ITPB3/423-262b/09/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 1 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-262b/09/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 14 maja 2009 r. (data wpływu 18 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w Spółce jako wspólnika spółki osobowej w związku ze sprzedażą nieruchomości wniesionych uprzednio aportem do tejże spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie sposobu ustalenia dochodu w Spółce jako wspólnika spółki osobowej w związku ze sprzedażą nieruchomości wniesionych uprzednio aportem do tejże spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca działający w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) posiada nieruchomość, którą zamierza wykorzystać w projekcie deweloperskim obejmującym budowę budynku mieszkalnego i sprzedaż lokali mieszkalnych. Projekt ten realizowany będzie poprzez utworzoną w tym celu spółkę osobową przy czym spółka osobowa będzie działała w formie spółki jawnej bądź komandytowej. Poza Spółką wspólnikami spółki osobowej będą inne osoby prawne oraz/lub osoby fizyczne. Spółka pokryje swój wkład do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości, której jest właścicielem.

W związku z tym, iż wnoszona nieruchomość będzie wykorzystana przez spółkę osobową w projekcie deweloperskim, który będzie obejmował budowę budynku mieszkalnego oraz sprzedaż lokali mieszkalnych, nie będzie ona kwalifikowana przez spółkę osobową jako środek trwały i w konsekwencji nie będą dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne. Przedmiotowa nieruchomość, tak jak inne nieruchomości wykorzystywane do realizacji projektów deweloperskich nie jest również kwalifikowana jako środek trwały przez Spółkę.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

1.

Czy wniesienie przez Spółkę nieruchomości tytułem wkładu niepieniężnego do spółki osobowej będzie skutkowało powstaniem dla niej przychodu.

2.

W jaki sposób należy ustalić dochód Spółki w przypadku ewentualnej sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości lub jej części wniesionej uprzednio do tej spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie drugie, w zakresie pytania pierwszego sprawa zostanie rozstrzygnięta odrębnym pismem.

W odniesieniu do pytania drugiego Wnioskodawca wskazał, iż w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lub jej części przez spółkę osobową Spółka powinna uwzględnić przychody i koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do posiadanego udziału w zyskach, przy czym: wartość przychodów powinna być ustalona w kwocie odpowiadającej cenie sprzedaży nieruchomości, a koszty uzyskania przychodów powinny być ustalone na poziomie wartości nieruchomości ustalonej przez wspólników spółki osobowej na dzień wniesienia wkładu, przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej tej nieruchomości.

Spółka pragnie podkreślić, iż w związku z tym, iż wnoszona nieruchomość będzie wykorzystana przez spółkę osobową w projekcie deweloperskim do budowy budynku mieszkalnego i następnie sprzedaży lokali mieszkalnych, nie będzie ona kwalifikowana przez spółkę osobową jako środek trwały i w konsekwencji nie będą dokonywane od niej odpisy amortyzacyjne.

Zdaniem Spółki wartość nieruchomości wniesionej do spółki osobowej powinna być uwzględniona przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na bazie tejże nieruchomości, jako koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodem z tytułu sprzedaży tychże lokali.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 tejże ustawy. Podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy powołanej ustawy nie wskazują wprost na sposób, w jaki należy ustalić koszt uzyskania przychodu w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Należy jednak zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na:

a.

nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów,

b.

nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie innych niż wymienione w lit. a) środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym również wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanych części,

c.

ulepszenie środków trwałych, które zgodnie z art. 16g ust. 13 powiększają wartość środków trwałych, stanowiącą podstawę naliczania odpisów amortyzacyjnych

* wydatki te, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, są jednak kosztem uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem pkt 8a, w przypadku odpłatnego zbycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na czas ich poniesienia.

W przypadku sprzedaży przez spółkę osobową nieruchomości, od której dokonywane są odpisy amortyzacyjne, koszt uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży, w odniesieniu do osoby prawnej będącej wspólnikiem spółki osobowej, ustala się jako wartość początkową nieruchomości ustaloną na moment wniesienia jej do spółki osobowej w formie wkładu niepieniężnego pomniejszoną o dokonane odpisy amortyzacyjne, przypisaną osobie prawnej proporcjonalnie do jej udziału w zyskach w spółce osobowej. Taki sposób ustalenia kosztu uzyskania przychodu przy zbyciu nieruchomości przez spółkę osobową która uprzednio została wniesiona w formie wkładu niepieniężnego, jest potwierdzany powszechnie w postanowieniach organów podatkowych, np. interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 20 stycznia 2009 r. Nr ILPB3/423-697/08-3/HS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 20 marca 2009 r. Nr IPPB3/423-9/09-2/MS, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 marca 2009 r. Nr IBPBI/2/423-276/09/PC, interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 24 lutego 2009 r. Nr ILPB3/423-794/08-4/HS; interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 17 lutego 2009 r. Nr IPPB3/423-1696/08-2/MS.

Spółka stoi na stanowisku, że również w analizowanej sytuacji podstawą do ustalenia kosztu uzyskania przychodu powinna być wartość wniesionej nieruchomości ustalana przez wspólników spółki osobowej na dzień wniesienia wkładu, przy czym nie może ona być wyższa od wartości rynkowej tej nieruchomości. Co prawda, z uwagi na specyfikę sposobu wykorzystania nieruchomości przez spółkę osobową i w rezultacie odmienną kwalifikację nieruchomości w księgach spółki osobowej, wartość ta formalnie nie będzie stanowiła wartości początkowej nieruchomości (w konsekwencji nie będą dokonywane odpisy amortyzacyjne, które mogłyby stanowić koszty uzyskania przychodów dla wspólników spółki osobowej), ale nie zmienia to faktu, iż wartość ta powinna determinować wysokość kosztu uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na bazie przedmiotowej nieruchomości.

W związku z powyższym, w ocenie Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, w przypadku sprzedaży przedmiotowej nieruchomości lub jej części przez spółkę osobową, dochód stanowiący podstawę opodatkowania, w części przypadającej na Spółkę, powinien zostać określony jako różnica pomiędzy przychodem równym kwocie uzyskanej przez spółkę osobową ze sprzedaży nieruchomości a kosztem uzyskania przychodu ustalonym na podstawie wartości nieruchomości ustalonej przez wspólników spółki osobowej na dzień wniesienia wkładu. Zdaniem Spółki wartość nieruchomości wniesionej do spółki osobowej powinna być uwzględniona przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży lokali mieszkalnych wybudowanych na bazie tejże nieruchomości, jako koszt uzyskania przychodów bezpośrednio związany z przychodem z tytułu sprzedaży tychże lokali.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego przedstawionego stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania przedmiotowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl