ITPB3/423-315b/10/DK - Przychody stowarzyszenia z tytułu najmu.

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-315b/10/DK Przychody stowarzyszenia z tytułu najmu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 17 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - uzupełnionym pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 17 sierpnia 2010 r.) - w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wynajmowania przez Wnioskodawcę lokalu użytkowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2010 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych - uzupełniony pismem z dnia 16 sierpnia 2010 r. (data wpływu 17 sierpnia 2010 r.) - w zakresie skutków podatkowych nieodpłatnego wynajmowania przez Wnioskodawcę lokalu użytkowego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Sądzie od 4 stycznia 1991 r. jako osoba prawna i zgodnie ze statutem prowadzi swą działalność statutową jako:

* nieodpłatną statutową, która ma na celu:

* utrzymanie jedności kulturalnej oraz więzów narodowych członków Stowarzyszenia, integrację całego środowiska mniejszości niemieckiej;

* wyrażanie dążeń i osiągnięć mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jego potrzeb społecznych, socjalnych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych;

* reprezentowanie członków Stowarzyszenia przed władzami Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobnymi stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą;

* tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim;

* propagowanie języka i kultury niemieckiej;

* prowadzenie udzielanie pomocy charytatywnej członkom Stowarzyszenia i osobom jej potrzebującej.

* gospodarczą polegającą na wynajmowaniu pomieszczeń we własnym budynku. Dochody z wynajmu są przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia.

Przychodami Stowarzyszenia są m.in.:

* dotacje celowe;

* z Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec na dofinansowanie nauki języka niemieckiego, media, projekty kulturalne i młodzieżowe;

* z Fundacji na dofinansowanie działalności statutowej w części przeznaczonej na pokrycie kosztów administracyjno-biurowych (czynsze, i pochodne, tj. gaz, prąd, woda, ogrzewanie, materiały biurowe, opłaty telefoniczne, pocztowe, delegacje i podróże służbowe w wysokości określonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, bieżącą konserwację sprzętu);

* z Urzędu Miasta na realizację zadania publicznego pn. Edukacja kulturalna mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej poprzez organizację spotkań literackich i historycznych oraz wydawnictwo;

* z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania publicznego z zakresu "Działalność instytucji kulturalnych, ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mające na celu istotne znaczenie dla kultury mniejszości";

* z Samorządu Województwa na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Stowarzyszenie jest właścicielem budynku i wynajmuje część jego powierzchni dwóm jednostkom, tj. Bankowi oraz Związkowi, które są odrębnymi podmiotami.

Związek jest jednostką zrzeszającą dobrowolnie kilkanaście samodzielnie działających i posiadających osobowość prawną organizacji mniejszości niemieckiej z terenu woj. (...) m.in., Stowarzyszenie.

Działalność związku polega na:

* koordynowaniu pracy stowarzyszeń;

* wspieraniu pracy stowarzyszeń;

* integracji całego środowiska mniejszości niemieckiej;

* wyrażenie dążeń i osiągnięć mniejszości niemieckiej oraz występowanie na rzecz jej potrzeb społecznych, socjalnych i kulturalnych wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych;

* propagowanie języka i kultury niemieckiej i pomoc charytatywna;

* reprezentowanie stowarzyszeń przed władzami, urzędami i instytucjami Rzeczypospolitej Polskiej oraz podobnymi Stowarzyszeniami działającymi w kraju i za granicą - tworzenie podstaw lepszego, wzajemnego zrozumienia i współpracy między narodem polskim i niemieckim.

Działalność Związku i zrzeszonych w nim stowarzyszeń jest zbieżna, jednakże Związek jak i zrzeszone stowarzyszenia są odrębnymi jednostkami prawnymi.

Dotychczas Związek za wynajem pomieszczeń obciążony był fakturą.

Wnioskodawca rozważa sugerowaną możliwość wynajmu tych pomieszczeń nieodpłatnie w związku z częściowym finansowaniem zarówno Stowarzyszenia jak i Związku kosztów administracyjno biurowych z jednego źródła, tj. przez Fundację.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy postępowanie Stowarzyszenia polegające na zawarciu umowy najmu i pobieraniu z tego tytułu czynszu jest prawidłowe.

2.

Jakie zobowiązania podatkowe wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ciążyć będą na Stowarzyszeniu i Związku.

Czy oba te podmioty będą zobowiązane do:

a.

uwzględnienia w przychodach równowartości czynszu jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu pomieszczeń na podstawie art. 12 ust. 6 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

b.

opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu z nieodpłatnego wynajmu.

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania drugiego, w zakresie w jakim traktuje ono o prawach i obowiązkach Wnioskodawcy, w odniesieniu do pytania pierwszego oraz pytania drugiego w zakresie dotyczącym praw i obowiązków Związku, sprawa zostanie załatwiona w odrębnym piśmie.

We własnym stanowisku w sprawie w odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, iż Związek oraz Stowarzyszenie są odrębnymi jednostkami posiadającymi osobowość prawną a zatem nieodpłatne wynajęcie pomieszczeń spowoduje przychód do opodatkowania zarówno po stronie wynajmującego jak i najemcy. Przychodami z działalności gospodarczej zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnych świadczeń obliczonych zgodnie z art. 12 ust. 6 pkt 3, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności: wartość otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie rzeczy lub praw, a także wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, z wyjątkiem świadczeń związanych z używaniem środków trwałych otrzymanych przez samorządowe zakłady budżetowe w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz spółki użyteczności publicznej z wyłącznym udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków od Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków w nieodpłatny zarząd lub używanie.

Biorąc pod uwagę brzmienie powyższego przepisu należy stwierdzić, iż nie znajdzie on zastosowania do przedmiotowej sprawy w zakresie dotyczącym Wnioskodawcy, gdyż wynajmowanie nieodpłatnie lokalu użytkowego przez Stowarzyszenie nie stanowi dla niego nieodpłatnego świadczenia, w takiej sytuacji po stronie Stowarzyszenia nie dojdzie bowiem do jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego, tym samym Stowarzyszenie nie będzie zobowiązane do zwiększania przychodów w związku z nieodpłatnym wynajmem lokalu użytkowego.

Konsekwencją powyższej konstatacji jest to, iż art. 12 ust. 6 pkt 3 ww. ustawy, wskazujący na sposób ustalania wartości nieodpłatnego świadczenia w postaci udostępniania lokalu również nie znajdzie zastosowania w odniesieniu do Stowarzyszenia, które występuje w przedmiotowej sprawie jako wynajmujący, czyli strona umowy najmu udostępniająca pod tytułem darmym dany lokal użytkowy.

Analizując opisaną sytuację w kontekście przepisów prawa podatkowego należy stwierdzić, iż w obecnym stanie prawnym po stronie Stowarzyszenia nie wystąpi z tytułu nieodpłatnego wynajmowania lokalu użytkowego przychód. Zauważyć jednakże należy, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2009 r., przewidywała możliwość wystąpienia przychodu po stronie wynajmującego w takim przypadku. Stanowił o tym, art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 1 stycznia 2009 r., zgodnie z którym za przychód z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom prawnym i fizycznym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej, z zastrzeżeniem ust. 3, uważało się równowartość czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu lub dzierżawy nieruchomości, ustaloną na podstawie przeciętnej wysokości czynszów stosowanych w danej miejscowości przy najmie lub dzierżawie nieruchomości tego samego rodzaju.

Mając jednakże na względzie fakt, iż przepis ten został uchylony przez art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 z późn. zm.) z dniem 1 stycznia 2009 r., a ustawodawca nie wprowadził innego zapisu regulującego te kwestie, obecnie strona umowy najmu, wynajmująca nieodpłatnie lokal nie uzyskuje z tego tytułu przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, iż niniejsza interpretacja dotyczy jedynie praw i obowiązków podatkowych Wnioskodawcy, nie dotyczy zaś wskazanych praw i obowiązków występujących po stronie Związku wymienionego we wniosku będącego najemcą lokalu użytkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl