Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-341b/10/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 1 lipca 2010 r. (data wpływu 6 lipca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącym podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego pełnomocnikowi powołanemu przez Zgromadzenie Wspólników do reprezentowania Spółki przez zawieraniu umów z jej zarządem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 lipca 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie m.in. kwalifikacji do kosztów podatkowych wynagrodzenia wypłacanego pełnomocnikowi powołanemu przez Zgromadzenie Wspólników do reprezentowania Spółki przez zawieraniu umów z jej zarządem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W zakresie podatku dochodowego od osób prawnych rokiem podatkowym dla Spółki jest rok kalendarzowy. Na dzień składnia przedmiotowego wniosku jest to okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych Spółka jest zobowiązana opłacać miesięcznie. Aktualnie Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych.

Właścicielem udziałów w Spółce w 100% do dnia 5 stycznia 2010 r. był Skarb Państwa. Od dnia 5 stycznia 2010 r. właścicielem 75% udziałów Spółki jest osoba fizyczna, a 25% udziałów posiada nadal Skarb Państwa.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w dniu 18 stycznia 2008 r. powołało Panią W.M. na pełnomocnika Wspólnika Skarbu - Państwa ustalając jednocześnie, iż wynagrodzenie pełnomocnika będzie wynosiło 1,4 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, które to wynagrodzenie będzie zaliczane w ciężar kosztów Spółki. Ostatnio kwota wynagrodzenia wynosiła około 5 000 zł W dniu 20 stycznia 2010 r. Zgromadzenie Wspólników odwołało Panią W.M. z pełnienia funkcji pełnomocnika Wspólnika - Skarbu Państwa.

W dniu 20 stycznia 2010 r. Zgromadzenie powołało nowy zarząd Spółki i pełnomocnika do reprezentowania Spółki w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych do reprezentowania Spółki w umowach z członkiem zarządu.

Od miesiąca lutego 2010 osoba fizyczna będąca członkiem zarządu, który to zarząd jest jednoosobowy, jest też wspólnikiem Spółki posiadającym 75% udziałów Spółki. Nowy zarząd powołany w dniu 20 stycznia 2010 r., ani też zarząd zmieniony w miesiącu lutym 2010 r. nie otrzymywał wynagrodzenia za pełnioną funkcję. Powyższego wynagrodzenia nie otrzymywał także pełnomocnik zgromadzenia.

Przedmiotowy stan faktyczny uległ zmianie od dnia 1 marca 2010 r., kiedy to Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanowiło, iż z pełnomocnikiem do reprezentowania Spółki w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych zostanie zawarta umowa zlecenia. Będzie otrzymywał wynagrodzenie w ramach której to umowy wyżej wymieniona osoba fizyczna otrzymuje od dnia 1 maja 2010 r. w kwocie 2 500 zł brutto.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy wpłacone ze środków finansowych Spółki wynagrodzenie dla pełnomocnika właściciela udziałów - Skarbu Państwa Pani W.M. powołanego przez Zgromadzenie Wspólników strona miała prawo od miesiąca stycznia 2008 r. do miesiąca stycznia 2010 r. włącznie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu roku podatkowego 2008, roku podatkowego 2009 oraz roku podatkowego 2010.

2.

Czy wpłacane ze środków finansowych Spółki wynagrodzenie dla pełnomocnika powołanego przez Zgromadzenie Wspólników do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z jej zarządem ma prawo strona od miesiąca maja 2010 r. zaliczać do kosztów uzyskania przychodu.

Niniejsza interpretacja stanowi ocenę stanowiska Wnioskodawcy w zakresie pytania drugiego. Stanowisko Spółki w zakresie pytania pierwszego będzie przedmiotem odrębnego rozstrzygnięcia.

Prezentując własne stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - w zakresie pytania drugiego - Wnioskodawca wskazuje, iż poza sporem jest fakt, że w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wymienia się, iż wydatek dotyczący wynagradzania pełnomocników powołanych przez Zgromadzenie Wspólników do reprezentowania Spółki przy zawieraniu umów z jej zarządem nie może być zaliczany przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych do kosztów uzyskania przychodu danego roku podatkowego.

Spółka zauważa także, iż przedmiotowy wydatek jest pośrednio związany z działalnością przedsiębiorstwa - związany jest bowiem zarządzaniem przedsiębiorstwem, a pełnomocnik bezwzględnie pod rygorem zawieranych umów zobowiązany reprezentować Spółkę w umowach zawieranych z jej zarządem - co też umożliwia prawidłowe zarządzanie przedsiębiorstwem, a w konsekwencji dotyczy uzyskiwania przez Spółkę przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przedmiotowy wydatek należy uznać za wydatek pośrednio związany z działalnością gospodarczą, skutkiem czego wypłacane ze środków finansowych Spółki dla pełnomocnika wynagrodzenie strona ma prawo zaliczać do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast bez znaczenia w przedmiotowej prawie jest fakt, iż powyżej opisany pełnomocnik został powołany przez Zgromadzenie Wspólników, a nie przez zarząd Spółki.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do przepisu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Zatem, aby uznać wydatek za koszt uzyskania przychodów, muszą być spełnione następujące warunki:

1.

poniesiony wydatek musi mieć bezpośredni lub pośredni wpływ na powstanie przychodu, lub

2.

poniesiony wydatek ma na celu zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,

3.

wydatek nie może znajdować się w katalogu kosztów określonych w art. 16 ust. 1 ustawy.

Na mocy powołanej regulacji, podatnik ma prawo do odliczenia dla celów podatkowych wszelkich wydatków, pod warunkiem, iż nie zostały one wymienione w art. 16 ust. 1 ww. ustawy oraz że wykaże ich związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć wpływ na możliwość powstania przychodu. Przepis ten konstytuuje więc zasadę, stosownie do której, pomiędzy kosztem podatkowym oraz przychodami podatnika musi wystąpić związek przyczynowo-skutkowy.

W myśl art. 15 ust. 4g ww. ustawy, należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi do należności tych stosuje się art. 16 ust. 1 pkt 57.

Wskazać należy również, iż zgodnie z treścią art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 ust. 1 i 6, art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz w art. 18 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich, o których mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), a także zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy, z zastrzeżeniem art. 15 ust. 4g.

Z powyższych uregulowań wynika więc, iż jeżeli wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane będą (lub postawione do dyspozycji) w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony, podatnicy będą mogli wydatki te zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne. Dopiero w przypadku niedochowania ww. terminu, zastosowanie znajdzie art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawy.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca ponosi wydatki na wynagrodzenie powołanego przez Zgromadzenie Wspólników pełnomocnika do reprezentowania Spółki w trybie art. 210 Kodeksu spółek handlowych, z którym została zawarta umowa zlecenia. Pełnomocnik od dnia 1 maja 2010 r. otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 2 500 zł brutto.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93) osoba prawna działa przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie.

Jednocześnie, w myśl art. 95 § 1 ww. ustawy, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Przepis art. 201 § ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) stanowi, iż zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Z art. 210 § 1 Kodeksu wynika natomiast, że w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

Funkcja pełnomocnika jest bezspornie związana z działalnością Spółki, należy więc uznać, iż wydatki na jego wynagrodzenie, przyznane uchwałą Zgromadzenia Wspólników, są ponoszone w celu zabezpieczenia źródła przychodów Spółki. Jednocześnie, brak jest wykluczenia przedmiotowego wydatku na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W związku z powyższym wydatek na wynagrodzenie pełnomocnika stanowi koszty uzyskania przychodów Spółki w miesiącu, za który jest ono należne, pod warunkiem że zostało wypłacone lub postawione do dyspozycji w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony. W przypadku uchybienia temu terminowi jest kosztem podatkowym w momencie jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15 - 950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl