ITPB3/423-243/07/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lutego 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-243/07/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 21 grudnia 2007 r. (data wpływu 24 grudnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 grudnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w związku z przekształceniem spółki jawnej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność w lipcu 2006 r. jako spółka jawna założona przez dwóch wspólników, którzy posiadali równe udziały po 50%. Przychody wspólników spółki w 2006 r. i do dnia 12 lipca 2007 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej (prowadzonej w formie spółki jawnej) opodatkowane były na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 13 lipca 2007 r. nastąpiło przekształcenie spółki niemającej osobowości prawnej (spółki jawnej) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 551 § 1 ustawy - Kodeks spółek handlowych.

W 2008 r. Spółka z o.o. zamierza skorzystać z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w oparciu o dane za rok bazowy 2006.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy Spółka z o.o. powstała w połowie 2007 r. w wyniku przekształcenia ze spółki jawnej w trybie art. 551 § 1 Kodeksu spółek handlowych, może w 2008 r. skorzystać z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych. Jeśli tak, to w jaki sposób powinna dokonać obliczenia wysokości zaliczek w sytuacji, gdy wspólnicy spółki jawnej złożyli zeznania za 2006 rok w trybie art. 45 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Czy można za podstawę wyliczenia przyjąć dane wynikające z poz. 29 informacji PIT/B stanowiącym załącznik do zeznania PIT-36L za 2006 rok.

Jakie przepisy dotyczące wyliczenia wysokości zaliczki będą miały zastosowanie.

Czy art. 44 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wnioskodawca wyjaśnia, że wspólnicy spółki jawnej założonej w sierpniu 2006 r., rozliczali przychody z działalności gospodarczej uzyskiwane z tej spółki na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych. Przychodów tych, zgodnie z art. 8 ust. 1a nie łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, o których mowa w art. 27 ust. 1 ww. ustawy, a ponadto zgodnie z art. 9a ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jeżeli podatnik:

1.

prowadzi działalność gospodarczą samodzielnie i jest wspólnikiem spółki lub spółek niemających osobowości prawnej,

2.

jest wspólnikiem spółek niemających osobowości prawnej

- wybór sposobu opodatkowania, o którym mowa w art. 2 dotyczy wszystkich form prowadzenia tej działalności, do których mają zastosowanie przepisy ustawy. W przepisie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest mowa o wyborze metody liniowej opodatkowania.

W lipcu 2007 r. spółka jawna została przekształcona w spółkę z o.o. Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa, osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształconej osoby lub spółki.

Mając na uwadze powyższe Spółka stoi na stanowisku, że w 2008 r. będzie mogła skorzystać z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy, przyjmując za podstawę dane wykazane w informacji PIT/B stanowiącym załącznik do zeznania PIT-36L za 2006 rok złożone przez wspólników w roku 2007.

W związku z powyższym Wnioskodawca ma wątpliwości co do przepisów, które powinny być zastosowane w odniesieniu do wyliczenia wysokości zaliczki uproszczonej. W szczególności czy w omawianej sytuacji znajduje zastosowanie przepis art. 44 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czy też przepis art. 25 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jeśli miałyby zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to za podstawę należy przyjąć łączny dochód wspólników spółki jawnej wykazany w poz. 29 informacji PIT/B załącznika do zeznania podatkowego PIT-36L, a jeśli przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych to łączny podatek wyliczony według 19% na podstawie dochodu wskazanego w poz. 29 informacji PIT/B za 2006 r.

Spółka stoi na stanowisku, że wyliczenia zaliczki uproszczonej winna dokonać w oparciu o przepis art. 44 ust. 6h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Za podstawę wyliczenia zaliczki winna przyjąć dochód, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wykazany w załączniku do zeznania PIT-36L tj. w PIT/B - informacji o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2006 rok.

Przykład teoretyczny:

Dochód wspólników spółki jawnej, wykazany w informacji PIT/B stanowiącym załącznik do PIT-36L za 2006 rok, wyniósł łącznie 20.000,00 zł. Podatek według stawki liniowej 19% wynosi 3.800,00 zł (20.000,00 zł x 19%).

Wyliczona zaliczka miesięczna na 2008 rok w formie uproszczonej, podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego wynosi 317 zł (3.800,00 zł/12=316,66 zł po zaokrągleniu 317 zł).

Jednocześnie należy zauważyć, że niezależnie od przyjętych zasad wyliczenia w sytuacji, gdy wspólnicy są opodatkowani metodą liniową, nie ma znaczenia, które przepisy będą miały zastosowanie. W tym przypadku niezależnie od przyjętej metody wysokość zaliczki uproszczonej na 2008 rok będzie taka sama.

Na tle przedstawionego zdarzenia przyszłego, stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 93a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku: przekształcenia spółki niemającej osobowości prawnej, wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki.

Przy czym należy zauważyć, że zakres przejmowanych praw i obowiązków w przypadku przekształcenia podmiotu determinowany jest przez rodzaj tego przekształcenia.

Przy przekształceniu spółki osób fizycznych niemającej osobowości prawnej w spółkę kapitałową - w zakresie podatków dochodowych sukcesja oznacza, że na spółkę przekształconą przejdą skutki podatkowe zdarzeń zaistniałych w spółce przekształcanej i ujętych w prowadzonych przez nią ewidencjach dla celów podatkowych, które wystąpiłyby w tej spółce, gdyby przekształcenie nie miało miejsca. Sukcesja podatkowa nie obejmuje jednak tych praw i obowiązków, które dotyczą wspólników jako podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (np. odliczenia od dochodu, czy podstawy opodatkowania, odliczenia straty).

Stosownie bowiem do treści art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Przepis ten wskazuje, iż podmiotem prawa podatkowego są wspólnicy spółki niebędącej osobą prawną, którzy są podatnikami podatku dochodowego osób fizycznych.

Natomiast w myśl art. 44 ust. 6b powołanej ustawy, podatnicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 kwoty obliczonej, z zastrzeżeniem ust. 6h i 6i, przy zastosowaniu skali podatkowej obowiązującej w danym roku podatkowym określonej w art. 27 ust. 1, od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), o którym mowa w art. 45 ust. 1, lub w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej (...).

Tym samym uprawnienie do wpłacania zaliczek w uproszczonej formie przysługuje wspólnikom spółki jawnej, na podstawie oświadczeń o wyborze tej formy opodatkowania złożonych przez poszczególnych wspólników, a nie przez spółkę jawną.

Ponadto na podstawie art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), podatnicy (podatku dochodowego od osób prawnych) mogą wpłacać zaliczki miesięczne w danym roku podatkowym w uproszczonej formie w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, złożonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy. Jeżeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacać zaliczki miesięczne w wysokości 1/12 podatku należnego wynikającego z zeznania złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jeżeli również w tym roku podatnicy nie wykazali podatku należnego, nie są możliwe wpłaty zaliczek w uproszczonej formie.

Natomiast stosownie do art. 27 ust. 1 powołanej ustawy, podatnicy, z wyjątkiem zwolnionych od podatku na podstawie art. 6 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 4a lit. a) i przepisów ustawy wymienionej w art. 40 ust. 2 pkt 8, są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego w roku podatkowym - do końca trzeciego miesiąca roku następnego i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 243, poz. 1761), podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych składają zeznanie podatkowe na formularzu CIT-8.

Biorąc pod uwagę przytoczone powyżej regulacje należy stwierdzić, iż w przypadku wybrania uproszczonej formy wpłacania zaliczek na rok podatkowy 2008, podstawą do obliczenia wysokości zaliczek na ten rok będzie podatek należny wykazany w zeznaniu podatkowym złożonym w roku 2007, czyli zeznaniu dotyczącym roku podatkowego 2006. Natomiast jeżeli w zeznaniu za 2006 rok nie został wykazany podatek należny wówczas podstawą do ustalenia wysokości zaliczek na 2008 rok wpłacanych w uproszczonej formie byłby podatek należny wykazany w zeznaniu rocznym złożonym w roku 2006, a dotyczącym roku podatkowego 2005. Przy czym wysokość podatku należnego w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych ustala się na podstawie zeznania podatkowego CIT-8. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie składała takiego zeznania gdyż została zawiązana w lipcu 2007 r., nie może skorzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek w 2008 r..

Reasumując należy stwierdzić, iż stanowisko Spółki przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl