ITPB3/423-27/07/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 grudnia 2007 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-27/07/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 września 2007 r. (data wpływu 11 września 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia od podatku dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej w związku z planowanym rozpoczęciem, na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, produkcji wyrobów wymienionych w zezwoleniu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2007 r. wpłynął do tut. organu wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości rozpoczęcia produkcji nowych, nie produkowanych dotąd wyrobów, wymienionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i dalszej możliwości korzystania z ww. ulgi od całości dochodu uzyskanego z prowadzonej produkcji.

W przedmiotowym wniosku oraz stanowiącym jego uzupełnienie piśmie z dnia 6 grudnia 2007 r. zostało przedstawione następujące zdarzenia przyszłe.

Spółka w dniu 12 września 2000 r. uzyskała pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, w którym określono osiągnięcie następującego stanu zatrudnienia: na dzień 31 grudnia 2001 r. - 50 pracowników, na dzień 31 grudnia 2002 r.- 70 pracowników. Spółka spełniła określone poziomy zatrudnienia pracowników, w zakreślonych w zezwoleniu terminach.

Ponadto zezwolenie określało wymóg poniesienia w terminie do 31 grudnia 2001 r. wydatków inwestycyjnych w kwocie co najmniej 5 mln zł - również ten wymóg został przez Spółkę spełniony w zakreślonym terminie.

Spółka w dniu wejścia Polski do Unii Europejskiej była średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

Spółka poinformowała, że nie skorzystała z prawa do wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw gospodarki o zmianę podstaw prawnych ulgi, o jakich mowa w art. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840). Tym samym, w ocenie Wnioskodawcy, mają do niego zastosowanie zwolnienia podatkowe określone w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 600 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r. i korzysta z ulgi podatkowej określonej w § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905).

Zezwolenie zostało udzielone na prowadzenie działalności gospodarczej, rozumianej jako działalność produkcyjna. W zezwoleniu jako przedmiot działalności wskazano między innymi produkcję:

* wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa (obecnie produkowana stolarka drewniana) Klasa 20.30 PKWiU,

* wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa (planowana produkcja stolarki PCV) Klasa 25.23 PKWiU,

* szkła płaskiego profilowanego i poddanego dalszej obróbce (planowana produkcja szyb zespolonych) - Klasa 26.12 PKWiU,

* wyrobów ze szkła pozostałych, w tym wyrobów szklanych ze szkła dla celów technicznych - Klasa 26.15 PKWiU

Ponadto Spółka poinformowała, że w trakcie rokowań zmierzających do uzyskania ww. zezwolenia Spółka przedstawiła projekt inwestycyjny budowy hali produkcyjnej, składającej się z dwóch ciągów produkcyjnych, z czego do chwili obecnej zrealizowano pierwszy etap budowy, jednej części hali do produkcji okien drewnianych.

Budowa drugiej części hali - zgodnie z pierwotnym projektem - oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji stolarki PCV i szyn zespolonych nastąpi jako kolejny etap inwestycji.

W związku z powyższym Spółka zadała następujące pytania:

1.

Czy podatnik, który korzysta z ulgi podatkowej określonej w § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej może rozpocząć produkcję nowych, nie produkowanych dotąd wyrobów, tj. stolarki okiennej PCV oraz szyb zespolonych, wymienionych w zezwoleniu na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej i dalej korzystać z ww. ulgi od całości dochodu uzyskanego z prowadzonej dotychczas produkcji oraz nowouruchomionej.

2.

Czy Spółka, która korzysta z ulgi podatkowej określonej w § 5 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej może, w celu uruchomienia produkcji ww. nie produkowanych dotąd wyrobów (stolarki okiennej PCV oraz szyb zespolonych), nabyć na zasadach rynkowych maszyny i urządzenia do produkcji stolarki PCV oraz szyb zespolonych, jak również częściowo materiały do produkcji oraz przejąć część pracowników produkcyjnych od podmiotu powiązanego, tj. "M." Sp. z o.o. - nie tracąc prawa do stosowania ww. ulgi.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Natomiast w myśl § 5 ust. 3 ww. rozporządzenia dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8. W wypadku, gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę stanowiącą równowartość 700 tys. Euro, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

W ocenie Spółki, zgodnie z przytoczonymi przepisami podatnik, który zainwestował w określonym terminie kwotę stanowiącą równowartość 700 tys. Euro, może korzystać ze zwolnienia w podatku dochodowym od całości uzyskiwanych dochodów. Warunkiem zwolnienia jest jednak prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, przy czym może to być wyłącznie działalność określona w zezwoleniu. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej klasyfikuje przedmiot działalności za pomocą Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług Głównego, odwołuje się do klas.

Spółka wskazała, że określona w otrzymanym przez nią zezwoleniu - klasa 25.23 PKWiU obejmuje produkcję drzwi, okien i ościeżnic drzwiowych oraz progów, okiennic, żaluzji i podobnych wyrobów oraz ich części z tworzyw sztucznych (podkategoria 25.23.14), ale także produkcję pokryć podłogowych, ściennych lub sufitowych z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek (podkategoria 25.23.11). Taki sposób klasyfikowania działalności prowadzi do wniosku, że podatnik może na terenie strefy wykonywać działalność gospodarczą, która mieści się w poszczególnych klasach PKWiU zawartych w zezwoleniu i w stosunku do dochodu uzyskanego z takiej działalności stosować zwolnienie w podatku dochodowym.

Wnioskodawca uważa, że żaden przepis ustawy oraz ww. rozporządzenia nie ustanawia terminów uruchomienia poszczególnych rodzajów działalności, których przekroczenie uniemożliwia stosowanie ulgi w podatku dochodowym w stosunku do dochodu strefowego. Tym samym, jeżeli podatnik rozpocznie w trakcie korzystania z ulgi produkcję nowych wyrobów wymienionych w zezwoleniu, może w dalszym ciągu korzystać z całkowitej ulgi w podatku dochodowym od całości dochodów uzyskanych na terenie strefy.

W celu uruchomienia nowej produkcji podatnik musi jednak ponieść określone nakłady inwestycyjne na rozbudowę hali produkcyjnej oraz zakup maszyn i urządzeń do produkcji. Ponieważ jednak Spółka - przed 31 grudnia 2000 r. poniosła wydatki inwestycyjne w kwocie przekraczającej 700 tys. Euro, co zapewniło jej całkowite zwolnienie w podatku dochodowym, ponoszone kolejne wydatki inwestycyjne nie mają już wpływu na zakres, wielkość przysługującej ulgi podatkowej.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca zauważył, że jego zdaniem bez znaczenia dla stosowania ulgi jest również fakt planowanego nabycia, na zasadach rynkowych, maszyn i urządzeń do produkcji stolarki PCV oraz szyb zespolonych od podmiotu powiązanego, tj. "M." Sp. z o.o. Podmiot ten planuje zakończenie działalności gospodarczej w tym zakresie ze względu na zmianę struktury organizacyjnej oraz kłopoty lokalowe (proces sądowy o ustanowienie drogi koniecznej).

W związku z powyższym podatnik planuje zakupić od "M." Sp. z o.o. wszelkie maszyny i urządzenia niezbędne do produkcji, jak również częściowo materiały do produkcji oraz przejąć część pracowników produkcyjnych. Nabycia tych składników majątkowych nie można potraktować jako nabycia przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 1 Kodeksu cywilnego, gdyż "M." Sp. z o.o. nadal będzie prowadziła produkcję stolarki aluminiowej oraz produkcję wyrobów z kamienia.

Spółka podniosła, że w niniejszym stanie faktycznym nie znajdzie zastosowania art. 5 ust. 6 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw, który wprowadził zasadę, zgodne z którą począwszy od roku obrotowego następującego po roku, w którym:

1.

zostało zbytych 100% wkładów udziałów lub akcji przedsiębiorcy będącego małymlub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1,

2.

spółka będąca małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1 połączyła się z inną spółką,

3.

nastąpiło nabycie przedsiębiorstwa od przedsiębiorcy będącego małym lub średnim przedsiębiorcą, o którym mowa w ust. 1.

- przedsiębiorca traci prawo do zwolnień podatkowych.

Spółka odnosząc się do zapisów punktu trzeciego art. 5 ust. 6 stwierdziła, że podatnik traci prawo do zwolnień w sytuacji, gdy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą, korzystającym z ulg na starych zasadach, ograniczonych czasowo do lat 2010-2011, zbędzie swoje przedsiębiorstwo. Jej zdaniem przepis ten nie wyklucza zaś sytuacji nabycia, przez podmiot korzystający z ulg w podatku, przedsiębiorstwa lub jego części od innych podmiotów, jak również nabycia innych składników majątkowych potrzebnych do uruchomienia produkcji. Istnienie takiego przepisu byłoby w istocie ograniczeniem możliwości rozwoju gospodarczego podmiotów działających w specjalnych strefach ekonomicznych.

Wnioskodawca uważa rozważania w powyższym zakresie za mające marginalne znaczenie dla przedstawionych pytań i stanu faktycznego w niniejszej sprawie, bowiem podatnik nie nabywa ani przedsiębiorstwa, ani zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W ocenie Spółki może ona nabyć, na zasadach rynkowych, maszyny i urządzenia do produkcji stolarki PCV oraz szyb zespolonych, jak również częściowo materiały do produkcji oraz przejąć część pracowników produkcyjnych od podmiotu powiązanego, tj. "M." Sp. z o.o - i uruchomić w strefie ekonomicznej produkcję stolarki PCV oraz szyb zespolonych, a cały uzyskany dochód z tej produkcji oraz produkcji dotychczasowej objąć zwolnieniem w podatku dochodowym.

Na tle przedstawionego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadząc na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, na podstawie zezwolenia uzyskanego w 2000 r., działalność gospodarczą rozumianą jako działalność produkcyjna w zakresie wyrobów określonych w ramach pozycji PKWIU, korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych od całości dochodów.

Przepisy ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz. U. Nr 188, poz. 1840 z późn. zm.), określiły w art. 5 zasady zwolnień podatkowych (obowiązujące od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej) dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r.

Artykuł 5 ustawy zmieniającej z dnia 2 października 2003 r., wskazując, że przedsiębiorca, który posiada zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r., zachowuje prawo do zwolnień podatkowych określonych w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, - podzielił przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie strefy, na 3 grupy.

Przedsiębiorcy mali i średni w dalszym ciągu uzyskali prawo do 100% zwolnienia w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r. (w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.), ale prawo to (jak wskazała Spółka we wniosku odnosząc się do swojego statusu) jest ograniczone czasowo - odpowiednio do dnia 31 grudnia 2011 r. i do dnia 31 grudnia 2010 r. (art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 2 października 2003 r.).

W stosunku do dużych przedsiębiorców, prawo do zwolnień od podatku dochodowego w zakresie ustalonym w art. 12 ustawy z dnia 20 października 1994 r., (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) przepis ten ograniczył wielkość zwolnień poprzez określenie maksymalnej wielkości zwolnienia (czyli pomocy publicznej): do 30% równowartości kosztów inwestycji (sektor motoryzacyjny) bądź 75% tych kosztów (zezwolenia wydane przed 1 stycznia 2000 r.) lub 50% tych kosztów (zezwolenia wydane po 31 grudnia 1999 r.). (art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r.).

W konsekwencji zasady zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców, którzy posiadają zezwolenie uzyskane przed dniem 1 stycznia 2001 r. oparto:

* dla małych i średnich przedsiębiorców - na przepisach ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w tym artykule 12 ust. 1, w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r., a w konsekwencji przepisach rozporządzeń ustanawiających specjalne strefy ekonomiczne wydanych na jej podstawie, w ich brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.; Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2000 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą być, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, zwolnione odpowiednio od podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie równym połowie okresu, na jaki ustanowiona została strefa.

* dla dużych przedsiębiorców - na przepisach ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych, w tym artykule. 12 ust. 1, tj. na przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych lub w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych, z ograniczeniem wielkości zwolnień do maksymalnej dopuszczalnej wielkości pomocy publicznej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 2 października 2003 r.

W świetle powyższego, zgodnie z art. 12 ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r. dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 tej ustawy, przez osoby prawne oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarcza (małych i średnich przedsiębiorców), są zwolnione od podatku dochodowego na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 września 1997 r. w sprawie ustanowienia specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 135, poz. 905 z późn. zm.), w brzmieniu z dnia 31 grudnia 2000 r.

W myśl art. 16 ust. 1 cytowanej ustawy, prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy z zastrzeżeniem ust. 2, wymaga zezwolenia, które zgodnie z ust. 8 tego artykułu określa m.in. przedmiot oraz warunki działalności gospodarczej, która ma być prowadzona przez przedsiębiorcę na terenie strefy.

Zezwolenie stanowi podstawę do korzystania przez przedsiębiorcę ze zwolnień od podatku lub preferencji podatkowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 12 ust. 5. (art. 16 ust. 10 cyt. ustawy). W razie cofnięcia zezwolenia przedsiębiorca traci prawo do zwolnień i preferencji, o których mowa w art. 12 ust. 1-4 i jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych objętego takimi zwolnieniami i preferencjami za okres od powstania okoliczności będącej podstawą cofnięcia (art. 19 ust. 3 cyt. ustawy).

W myśl § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia dochód z działalności gospodarczej określonej w zezwoleniu jest wolny od podatku dochodowego w okresie 10 lat od dnia rozpoczęcia przez podmiot gospodarczy działalności gospodarczej na terenie strefy, z zastrzeżeniem ust. 2-5. Natomiast w ust. 2 § 5 prawodawca wskazał, że wysokość zwolnienia od podatku dochodowego ustala się na podstawie przepisu ust. 3 lub 4.

W odniesieniu do ponoszonych wydatków inwestycyjnych w ust. 3 § 5 określono, że dochód stanowiący równowartość wydatków inwestycyjnych jest wolny od podatku dochodowego. Zwolnienie przysługuje począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym podmiot poniósł wydatki inwestycyjne, aż do wyczerpania, nie dłużej jednak niż do upływu okresu, na który została ustanowiona strefa, z zastrzeżeniem § 8.

W wypadku, gdy wydatki inwestycyjne przekroczą kwotę 700 tys. EURO stanowiącą równowartość, obliczoną przy zastosowaniu średniego kursu ogłoszonego przez Prezesa NBP z dnia faktycznego poniesienia wydatków, dochód jest wolny od podatku dochodowego w całości.

W świetle powyższych przepisów podstawą do korzystania ze zwolnienia podatkowego jest uzyskanie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie danej strefy, które określa przedmiot działalności gospodarczej oraz warunki dotyczące w szczególności:

1.

zatrudnienia przez przedsiębiorcę przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie strefy przez określony czas określonej liczby pracowników,

2.

dokonanie przez przedsiębiorcę trwałej inwestycji o charakterze produkcyjnym na terenie strefy o wartości przewyższającej określoną kwotę.

Zatem zwolnieniu od podatku dochodowego podlega wyłącznie dochód:

* z działalności gospodarczej uzyskanej na terenie strefy,

* w zakresie przedmiotowym określonym w zezwoleniu.

Jak podniosła Spółka w posiadanym przez nią zezwoleniu wskazano przedmiot działalności gospodarczej, którą ma prawo prowadzić w strefie, poprzez zastosowanie stosownych oznaczeń klasyfikacyjnych PKWiU - klas PKWiU (m.in. klasa 25.23 PKWiU, klasa 26.12 PKWiU).

W konsekwencji należy stwierdzić, że taki sposób sklasyfikowania działalności w zezwoleniu udzielonym Spółce prowadzi do wniosku, że jeżeli Wnioskodawca prawidłowo zakwalifikował przyszłe zamierzenie inwestycyjne do właściwego grupowania PKWiU może on na terenie strefy prowadzić działalność gospodarczą, w zakresie produkcji wyrobów objętych wskazanymi we wniosku podkategoriami (25.23.14 oraz 25.23.11 PKWiU). Wyżej mieniona działalność produkcyjna mieści się w poszczególnych klasach PKWiU zawartych w zezwoleniu i w stosunku do dochodu uzyskanego z tej działalności na terenie strefy Spółce przysługiwać będzie prawo do stosowania zwolnienia w podatku dochodowym, aż do wyczerpania, na zasadach wyżej przedstawionych, z zastrzeżeniem spełnienia pozostałych warunków zawartych w udzielonym zezwoleniu oraz przepisach cyt. ustawy i rozporządzenia.

Mając na uwadze powyższe, zajęte przez Spółkę stanowisko w kwestii dotyczącej planowanego rozpoczęcia nowego zadania inwestycyjnego w kontekście prawa do zwolnienia dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych jest prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 - 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl