Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 20 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-325b/14/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 15 lipca 2014 r. (data wpływu 21 lipca 2014 r.) dotyczącym udzielenia interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu zaliczania odpisów amortyzacyjnych od nabytych wartości niematerialnych i prawnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie momentu zaliczania odpisów amortyzacyjnych od nabytych wartości niematerialnych i prawnych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową, podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce (dalej również jako: "Wnioskodawca").

W przyszłości Wnioskodawca może założyć spółkę kapitałową (z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegającą nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych; dalej: "Przyszła spółka kapitałowa"). Składając niniejszy wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dla Przyszłej spółki kapitałowej, Wnioskodawca działa jako osoba planująca utworzenie tej spółki - zgodnie z art. 14n Ordynacji podatkowej.

Przyszła spółka kapitałowa może nabyć w drodze kupna w szczególności: prawo ochronne do znaku towarowego (dalej "znak towarowy" lub "wartości intelektualne"). Po nabyciu wartości intelektualnych Przyszła spółka kapitałowa będzie pobierać opłaty z tytułu ich udostępniania na rzecz innych podmiotów (na podstawie odrębnych umów). Działalność ta będzie wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Przyszła spółka kapitałowa planuje wykorzystywanie wartości intelektualnych w okresie przekraczającym jeden rok.

Dodatkowo w uzupełnieniu wniosku jakie wpłynęło do tutejszego organu w dniu 13 sierpnia 2014 r. Wnioskodawca określił nazwę i adres przyszłej spółki: X Sp. z o.o.

W związku z tym sformułowano następujące pytania.

1. Czy Przyszła spółka kapitałowa będzie mogła zaliczać odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych do kosztów uzyskania przychodu.

2. Od kiedy odpisy amortyzacyjne od nabytych wartości intelektualnych będą stanowić dla Przyszłej spółki kapitałowej koszt uzyskania przychodu.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie, w zakresie pytania pierwszego sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnie.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, że odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej nabytych wartości intelektualnych będą stanowić koszty uzyskania przychodu Przyszłej spółki kapitałowej od momentu rozpoczęcia przez Przyszłą spółkę kapitałową amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie ich do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej (miesiącu przekazania WNiP do używania).

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodu są "odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m, z uwzględnieniem art. 16.

Artykuł 16b ust. 1 ww. ustawy wskazuje, że amortyzacji podlegają wartości niematerialne i prawne " (...) o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą (...) zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi". Zgodnie z art. 16f ust. 1 cytowanej ustawy, "Podatnicy (...) dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...)". Powyższe oznacza, że w przypadku nabytych przez Przyszłą spółkę kapitałową WNiP, które spełniać będą warunki wskazane w art. 16b ust. 1 tej ustawy, odpisy amortyzacyjne od ich wartości początkowej będą mogły stanowić koszty uzyskania przychodu. Na podstawie art. 16d ust. 2 omawianej ustawy, wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 16b ust. 1 ustawy, "wprowadza się do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (...) najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania". Art. 16h ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wskazuje natomiast, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się "od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych (...) począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji (...)".

Zgodnie z powołanymi powyżej przepisami, WNiP (nabyte wartości intelektualne) powinny zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej najpóźniej w miesiącu przekazania ich do używania, natomiast odpisy amortyzacyjne od WNiP Przyszła spółka kapitałowa powinna dokonywać od pierwszego miesiąca po miesiącu, w którym WNiP zostaną wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przyszła spółka kapitałowa planuje korzystać ze znaku towarowego w okresie przekraczającym jeden rok, w związku z czym obowiązana jest wprowadzić go do swojej ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Tym samym odpisy amortyzacyjne od podlegających amortyzacji WNiP będą stanowić koszty uzyskania przychodu Przyszłej spółki kapitałowej od momentu rozpoczęcia przez Przyszłą spółkę kapitałową amortyzacji, tj. począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpi wprowadzenie WNiP do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Przyszłej spółki kapitałowej (miesiącu przekazania WNiP do używania).

Na marginesie należy wskazać, że na powyższe nie będzie miał wpływu moment formalnej rejestracji nowego uprawnionego ze znaku towarowego w bazie Urzędu Patentowego. Data ta pozostaje bowiem bez znaczenia dla momentu przejścia praw ze znaku, gdyż stosowny wpis ma jedynie charakter deklaratoryjny i determinuje powoływanie się na dane ze wpisu wobec osób trzecich. Zasady takie obowiązują na gruncie krajowym, gdzie zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej "Przeniesienie patentu staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienia do rejestru patentowego" jak i unijnego - art. 17 ust. 6 rozporządzenia Rady Unii Europejskiej nr 40/94 z 20 grudnia 1993 r. Jak podkreśla orzecznictwo, "Rejestracja umowy dotyczącej przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy wywołuje jej skuteczność wobec osób trzecich, ale nie stanowi przedmiotowo istotnej przesłanki przeniesienia praw" (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 19 listopada 2008 r., sygn. VIII SA/Wa 373/08). Analogicznie podnosi się w doktrynie: "Zgodnie z ustawą - Prawo własności przemysłowej do przeniesienia prawa ochronnego na znak towarowy ze skutkiem między stronami dochodzi z chwilą zawarcia umowy w formie pisemnej. Jest oczywiste, że skoro udzielone prawo ochronne zostało wpisane w rejestrze znaków towarowych, to nabywca tego prawa ma uzasadniony interes w tym, aby również wpisać się w rejestrze jako następca prawny zbywcy. Wpis ten w związku z art. 67 ust. 3 ustawy - Prawo własności przemysłowej, nie ma charakteru konstytutywnego, lecz legitymacyjny względem osób trzecich. Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego Ryszard Skubisz, Edyta Całka, Andrzej Jakubecki - § 246, uwaga nr. 51).

Analogiczne stanowisko prezentuje Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 30 października 2012 r., sygn. IPPB3/423-554/12-3/PK1 - dalej cytowane stanowisko podatnika uznane za prawidłowe bez dodatkowego uzasadnienia): "powyższe przepisy wskazują również, że dla określenia momentu rozpoczęcia dokonywania odpisów amortyzacyjnych od WNIP bez znaczenia będzie data przerejestrowania wchodzących w skład WNIP praw do zarejestrowanych znaków towarowych z nabywcy na Spółkę. Zgodnie z art. 67 ust. 2 w związku z art. 162 ust. 1 Prawa własności przemysłowej dla skutecznego przeniesienia prawa z rejestracji znaku towarowego wystarczy zachowanie formy pisemnej. W odniesieniu do podobnego zagadnienia rozpoczęcia amortyzacji składników majątku otrzymanych w drodze aportu wniosek ten potwierdził Minister Finansów w piśmie "Skutki podatkowe otrzymania przez spółkę znaku towarowego, wchodzącego w skład przedsiębiorstwa, wniesionego do niej tytułem wkładu niepieniężnego" zamieszczonym w Biuletynie Skarbowym Ministra Finansów nr 4/2007. Minister Finansów wskazał, że skoro amortyzacji podlegają nabyte, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu ich przyjęcia do używania prawa, o których mowa w Prawie WP, to w przypadku zachowania formy pisemnej przy ich przenoszeniu spółka, do której został wniesiony wkład obejmujący prawo do znaku towarowego, może (...) dokonywać amortyzacji tego prawa. Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje to, czy i kiedy dokonany zostanie wpis w rejestrze patentowym przeniesienia prawa do znaku towarowego".

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl