Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB3/423-285/11/AM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz rezydenta niemieckiego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 czerwca 2011 r. złożono ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie poboru zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wypłaty dywidendy na rzecz rezydenta niemieckiego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest podatnikiem podatku dochodowego, ma siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioskodawca ma trzech udziałowców:

1.

A. zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej posiadający tytułem własności 24 udziały (10,2%) w kapitale Spółki, nieprzerwanie od 2001 r.,

2.

W. zamieszkały w Republice federalnej Niemiec (państwo członkowskie Unii Europejskiej) posiadający tytułem własności 106 udziałów (45,1%) w kapitale Spółki, nieprzerwanie od 2001 r.,

3.

S. z siedzibą w Republice Federalnej Niemiec posiadający tytułem własności 105 udziałów (44,7%) w kapitale Spółki, nieprzerwanie od 2006 r.

Dnia 24 maja 2011 r. Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy za 2010 r. według wyliczenia na podstawie posiadanych udziałów. Wszyscy udziałowcy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz nie korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Wypłata dywidendy ma nastąpić w 2011 r., co wiąże się z koniecznością potrącenia przez płatnika, tj. Wnioskodawcę, podatku dochodowego od wypłacanych dywidend. W związku z tym, że dwóch udziałowców jest rezydentami Republiki Federalnej Niemiec powstają wątpliwości, czy można ich opodatkować na takich samych zasadach jak rezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W celu udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania oraz siedziby podatników uzyskano od rezydentów niemieckich certyfikaty rezydencji. Ponadto złożyli oni oświadczenia, że podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania oraz że nie są zwolnieni z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie:

Jak należy opodatkować udziałowca, firmę z siedzibą i zarządem w Republice Federalnej Niemiec (państwo członkowskie Unii Europejskiej) posiadającą tytułem własności 105 udziałów (44,7%) w kapitale Spółki, nieprzerwanie od 2006 r., z tytułu wypłaty dywidendy przez spółkę z o.o. mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnicy nie mający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów osiąganych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się podatek w wysokości 19% uzyskanego przychodu.

Jednakże art. 22 ust. 4 ustawy zwalnia od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1.

wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1,

4.

spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

Ponadto ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych stawia jeszcze trzy warunki, które należy spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia:

* po pierwsze, art. 22 ust. 4a zastrzega, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych majach siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat,

* po drugie, art. 22 ust. 4d pkt 1 stanowi, że zwolnienie stosuje się jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności,

* po trzecie, art. 22b mówi, że zwolnienia i odliczenia wynikające z przepisów art. 20-22 stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego innego niż Rzeczpospolita Polska państwa, w którym podatnik ma swoją siedzibę lub w którym dochód został uzyskany.

Artykuł 27 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku z dnia 14 maja 2003 r. mówi, że właściwe organy Umawiających się Państw będą wymieniały informacje, które są niezbędne do stosowania niniejszej umowy, oraz informacje dotyczące ustawodawstwa wewnętrznego Umawiających się Państw w odniesieniu do podatków bez względu na ich rodzaj i nazwę, które pobierane są na rzecz Umawiających się Państw lub ich jednostek terytorialnych w zakresie, w jakim opodatkowanie przewidziane w tym ustawodawstwie nie jest sprzeczne z umową. Wymiana informacji nie jest ograniczona postanowieniami artykułów 1 i 2.

Biorąc pod uwagę wyżej przedstawiony stan prawny Wnioskodawca stwierdza, że na podstawie art. 3 ust. 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, udziałowiec będący spółką z siedzibą na terytorium Republiki Federalnej Niemiec co do zasady podlega podatkowi od dochodów (przychodów) z dywidend z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jednakże na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy dywidenda otrzymana ze Spółki podlega zwolnieniu od podatku dochodowego. Zatem przy wypalcie dywidendy podatek nie zostanie w ogóle potrącony.

W celu uzasadnienia powyższej konkluzji Spółka stwierdza, co następuje:

1.

wypłacającym dywidendę jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę i zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2.

uzyskującym dochody z dywidendy jest spółka podlegająca w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim unii Europejskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania,

3.

spółka uzyskująca dywidendę posiada bezpośrednio 44,7% udziałów w kapitale Spółki,

4.

spółka uzyskująca dywidendę nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania,

5.

spółka uzyskująca dywidendę posiada udziały nieprzerwanie przez okres 5 lat,

6.

spółka uzyskująca dywidendę posiada udziały z tytułu własności,

7.

istnieje podstawa prawna do uzyskania przez organ podatkowy Rzeczypospolitej Polskiej informacji podatkowych od organu podatkowego Republiki Federalnej Niemiec, na której terytorium spółka uzyskująca dywidendę ma swoją siedzibę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl