ITPB3/423-331b/14/PS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB3/423-331b/14/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-331b/14/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 23 lipca 2014 r. (data wpływu 25 lipca 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich zbyciem przed upływem roku od daty ich nabycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych w związku z ich zbyciem przed upływem roku od daty ich nabycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: Wnioskodawca).

W przyszłości Wnioskodawca może założyć spółkę kapitałową (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; dalej: "Przyszła spółka kapitałowa"). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Przyszłej spółki kapitałowej, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Przyszła spółka kapitałowa w przyszłości otrzyma aport/aporty od innej spółki kapitałowej/spółek kapitałowych (dalej: Spółka kapitałowa) będącej/będących podatnikiem, o którym/których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedmiotem wkładu będą prawo/prawa ochronne do znaków towarowych (dalej: "znaki towarowe") posiadane dotychczas przez Spółkę kapitałową. Otrzymane znaki towarowe Przyszła spółka kapitałowa zakwalifikuje jako wartość niematerialną i prawną/wartości niematerialne i prawne (dalej: "WNiP") oraz ujmie je w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedmiotowe znaki towarowe będą wykorzystywane w prowadzonej przez Przyszłą spółkę kapitałową działalności gospodarczej. Planowane jest wykorzystywanie znaków towarowych w ramach realizowanej działalności gospodarczej przez okres dłuższy niż rok. Mając na uwadze, że Przyszła spółka kapitałowa przewiduje wykorzystywanie nabytych znaków towarowych przez okres dłuższy niż rok, zostaną one przez Przyszłą spółkę kapitałową zakwalifikowane jako wartości niematerialne i prawne i poddane amortyzacji podatkowej.

Jednocześnie, Przyszła spółka kapitałowa nie może wykluczyć sytuacji, w której wartości niematerialne i prawne mogą zostać w przyszłości zbyte przed upływem jednego roku od ich nabycia przez Przyszłą spółkę kapitałową.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 14 sierpnia 2014 r. (data wpływu 18 sierpnia 2014 r.) Wnioskodawca przedstawił nazwę oraz adres siedziby Przyszłej spółki kapitałowej: Pr. Sp. z o.o.

Jednocześnie Spółka zastrzega, iż przedstawione powyżej informacje o firmie i adresie przyszłej spółki są jedynie danymi planowanymi i w rzeczywistości mogą ulec zmianie (np. odmowa rejestracji danej firmy spółki przez KRS lub zmiana decyzji o lokalizacji). Jeżeli zdarzenie takie będzie miało miejsce przed datą otrzymania interpretacji indywidualnej przez Spółkę, tut. organ zostanie o tym poinformowany.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy w związku ze zbyciem WNiP, których Przyszła spółka kapitałowa nie używała dłużej niż rok, pomimo, że na moment wprowadzenia tej/tych WNiP do ewidencji planowano używać ich przez okres dłuższy niż rok, należy dokonać przekwalifikowania przedmiotowych WNiP na towar (bądź składnik majątku innego rodzaju, niebędący wartością niematerialną i prawną).

2. Czy należy dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od danej/danych WNiP zbytej/zbytych przed upływem jednego roku od ich nabycia.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie. W zakresie pytania pierwszego sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że w opisanym zdarzeniu przyszłym brak jest obowiązku korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych od danej/danych WNiP, zbytej/zbytych przed upływem roku od jej nabycia.

W ocenie Wnioskodawcy, zbycie danej/danych WNiP przed upływem roku od jej nabycia, nie powoduje wstecznego przekwalifikowania tej/tych WNiP. Zaliczenie danego składnika do wartości niematerialnych i prawnych w sytuacji, gdy planowane było jej/ich używanie przez okres dłuższy niż rok, jest w pełni prawidłowe.

Zgodnie natomiast z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 851 z późn. zm.), kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m. z uwzględnieniem art. 16. W tym kontekście warto podkreślić, że wartości niematerialne i prawne nabyte przez Przyszłą spółkę kapitałową spełniać będą wszystkie warunki wynikające z art. 16b ww. ustawy, w tym - jak wykazano powyżej - warunek przewidywanego używania przez okres dłuższy niż rok. Zatem odpisy amortyzacyjne od przedmiotowych wartości niematerialnych i prawnych będą prawidłowo (zgodnie z obowiązującymi przepisami) dokonywanymi odpisami. Co więcej art. 16 ww. ustawy, nie zawiera postanowień, które zakazywałyby bądź wyłączały z kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne dokonywane od wartości niematerialnych i prawnych, które zostały zbyte przed upływem przewidywanego okresu ich używania, przekraczającego rok.

Powyższe znajduje potwierdzenie w stanowiskach organów podatkowych. Jako przykładowe można wskazać interpretację indywidulną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2011 r. (IPPB1/415-501/11-4/IES) jak również interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 21 grudnia 2009 r. (IBPBI/1/415-786/09/ZK) w której organ uznał, że " (...) mimo, iż urządzenia medyczne, będące środkami trwałymi, zostały sprzedane przed upływem roku ich użytkowania, to brak było podstaw prawnych do ich przekwalifikowania, tj. uznania ich za towary handlowe. W konsekwencji, nie zachodziła również konieczność skorygowania zaliczonych wcześniej do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w okresie faktycznego wykorzystywania ww. urządzeń, jako środków trwałych w prowadzonej działalności gospodarczej". Pomimo faktu, iż powyższa interpretacja odnosi się do kwestii związanej z przekwalifikowaniem środka trwałego, wszelkie konsekwencje dotyczące przekwalifikowania wartości niematerialnej i prawnej wydają się być tożsame.

Dodatkowo, zdaniem Wnioskodawcy, zarówno w sytuacji gdyby Przyszła spółka kapitałowa była zobligowana do korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych (co jednak zdaniem Wnioskodawcy byłoby niezgodne zobowiązującymi przepisami) jak i w przypadku braku tego obowiązku, transakcja, w rachunku podatkowym co do zasady doprowadzi do takiego samego wyniku. W przypadku braku korekty odpisów amortyzacyjnych, co do zasady pomniejszą one koszty podatkowe powstałe na moment zbycia WNiP, natomiast, jeżeli odpisy zostałyby skorygowane, pełna wartość początkowa WNiP, co do zasady byłaby kosztem na moment jej zbycia. W związku z tym, brak korekty odpisów amortyzacyjnych w analizowanej sytuacji w żaden sposób nie spowoduje uszczuplenia należności budżetowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej przez Spółkę oceny swego stanowiska.

W odniesieniu do powołanych we wniosku interpretacji indywidualnych należy podkreślić, że zostały one wydane w indywidualnej sprawie w określonym stanie faktycznym bądź zdarzeniu przyszłym, a więc tylko do niej się odnoszą. Nie mają zatem charakteru powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa podatkowego - tym samym nie są wiążące w przedmiotowej sprawie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl