ITPB3/423-207/09/DK - Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/423-207/09/DK Zwolnienie od podatku dochodów grup producentów rolnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 kwietnia 2009 r. (data wpływu 21 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełnionym pismem z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 5 czerwca 2009 r.) - dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 tej ustawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 kwietnia 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego - uzupełniony pismem z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 5 czerwca 2009 r.) - w indywidualnej sprawie dotyczącej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w zakresie możliwości korzystania ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 49 tej ustawy.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka prowadzi działalności zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych. Za rok obrotowy 2007/2008 w zeznaniu podatkowym CIT-8 wykazała dochód w wysokości 115.312,36 zł.

Jest to dochód wolny od podatku jako pochodzący ze sprzedaży produktów dla których grupa została utworzona i będzie wydatkowany na rzecz członków grupy. Wykazany dochód stanowi jednocześnie zysk grupy do podziału pomiędzy jej udziałowców-członków grupy Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zysk spółki przeznaczono na zakup środków do produkcji rolnej dla wspólników.

Dodatkowo w piśmie z dnia 1 czerwca 2009 r. (data wpływu 5 czerwca 2009 r.) Spółka wskazała, iż jest wpisana do Rejestru grup producentów rolnych decyzją Marszałka Województwa. Za rok obrotowy 2007-2008 wykazała dochód wolny od podatku pochodzący ze sprzedaży produktów, dla których grupa została utworzona i wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków w wysokości 188.576,25 zł. Środkami do produkcji jakie grupa planuje zakupić i rozdysponować pomiędzy jej członków będą nawozy i środki ochrony roślin.

W związku z powyższym, zadano następujące pytania.

1.

Czy aby spełnić warunek zwolnienia wykazanych dochodów w kwocie 115.312,63 zł z podatku od osób prawnych Spółka zakupione środki do produkcji powinna sfinansować z zysku czy ze środków obrotowych grupy.

2.

Czy zakupione środki do produkcji grupa powinna przekazać nieodpłatnie członkom w ramach wykonania uchwały podziału zysku czy powinna je odsprzedać członkom grupy.

3.

Czy nieodpłatne przekazanie członkom zakupionych środków produkcji będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

4.

Czy podział zysku pomiędzy członków grupy poprzez zakup środków do produkcji i rozdysponowanie ich poszczególnym członkom stanowi podstawę do pobrania 19 % podatku dochodowego z tytułu udziału w zyskach osób prawnych czy też jest to dochód rolniczy nieobjęty ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niniejsza interpretacja stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze i drugie, w zakresie pozostałych pytań sprawa zostanie rozpatrzona odrębnymi pismami.

W odniesieniu do pytania pierwszego i drugiego Spółka wskazała, iż zakupione środki do produkcji należy sfinansować z zysku wypracowanego przez Spółkę za rok obrotowy 2007/2008 w kwocie 115.312,36 zł. Podział zakupionych środków powinien odbyć się według zasad podziału zysku czyli proporcjonalnie do posiadanych przez wspólników udziałów w Spółce. Zakup środków do produkcji w ramach zysku i rozdysponowanie ich pomiędzy członków grupy spełnia warunek art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którym wolne od podatku są dochody grupy producentów rolnych pochodzące ze sprzedaży produktów w części wydatkowanej na rzecz członków grupy w roku podatkowym lub roku po nim następującym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Należy wskazać, że ustawodawca w art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.), zwolnił od 1 stycznia 2007 r. od podatku dochodowego od osób prawnych dochody grupy producentów rolnych wpisanej do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.), pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym, z zastrzeżeniem ust. 9 i 10.

Za wyżej wymienione wydatki uznaje się zgodnie z art. 17 ust. 9 cytowanej ustawy wydatki na: zakup środków produkcji przekazanych członkom grupy producentów rolnych oraz szkolenia członków grupy producentów rolnych.

Jak wynika z brzmienia cyt. przepisów, wolne od podatku dochodowego są dochody grupy producentów rolnych spełniające łącznie następujące warunki:

1.

grupa producentów rolnych powinna być wpisana do rejestru, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw;

2.

dochody grupy muszą pochodzić ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona;

3.

produkty lub grupy produktów, ze sprzedaży których dochód jest wolny od podatku, muszą zostać wyprodukowane w gospodarstwach członków grupy producentów rolnych;

4.

dochody wydatkowane zostały na:

a.

szkolenie członków grupy producentów rolnych lub

b.

zakup środków produkcji; w tym przypadku środki produkcji - na które składają się środki obrotowe, czyli np. nawozy mineralne, pestycydy, kwalifikowany materiał siewny, zużywane lub przetwarzane w czasie cyklu produkcji - winny być przekazane członkom grupy producenckiej;

5.

dochody zostały wydatkowane na rzecz członków tej grupy:

a.

w roku podatkowym lub

b.

po roku po nim następującym.

Zauważyć należy, że zgodnie z utrwalonym stanowiskiem prezentowanym zarówno w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, jak i piśmiennictwie, wszelkie ulgi i zwolnienia stanowią odstępstwo od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Zatem przepisy regulujące ulgi i zwolnienia należy interpretować w sposób ścisły natomiast wykładnia rozszerzająca jest niedopuszczalna.

Interpretacja językowa pojęcia "przekazanie" prowadzi do wnioski, że przekazanie to powierzenie, oddanie do dyspozycji mające charakter nieodpłatny (por. Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, http://sjp.pwn.pl).

Zakładając racjonalność ustawodawcy w zakresie wprowadzonego zwolnienia przedmiotowego dochodów uzyskiwanych przez określone grupy producentów rolnych, przez użyte w omawianym przepisie sformułowanie dopuszcza on sytuację, w której środki produkcji są powierzone, oddane nieodpłatnie a nieodstąpione odpłatnie (np. za środki pieniężne).

Ponadto zauważyć należy, że wprowadzając przedmiotowe zwolnienie ustawodawca wziął pod uwagę zarówno faktyczne (wynikające ze specyfiki produkcji), jak i prawne uwarunkowania związane z prowadzeniem grup producenckich.

W tym zakresie uwzględnił postanowienia ustawy z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw. Ustawa ta określa szczegółowo zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem. Przepis art. 4 ust. 2 o grupach producentów rolnych i ich związkach, odnosząc się do zawartości aktu założycielskiego grupy wskazuje, że mogą być w nim zawarte postanowienia dotyczące w szczególności:

1.

zaopatrzenia członków grupy w środki produkcji,

2.

zasad wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego.

Powyższy zapis ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach - różnicujący sposób dysponowania środkami produkcji rolnej (środkami obrotowymi) oraz środkami trwałymi (zakresem wspólnego użytkowania sprzętu rolniczego) uwzględniony został przez ustawodawcę przy tworzeniu ww. przepisów dotyczących zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 49 oraz art. 17 ust. 9 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W konsekwencji ustawodawca przewidział, że zwolnienie dotyczy dochodów wydatkowanych wyłącznie na szkolenie członków grupy producentów rolnych lub zakup środków produkcji - środków obrotowych (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, pestycydów, itp.) zużywanych lub przetwarzanych w czasie cyklu produkcji.

Konstrukcja omawianego zwolnienia przedmiotowego przesądza również, że przekazanie zarówno środków pieniężnych na szkolenie, jak i środków zużywanych czy też przetwarzanych w cyklu produkcyjnym, musi być definitywne i prawnie gwarantować możliwość pełnego rozporządzania daną rzeczą wiązać się z przeniesieniem własności do rzeczy (a więc nie może polegać, np. na oddaniu rzeczy w użytkowanie bądź użyczenie).

W konsekwencji, wyłącznie spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków, umożliwi Spółce skorzystanie z prawa do zastosowania zwolnienia podatkowego wynikającego z przepisu art. 17 ust. 1 pkt 49 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i wykazania osiągniętego w roku podatkowym dochodu - w części wydatkowanej na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym - w zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (druk CIT-8) jako wolnego od podatku dochodowego od osób prawnych.

Odnosząc się do przedstawionego stanu faktycznego w zdarzeniu przyszłym należy stwierdzić, iż w świetle przytoczonych przepisów ze zwolnienia podatkowego korzystać będą wyłącznie dochody grupy pochodzące ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona, wyprodukowanych w gospodarstwach jej członków - w części wydatkowanej na środki produkcji (nawozy, środki ochrony roślin) zakupione i przekazane na rzecz członków tej grupy w roku podatkowym lub w roku po nim następującym.

Ponadto należy podnieść, iż przepisy statuujące omawiane zwolnienie nie wskazują konkretnego źródła finansowania zakupu środków produkcji. W konsekwencji należy stwierdzić, iż na gruncie przepisów prawa podatkowego nie ma znaczenia czy zakup środków produkcji zostanie sfinansowany z zysku, czy też ze środków obrotowych, gdyż zasadniczą przesłanką dającą możliwość zwolnienia w omawianej sprawie jest to aby dochody w rozumieniu podatkowym były wydatkowane na dane środki produkcji, które następnie są nieodpłatnie przekazywane członkom grupy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania niniejszej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu; ul. Św. Jakuba 20; 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl