ITPB3/423-232/09/DK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-232/09/DK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2009 r. (data wpływu 8 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełnionym pismem z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 10 lipca 2009 r.) - dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonego zysku Spółki w związku z jej przekształceniem - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2009 r. do tut. organu wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełniony pismem z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 10 lipca 2009 r.) - dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie opodatkowania niepodzielonego zysku Spółki w związku z jej przekształceniem.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka zamierza przekształcić się w spółkę komandytową. Do dnia 31 grudnia 2008 r. Spółka znaczną część niepodzielonego zysku przekazywała na kapitał zapasowy. W ciągu kilku lat niepodzielony zysk osiągnął znaczną wartość.

W związku z powyższym, zadano następujące pytanie.

Czy niepodzielony zysk osiągnięty przez Spółkę przed dniem 1 stycznia 2009 r. w przypadku przekształcenia Spółki w spółkę komandytową będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 8.

Zdaniem Spółki na podstawie przepisu art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i znajduje zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej stary) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Nowowprowadzony przepis stwarza nową sytuację prawno-podatkową. Z jego treści wynika, że powstaje nowa kategoria zysków z udziału w dochodach osób prawnych, którą przepis określa jako wartość niepodzielnych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe. W przytoczonym wyżej art. 14 ustawy zmieniającej ustawodawca wskazuje, że przepis dotyczy dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r.

Biorąc pod uwagę powyższe Spółka stoi na stanowisku, że opodatkowanie w trybie określonym w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy wyłącznie niepodzielonych zysków uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009 r., z czego wynika a contrario, że niepodzielone zyski uzyskane do dnia 31 grudnia 2008 r. opodatkowaniu na podstawie tego przepisu nie podlegają.

Dodatkowo w piśmie z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 10 lipca 2009 r.) Spółka wskazała, iż:

* jej wspólnikami są trzy osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna;

* zapytanie w przedmiotowym wniosku dotyczy wszystkich wspólników spółki przekształcanej, tj. trzech osób fizycznych oraz jednej osoby prawnej,

* pytanie zadane we wniosku dotyczy art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy podkreślić, iż ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie ma zastosowania do opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych.

Zgodnie z brzmieniem art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także: wartość niepodzielonych zysków w spółkach kapitałowych w przypadku przekształcenia tych spółek w spółki osobowe; przychód określa się na dzień przekształcenia.

Innymi słowy przychód/dochód z tytułu wartości niepodzielonych zysków powstaje w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, co wynika wprost z brzmienia cytowanego wyżej przepisu. Zatem w sytuacji przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową po dniu 1 stycznia 2009 r. cała wartość niepodzielonych zysków będzie podlegała opodatkowaniu na podstawie ww. przepisu.

Powyższa konstatacja znajduje potwierdzenie w brzmieniu art. 26 ust. 6 powołanej ustawy, na podstawie którego w przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 i 8, spółka przejmująca, nowo zawiązana lub powstała w wyniku przekształcenia jest obowiązana jako płatnik, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał dochód, wpłacić podatek, o którym mowa w art. 22 ust. 1, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby podatnika, a w przypadku podatników wymienionych w art. 3 ust. 2 - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

W konsekwencji w ocenie tut. organu z treści art. 14 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316) nie można wywodzić, iż dodany art. 10 ust. 1 pkt 8 dotyczy jedynie niepodzielonych zysków z roku 2009, gdyż takie twierdzenie nie znajduje odzwierciedlenia w treści przepisu przejściowego, oraz całkowicie pomija brzmienie przepisu nowowprowadzonego, w konsekwencji stanowisko Spółki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym nie może zostać uznane za prawidłowe.

Niezależnie od powyższego należy zaznaczyć, że art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym o od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym zarówno przed jak i po ww. nowelizacji zawiera katalog otwarty dochodów (przychodów) z udziału w zyskach osób prawnych.

Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż omawiany przepis dotyczy wspólnika Spółki będącego osobą prawną, nie ma natomiast zastosowania do wspólników będących osobami fizycznymi do których w odniesieniu do przedstawionego zdarzenia przyszłego zastosowanie znajdzie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)

Reasumując, przekształcenie Spółki w spółkę komandytową będzie prowadziło do uzyskania po stronie jej wspólników przychodów z tytułu wartości niepodzielonych zysków na dzień przekształcenia również w sytuacji gdy zyski te dotyczyły lat ubiegłych.

Jednocześnie tut. organ wskazuje, iż z uwagi na to, że przedmiotowy wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, został złożony przez Spółkę, przedmiotowa interpretacja nie wywiera skutku prawnego wobec wspólników Spółki.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania przedmiotowej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl