ITPB3/423-257b/14/AW - Klasyfikacja podatkowa odsetek od obligacji.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 29 sierpnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-257b/14/AW Klasyfikacja podatkowa odsetek od obligacji.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 13 czerwca 2014 r. (data wpływu 13 czerwca 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej odsetek od obligacji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kwalifikacji podatkowej odsetek od obligacji.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką kapitałową (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Polsce (polskim rezydentem podatkowym).

Wnioskodawca planuje nabyć, od podmiotu z siedzibą w Polsce (dalej: Sprzedawca), obligacje (dalej: Obligacje 1) innej spółki (dalej: Emitent) z grupy kapitałowej, do której należy Sprzedawca i Wnioskodawca. Planowane jest, że transakcja zbycia/nabycia Obligacji I od Sprzedawcy przez Spółkę zostanie przeprowadzona za pośrednictwem profesjonalnego pośrednika, tj. domu maklerskiego prowadzącego działalność maklerską, z siedzibą na terytorium Polski. Niniejszy zakup planowany jest na czwarty kwartał 2014 r.

Z tytułu zawartej umowy sprzedaży Obligacji I Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy ceny sprzedaży za Obligacje I. Zakup Obligacji I może zostać sfinansowany przez Spółkę w części (kwotowo mniejszej) z kapitałów własnych Spółki, w części zaś (kwotowo większej) za pomocą finansowych instrumentów dłużnych. W szczególności, w związku z zakupem Obligacji I Spółka wyemituje obligacje (dalej: Obligacje II), które zostaną objęte przez Sprzedawcę. Środki otrzymane przez Spółkę z tytułu emisji Obligacji II (tekst jedn.: z tytułu ceny emisyjnej Obligacji II) zostaną wykorzystane przez Spółkę na nabycie Obligacji I (tekst jedn.: w celu zapłaty ceny sprzedaży za Obligacje I). Cena emisyjna Obligacji II obejmowanych przez Sprzedawcę nie będzie wyższa niż cena za jaką Sprzedawca sprzeda Wnioskodawcy posiadane przez siebie Obligacje

W okresie do całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu Obligacji II Wnioskodawca będzie dokonywał na rzecz posiadacza Obligacji II (tu: Sprzedawca) zapłaty odsetek za odpowiednie okresy odsetkowe. Możliwe są również inne formy rozliczenia odsetek od Obligacji II. W szczególności, gdy posiadacz Obligacji II wyrazi zgodę na nabycie nowych obligacji emitowanych przez Wnioskodawcę, może dojść do umownego potrącenia wierzytelności obu stron, tj. wierzytelności posiadacza Obligacji wynikających z roszczenia o zapłatę należnych odsetek od dotychczas posiadanych Obligacji II z wierzytelnością Wnioskodawcy z tytułu ceny emisyjnej nowych obligacji.

Dla kompletności przedstawionego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawca informuje, że nadwyżki finansowe wygenerowane przez Wnioskodawcę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, mogą być inwestowane w inne instrumenty finansowe emitowane przez podmioty powiązane z Wnioskodawcą (należące do tej samej co Wnioskodawca grupy kapitałowej) lub przez podmioty zewnętrzne (niepowiązane), np. Skarb Państwa.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy odsetki od Obligacji II wyemitowanych przez Wnioskodawcę (z których środki posłużą do sfinansowania nabycia Obligacji I) mogą być zaliczane przez Wnioskodawcę do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich zapłaty.

2. Czy w przypadku, gdy zapłata odsetek od Obligacji II wyemitowanych przez Wnioskodawcę odbywać się będzie poprzez potrącenie zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu odsetek z należnościami Wnioskodawcy z tytułu nowej emisji obligacji odsetki takie są kosztem uzyskania przychodów w chwili potrącenia.

Niniejsza interpretacja dotyczy pytania oznaczonego we wniosku numerem 2. W zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy - w zakresie pytania oznaczonego we wniosku numerem 2 - w przypadku, gdy zapłata odsetek od Obligacji II wyemitowanych przez Wnioskodawcę odbywać się będzie poprzez potrącenie zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu odsetek z należnościami Wnioskodawcy z tytułu nowej emisji obligacji odsetki takie są kosztem uzyskania przychodów w chwili potrącenia.

Z brzmienia przepisów art. 12 ust, 4 pkt 2 i art. 16 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wynika, że otrzymanie (zapłata) odsetek powinno nastąpić wyłącznie w oparciu o faktyczny przepływ środków pieniężnych. Według Wnioskodawcy nie ulega wątpliwości, że potrącenie (kompensata) jest formą regulowania zobowiązań i należności, którego skutki zrównane są z zapłatą, powodująca skutki podatkowe np. w zakresie różnic kursowych (art. 15a ust. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), a także w zakresie podatku u źródła od odsetek (art. 26 ust. 7 tej ustawy).

Inne podejście mogłoby doprowadzić do niekonsekwencji w traktowaniu (momencie rozpoznania) kosztów i przychodów dla tego samego zdarzenia (potrącenia odsetek), co w opinii Wnioskodawcy w świetle powszechnie akceptowanych reguł prawa podatkowego byłoby nieprawidłowe.

W tym kontekście Wnioskodawca zaznacza, że prawo cywilne przewiduje różne sposoby uregulowania zobowiązań, Jednym z takich sposobów jest potrącenie (kompensata). Podstawę prawną do potrącenia stanowi art. 498 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym, gdy dwie osoby są jednocześnie względem siebie dłużnikami i wierzycielami, każda z nich może potrącić swoją wierzytelność z wierzytelnością drugiej strony, jeżeli przedmiotem obu wierzytelności są pieniądze lub rzeczy tej samej jakości oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelności są wymagalne i mogą być dochodzone przed sądem lub przed innym organem państwowym.

Powyższe stanowisko w zakresie skutków podatkowych rozliczania wierzytelności i zobowiązań w drodze potrącenia znajduje pełne potwierdzenie w orzecznictwie jak i interpretacjach prawa podatkowego, np. w:

* wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 września 1999 r. (sygn. akt SA/Bk 742/98);

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 12 sierpnia 2011 r. Nr IPPB3/423-468/11-2/DP;

* interpretacji indywidualnej wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 11 lipca 2008 r. Nr IPPB3/423-559/08-3/MK;

* interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego w dniu 7 marca 2007 r. Nr 1472/ROP1/423-337/06/RM;

* interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 21 sierpnia 2006 r. Nr 1401/PD-006-61/06/BB;

* interpretacji prawa podatkowego wydanej przez Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu w dniu 21 czerwca 2005 r. Nr ZD/406-95/u.p.d.o.p./05).

Niewątpliwie także potrącenie stanowi formę uregulowania w rozumieniu art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W konsekwencji - zdaniem Spółki - w przypadku, gdy zaplata odsetek od Obligacji II wyemitowanych przez Wnioskodawcę odbywać się będzie poprzez potrącenie zobowiązań Wnioskodawcy z tytułu odsetek z należnościami Wnioskodawcy z tytułu nowej emisji Obligacji odsetki takie są kosztem uzyskania przychodów w chwili potrącenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl