchni 22 metrów kwadratowych.

Na nieruchomość w G. położoną przy ul. A. składa się prawo wieczystego użytkowania działki gruntu numer 241/1 i 241/2 o powierzchni 3810 metrów kwadratowych, dla których prowadzona jest księga wieczysta numer KW (...). Działka zabudowana jest dwoma pawilonami usługowo-handlowymi o powierzchni 600 metrów kwadratowych i 368 metrów kwadratowych, oraz składem opału, żużlu i boksami o powierzchni 19 metrów kwadratowych.

Na nieruchomość w P. położoną przy ul. S. składa się prawo wieczystego użytkowania działki gruntu numer 120 o powierzchni 5055 metrów kwadratowych, dla której prowadzona jest księga wieczysta numer KW (...). Działka zabudowana jest pawilonem usługowo-handlowym o powierzchni 605 metrów kwadratowych oraz budynkiem magazynowym o powierzchni 195 metrów kwadratowych. Spółka zamierza wnieść opisane wyżej nieruchomości jako wkład rzeczowy do nowoutworzonej spółki komandytowo-akcyjnej.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy wniesienie przez Spółkę jej majątku do spółki komandytowo-akcyjnej w formie wkładu rzeczowego podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

W przepisie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca zdefiniował jako przychód nominalną wartość udziałów w spółce kapitałowej objętych w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Taki wkład do spółki będącej osobą prawną przechodzi na własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej stanowiąc definitywne i trwałe przysporzenie majątkowe. Definitywny charakter przysporzenia uzyskanego przez wspólnika wnoszącego wkład w postaci objętych udziałów uzasadnia określenie uzyskanego przychodu w postaci nominalnej wartości objętych udziałów jako przychodu z odpłatnego zbycia majątku wnoszonego aportem.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku wniesienia wkładu do spółki komandytowo-akcyjnej. O przychodzie można mówić wtedy, gdy następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe. Tymczasem w przypadku wkładu wnoszonego przez wspólnika do spółki komandytowo-akcyjnej nie następuje trwałe i definitywne przysporzenie majątkowe, ponieważ zgodnie z Kodeksem spółek handlowych wkład taki może być zwrócony w całości lub części.

Wniesienie aportu jest zawsze wydatkiem (kosztem) i może być opodatkowane tylko wtedy, jeśli wnoszący aport uzyska odpowiedni ekwiwalent. Przy wniesieniu aportu do spółki z o.o., takim ekwiwalentem jest nominalna wartość objętych udziałów wydanych przez spółkę w zamian za wniesiony wkład. W przypadku wniesienia aportu do spółki osobowej żaden ekwiwalent nie występuje, nie jest nim bowiem ani wkład kapitałowy wspólnika, ani wartość jego udziału w spółce, gdyż przychód z tego tytułu mógłby się pojawić dopiero w momencie zbycia udziału w spółce.

Wskazać należy, że ustawodawca nie wymienił wniesienia aportu do spółki osobowej jako przychodu dla celów podatkowych, a jego milczenie w takiej kwestii zawsze należy rozumieć jako brak opodatkowania. Wynika to stąd, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wyłącznie przychody (dochody) jednoznacznie wskazane w ustawie jako opodatkowane.

Z powyższego wynika, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki niebędącej spółką kapitałową nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 125 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej jeden wspólnik jest akcjonariuszem.

Spółka komandytowo-akcyjna jest zatem spółką osobową. Stosownie natomiast do brzmienia art. 8 § 1 ww. ustawy spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Ma zatem zdolność do czynności prawnej, ale nie posiada osobowości prawnej.

Spółka komandytowo-akcyjna nie jest również podmiotem praw i obowiązków w zakresie podatku dochodowego. Podmiotami tymi pozostają jej wspólnicy. Zgodnie bowiem z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy i praw majątkowych łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że udziały wspólników w przychodach są równe.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie reguluje skutków podatkowych czynności wniesienia wkładów niepieniężnych do komandytowo-akcyjnej.

W konsekwencji, wniesienie do spółki osobowej zarówno wkładu pieniężnego, jak i niepieniężnego nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego jej wspólników, będących podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.

Tym samym prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że wniesienie wkładu niepieniężnego do spółki osobowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania przedmiotowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl