ITPB3/423-221/11/AW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 24 czerwca 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-221/11/AW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2011 r. (data wpływu 9 maja 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 maja 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie stosowania zwolnienia podatkowego określonego w art. 22 ust. 4.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (spółka akcyjna) w roku 2008 wypłacił dywidendę, przy czym jeden z akcjonariuszy otrzymał dywidendę nienależnie, z naruszeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych dotyczących zakazu nabywania własnych akcji.

W roku 2011 Spółka, która otrzymała dywidendę nienależnie, zwróciła ją Wnioskodawcy. Zwrócona dywidenda podzielona została proporcjonalnie pomiędzy uprawnionych do jej otrzymania w roku 2008 akcjonariuszy, przy czym beneficjentem dodatkowej dywidendy jest Spółka z Unii Europejskiej, która na dzień wypłaty dodatkowej dywidendy nie jest już akcjonariuszem wypłacającej dywidendę Spółki Akcyjnej.

Wypłacając dywidendę Spółce mającej siedzibę w państwie Unii Europejskiej w roku 2008 zastosowano zwolnienie z art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż spełnione zostały wszystkie przewidziane przedmiotowym przepisem warunki do zwolnienia, w tym wymóg posiadania nieprzerwanie przez okres dwóch lat 15% akcji spółki wypłacającej dywidendę.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy zasadne jest zastosowanie zwolnienia od podatku wypłaconej dodatkowo w roku 2011 dywidendy w sytuacji, gdy otrzymująca ją Spółka nie jest już akcjonariuszem Spółki Akcyjnej wypłacającej dodatkową dywidendę.

Zdaniem Wnioskodawcy, literalna wykładnia przepisu art. 22 ust. 4, ust. 4a i ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, upoważnia do twierdzenia, że wymóg dwuletniego nieprzerwanego posiadania akcji (udziałów) Spółki wypłacającej dywidendę w prawem przewidzianej wysokości został w przedmiotowej sprawie spełniony, stąd zasadnym jest zwolnienie wypłacanej dodatkowo dywidendy, podobnie jak zwolniono jej wypłatę w roku 2008. Z treści przedmiotowego przepisu nie wynika bowiem, aby zwolnienie było możliwe jedynie w sytuacji, gdy beneficjent dywidendy posiada akcje (udziały) spółki wypłacającej dywidendę w dniu jej wypłaty. Zgodnie z dyspozycją art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnienie wypłacanej dywidendy ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania akcji (udziałów), w wymaganej wysokości, upływa po dniu uzyskania przychodów z tytułu dywidendy, co jednoznacznie wskazuje, że ratio legis wprowadzonego rozwiązania było premiowanie dwuletniego posiadania akcji (udziałów) spółek krajowych w określonej wysokości.

W będącej przedmiotem wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego sprawie wymóg nieprzerwanego dwuletniego posiadania akcji, spełniony w dniu nabycia prawa do dywidendy w roku 2008 i w dniu jej wypłaty, upoważnia do zastosowania zwolnienia (z zachowaniem wszelkich innych warunków) także w roku wypłaty dodatkowej dywidendy, chociaż beneficjent dywidendy nie jest już akcjonariuszem wypłacającej dywidendę Spółki Akcyjnej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70 - 561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl