ITPB3/423-308/14/PS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 października 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-308/14/PS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 7 lipca 2014 r. (data wpływu 14 lipca 2014 r.) uzupełnionym na formularzu ORD - IN z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 4 września 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej między innymi podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania odliczenia określonego w art. 18b tej ustawy.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest jednym z czołowych producentów perfum w Polsce. Dzięki rozbudowanej sieci dystrybucji (kilkudziesięciu przedstawicieli handlowych na terenie całego kraju) produkty Spółki są obecne w ofercie tysięcy punktów sprzedaży detalicznej w Polsce. Spółka dąży do ciągłego poszerzania bazy sieci handlowych oferujących jej produkty. Aby dostosować się do zmieniających się realiów biznesowych, od 2003 r. Spółka kilkakrotnie zmieniała formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej. W pierwszym roku istnienia Spółka działająca w formie spółki cywilnej skupiła się na planowaniu procesów biznesowych a w kolejnym rozpoczęła faktyczną działalność wprowadzając na rynek polski pierwszą kolekcję wód toaletowych i perfumowanych. W dniu 28 lutego 2006 r. Spółka działająca wówczas pod firmą X. uzyskała wpis do Krajowego Rejestru Sądowego. W dniu 7 września 2007 r. wspólnicy spółki jawnej podjęli uchwałę o przekształceniu spółki jawnej w spółkę akcyjną pod firma: Y, która została zarejestrowana w KRS w dniu 10 października 2007 r. Nowopowstała spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 lutego 2008 r.

Od czasu rozpoczęcia działalności, wszelkie zmiany formy prawnej Spółki miały na celu stworzenie najbardziej sprzyjających warunków dla podstawowej działalności biznesowej Spółki tj. produkcji wysokiej jakości perfum w przystępnej cenie. Do osiągnięcia tego samego celu dążyły również nabycia przez Spółkę oprogramowania komputerowego, które są przedmiotem niniejszego wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. Spółka zakupiła od zewnętrznego podmiotu (dalej: "Licencjodawca 1") licencje na korzystanie z wybranych modułów systemu informatycznego SAP (dalej: "system ERP") oraz poniosła na jego rzecz wydatki związane z wdrożeniem wspomnianego systemu. Powyższe nabycie miało na celu usprawnienie szeroko rozumianych procesów biznesowych wewnątrz Spółki. W latach następnych Spółka poniosła ponadto na rzecz tego samego podmiotu, wydatki na nabycie dodatkowych licencji do systemu ERP ("licencje systemu ERP"), które mimo iż stanowiły odrębne wartości niematerialne i prawne łączyły się w sposób funkcjonalny z wdrożonym wcześniej systemem w stopniu pozwalającym na objęcie ich zakresem tej samej opinii potwierdzającej fakt niestosowania na świecie danej technologii przez okres dłuższy niż 5 lat. Ponadto, w związku z intensywnym rozwojem Spółki, zakupiła ona od innego podmiotu (dalej: "Licencjodawca 2") licencje na korzystanie z systemu klasy WMS (dalej: "system WMS") oraz poniosła na jego rzecz wydatki na wdrożenie tego systemu.

System ERP został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych ("EŚTiWNiP" lub "ewidencja") Spółki w dniu 30 czerwca 2008 r. natomiast system WMS w dniu 30 września 2013 r. Ponadto Spółka poniosła wspomniane powyżej wydatki na nabycie dodatkowych licencji dla systemu ERP w latach 2009 i 2011. Nakłady te zostały wprowadzone do EŚTiWNiP w postaci odrębnych wartości niematerialnych i prawnych odpowiednio w latach 2010 i 2011.

Na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej (WNiP) w postaci systemu ERP składają się przede wszystkim następujące klasy wydatków dokumentowane fakturami wystawionymi na Spółkę:

* Przygotowanie do prac wdrożeniowych, przygotowanie projektu wdrożenia, weryfikacja koncepcji przyjętych na wcześniejszych etapach wdrożenia, realizacja i walidacja prototypu wsparcie firmy wdrażającej przy starcie i początkowej eksploatacji systemu (rozruch systemu),

* Rozszerzenia i dostosowywanie zaimplementowanej wersji systemu do potrzeb klienta,

* Opłaty serwisowe naliczone do czasu przyjęcia systemu ERP do EŚTiWNiP,

* Licencje systemu ERP,

Ponadto, jak wspomniano powyżej Spółka poniosła nakłady na nabycie dodatkowych licencji dla systemu ERP przyjętych jako odrębne WNiP do EŚTiWNiP w latach 2010 i 2011.

Na wartość początkową wartości niematerialnej i prawnej (WNiP) w postaci systemu WMS składają się przede wszystkim następujące klasy wydatków:

* Koszty logistyczne związane z przeprowadzanymi, przez konsultantów Licencjodawcy 2 pracami wdrożeniowymi (refakturowane bezpośrednio na Spółkę), prace projektowe, programistyczne i wdrożeniowe, dodatkowe koszty wdrożenia, instalacja,

* Rozszerzenia i dostosowywanie zaimplementowanej wersji systemu do potrzeb klienta,

* Wykonanie przez Licencjodawcę 1 interfejsu SAP/WMS umożliwiającego integrację posiadanych systemów,

* Licencje na system WMS, Licencje Oracle, licencje na oprogramowanie uzupełniające funkcjonalności systemu (np. inet-crystal).

Spółka jednocześnie zaznacza, że:

* nie prowadzi działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej,

* nie otrzymała w żadnej formie zwrotu całości lub części wydatków na zakup i wdrożenie licencji;

* nie udzieliła w żadnej formie innym podmiotom prawa do licencji lub jej części oraz, że wdrożony w Spółce System jest wykorzystywany wyłącznie przez Spółkę;

* nie znajduje się ona w stanie upadłości ani likwidacji.

W odpowiedzi na wezwanie z dnia 20 sierpnia 2014 r. (sygn. ITPB3/423-308/14-2/PS) Spółka potwierdza, że posiada opinie niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615) potwierdzające, że Spółka nabyła wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat odnośnie wszystkich licencji na korzystanie z systemu informatycznego ERP oraz licencji na korzystanie z systemu WMS.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w związku z tak przedstawionym stanem faktycznym, Spółka ma prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie licencji, których wartość początkowa obejmuje wydatki opisane w stanie faktycznym, w wysokości 50% wartości tych wydatków - jako wydatków na nabycie nowej technologii w rozumieniu art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W ocenie Spółki, przysługuje jej prawo do skorzystania z ulgi na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do skorzystania z ulgi, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych wydatków na nabycie technologii w postaci WNiP, wprowadzonych do ewidencji w latach 2008,2010,2011 i 2013, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały zapłacone odpowiednio w latach 2007 i 2008 (system ERP) 2010, 2011 (licencje systemu ERP) oraz 2012 i 2013 (system WMS). Spółka informuje, że w niniejszym wniosku, nie jest analizowana kwestia części zapłaconych w 2011 r. wydatków na wdrożenie systemu WMS, skapitalizowanych do jego wartości początkowej, które nie mogą podlegać uldze na nabycie nowych technologii.

Zgodnie z art. 18b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18, odlicza się wydatki poniesione przez podatnika na nabycie nowych technologii.

Z kolei w art. 18b ust. 2 ustawy, ustawodawca wskazał, co należy rozumieć przez nowe technologie. W myśl tego przepisu za nowe technologie uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615). Definicję tę uzupełnia art. 18b ust. 2a ustawy, wskazując, że przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej, o której mowa w ust. 2, w drodze umowy o ich przeniesienie, oraz korzystanie z tych praw. W odniesieniu do przytoczonych wyżej regulacji stwierdzić należy, że istnieje 5 zasadniczych pozytywnych przesłanek warunkujących możliwość objęcia poniesionych przez podatnika wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, tj.:

a.

podatnik nabywa wiedzę technologiczną w drodze umów o przeniesienie oraz o korzystanie z tych praw,

b.

wiedza technologiczna ma postać wartości niematerialnych i prawnych,

c.

podatnik posiada opinię niezależnej od podatnika jednostki naukowej potwierdzającą, że dana wiedza technologiczna spełnia wymagania zawarte w punktach d i e.,

d.

wiedza ta nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat,

e.

nabyta wiedza technologiczna umożliwia wytwarzanie nowych bądź udoskonalonych wyrobów lub usług.

Analizując prawo Spółki do skorzystania z ulgi na nowe technologie, o której mowa we wskazanym powyżej art. 18b ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy zatem rozstrzygnąć, czy w przypadku zapłaconych przez Spółkę wydatków na nabycie Licencji oraz jej wdrożenie spełnione zostały wszystkie powyższe przesłanki.

Ad. a)

Jak wskazano w stanie faktycznym, Spółka nabyła licencje na systemy ERP i WMS, a zatem zawarte zostały umowy licencyjne uprawniające Spółkę do korzystania z praw do Systemu. W efekcie należy uznać, że pierwsza z przesłanek została spełniona.

Ad. b)

Jak wynika z art. 16b ust. 1 pkt 5 ustawy o ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nabyte licencje, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, stanowią wartości niematerialne i prawne (dalej: WNIP).

W ocenie Spółki, Licencje w dniu przyjęcia ich do używania spełniały powyższe ustawowe przesłanki do uznania ich za WNiP, podlegające amortyzacji dla celów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w szczególności w dniu przyjęcia ich do używania nadawały się one do gospodarczego wykorzystania.

Ad. c)

Spółka posiada stosowne opinie wydane w dniu 11 czerwca 2014 przez jednostkę spełniającą wymagania stawiane przez przepisy art. 18b ust. 2, potwierdzające, że na dzień wprowadzenia poszczególnych WNiP do ewidencji, licencje na nabycie systemów ERP i WMS wraz wdrożeniem spełniały wymagania omówione dokładniej w punktach d i e.

Ad. d)

Uzyskane przez Spółkę opinie potwierdzają, że wdrożone w Spółce Systemy udoskonaliły już realizowane w przedsiębiorstwie procesy zewnętrzne i wewnętrzne lub umożliwiły obsługę nowych procesów. W opinii wskazano m.in. następujące korzyści z wdrożenia systemu:

* ERP

a.

poprawę procesu sprzedaży, np. zwiększenie jej wydajności i tym samym ograniczenie kosztów,

b.

zwiększenie szybkości i sprawności procesów okołosprzedażowych, handlowych, zarządczych czy funkcjonowania łańcucha dostaw,

c.

minimalizację ryzyk finansowych, środowiskowych, bądź technicznych, jakie mogą wystąpić w Spółce,

d.

usprawnienie zarządzania Spółką poprzez przyspieszenie określonych procesów o charakterze administracyjnym. Jednocześnie wszystkie powyższe korzyści realizowane były w analogiczny sposób, przez większą liczbę użytkowników, dzięki nabyciu przez Spółkę w późniejszym okresie dodatkowych licencji dla systemu ERP,

* WMS

a.

redukcję kosztów logistycznych,

b.

podniesienie wydajności pracy,

c.

uporządkowanie procesów i zasobów w ramach magazynów (np. poprzez śledzenie partii surowców i komponentów od dostawców oraz poprzez oraz planowanie wolnych miejsc w magazynach),

d.

optymalizację procesów dystrybucyjnych (np. poprzez szybszą realizację zbiórek i przygotowania partii wyrobów do wysyłki oraz poprzez usprawnione wyszukiwanie zasobów w magazynach).

Ad. e)

Uzyskane przez Spółkę opinie potwierdzają, że wdrożone w Spółce Systemy ERP i WMS nie były stosowane na świecie w okresie dłuższym niż 5 lat (w momencie przekazania do użytkowania i ujawnienia w księgach rachunkowych).

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że w przypadku wydatków na nabycie Licencji, których wartość początkowa obejmuje wydatki wskazane w stanie faktycznym, spełnione zostały wszystkie wymagane ustawowo przesłanki warunkujące objęcie tych wydatków ulgą na nabycie nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.Tym samym Spółce przysługuje prawo do odliczenia tych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, jako wydatków na nabycie nowych technologii w rozumieniu art. 18b ustawy do wysokości 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia przedmiotowym odliczeniem.

Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie odpłatnego nabycia cenę ich nabycia. Natomiast według ust. 3 ww. przepisu za cenę nabycia uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku majątku.

W związku z powyższym, na wartości początkowe WNiP w postaci Licencji, składać się powinny także koszty wdrożenia, rozumiane w tym przypadku jako koszty uruchomienia programów oraz systemów komputerowych. Konsekwentnie, zarówno wydatki na nabycie licencji, jak i wymienione w stanie faktycznym, skapitalizowane do ich wartości początkowej wydatki na wdrożenie, kwalifikują się do objęcia ich ulgą z tytułu nabycia nowych technologii, o której mowa w art. 18b ustawy.

Zgodnie z art. 18b ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podstawą ustalenia wysokości odliczenia jest kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, uwzględnionych w wartości początkowej, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi lub podmiotom uprawnionym w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

Należy przy tym wskazać, że odliczenia omawianych wydatków od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dokonuje się zgodnie z treścią art. 18b ust. 6 ustawy, w zeznaniu podatkowym składanym przez podatnika za rok podatkowy, w którym wprowadzono poszczególne WNiP do EŚTiWNiP Spółki. Poniesione przez Spółkę wydatki będące przedmiotem niniejszej interpretacji zostały zapłacone przez Spółkę w latach 2007-2008 (System ERP) 2010-2011 (licencje system ERP) oraz w latach 2012-2013 (System WMS), tj. w latach wprowadzenia poszczególnych Systemów i licencji do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub też w latach je poprzedzających i dlatego też zgodnie z przepisami art. 18b ustawy mogą w całości stanowić podstawę do określenia wysokości tzw. ulgi na nowe technologie. Spółce będzie przysługiwało prawo do zastosowania omawianego odliczenia w trybie korekty zeznania podatkowego za lata 2008,2010, 2011 i 2013.

Reasumując, zdaniem Spółki przysługuje Jej prawo do skorzystania z tzw. ulgi na nabycie nowych technologii, tj. prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z postanowieniami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wydatków na nabycie Licencji i ich wdrożenie, uwzględnionych w wartości początkowej WNiP, wprowadzonych do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w latach 2008-2013, w wysokości 50% tych wydatków, które zostały zapłacone w latach 2007-2008 (system ERP), 2010-2011 (licencje systemu ERP) oraz 2012-2013 (system WMS).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z dnia 13 marca 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl