ITPB3/415-1/13/MK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB3/415-1/13/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawionewe wniosku z dnia 30 października 2013 r. (data wpływu 5 listopada 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 stycznia 2014 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie obowiązków płatnika - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2013 r. został złożony wniosek, uzupełniony pismem z dnia30 stycznia 2014 r., o wydanie interpretacji indywidualnej m.in. w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe.

Wnioskodawca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością powołaną przez producentów rolnych (wyłącznie osoby fizyczne) w celu zbiorowego podejmowania kontraktów handlowych. W ramach podstawowej działalności zakupuje ziarno zbóż od członków grupy i następnie na podstawie umów kontraktacyjnych dostarcza odbiorcom po ustalonej cenie. Spółka posiada nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa numer ewidencyjny właściwy dla producentów rolnych, jak również decyzją Marszałka Województwa... została wpisana do rejestru grup producentów rolnych w kategorii grupy produktów - ziarno zbóż i nasiona roślin oleistych.

Następnie po złożeniu wniosku o pomoc finansową do ARiMR organ wydał decyzję o przyznaniu dla grupy na 5 lat pomocy finansowej w wysokości limitów procentowych i kwotowych określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W pierwszym roku działalności spółka otrzymała dofinansowanie w wysokości 5% wartości sprzedaży. Pomoc ta jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Członkowie grupy nie chcą przeznaczyć otrzymanego dofinansowania na cele inwestycyjne spółki, na zakup środków trwałych, ziemi, materiału siewnego czy też na działalność administracyjną, lecz podzielić otrzymaną dotację pomiędzy siebie. Wypłata miała by się odbyć w proporcji do wielkości sprzedaży każdego ze wspólników dokonanej na rzecz grupy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy rozdysponowanie dotacji w formie gotówkowej między członków grupy jest dopuszczalne i otrzymana dotacja w tej sytuacji nadal będzie korzystała ze zwolnienia od podatku od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

2. Czy wypłata dotacji dla członków grupy w proporcji do wysokości sprzedaży będzie opodatkowana podatkiem w od zysków kapitałowych w wysokości 19%.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie drugie. Wniosek Spółki w zakresie pytania drugiego zostanie rozpatrzony odrębną interpretacją indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania drugiego, dywidenda wypłacona dla członków grupy w proporcji do wysokości sprzedaży jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%. Spółka jako płatnik podatku przed dokonaniem wypłaty jest zobowiązana do jego pobrania i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zasady organizowania się producentów rolnych w grupy producentów i ich związki oraz zasady i warunki udzielania ze środków publicznych pomocy finansowej związanej z ich organizowaniem i funkcjonowaniem określone zostały w ustawie z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 983 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 tej ustawy, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej mogą organizować się w grupy producentów rolnych w celu dostosowania produkcji rolnej do warunków rynkowych, poprawy efektywności gospodarowania, planowania produkcji ze szczególnym uwzględnieniem jej ilości i jakości, koncentracji podaży oraz organizowania sprzedaży produktów rolnych, a także ochrony środowiska naturalnego.

Na podstawie art. 3 ust. 1 ww. ustawy, grupa producentów rolnych prowadzi działalność jako przedsiębiorca mający osobowość prawną, pod warunkiem że:

1.

została utworzona przez producentów jednego produktu rolnego lub grupy produktów w celach określonych w art. 2,

2.

działa na podstawie statutu lub umowy, spełniających wymagania określone w art. 4,

3.

składa się z członków, udziałowców lub akcjonariuszy, z których żaden nie może mieć więcej niż 20% głosów na walnym zgromadzeniu lub zgromadzeniu wspólników,

4.

przychody ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach członków grupy stanowią więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, dla których grupa została utworzona,

5.

określi obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jakości i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że członkowie grupy - osoby fizyczne nie chcą przeznaczyć otrzymanego dofinansowania na cele inwestycyjne spółki, na zakup środków trwałych, ziemi, materiału siewnego czy też na działalność administracyjną, lecz podzielić otrzymaną dotację pomiędzy siebie. W ocenie Wnioskodawcy wypłacona przez Spółkę dywidenda dla członków grupy jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19%, a Spółka jako płatnik podatku przed dokonaniem wypłaty jest zobowiązana do jego pobrania i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego.

Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników - art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zysk przypadający wspólnikom dzieli sięw stosunku do udziałów. W sytuacji, gdy spółka pomimo powzięcia uchwały o podziale dywidendy nie dokonała należnych wspólnikom wypłat - wspólnikom przysługuje prawo do odsetek z tytułu opóźnienia wypłaty.

Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art. 192-197 k.s.h. (art. 191 § 2).

Zgodnie z art. 192 k.s.h. kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.

Prawo do udziału w zyskach jest jedną z form realizacji praw wspólników tworzących spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Dopiero z chwilą podjęcia przez zgromadzenie wspólników stosownej uchwały co do zadysponowania zyskiem, wiadomym staje się,czy będzie on przynależny wspólnikom, czy też zostanie przeznaczony na inne cele (np. inwestycje, kapitał zapasowy, itd.). Decyzja o podziale zysku jest zatem uzależniona wyłącznie od woli zgromadzenia wspólników.

Zgodnie z poglądem prezentowanym w orzecznictwie, a także w doktrynie prawa podatkowego, dochód z udziału w zyskach osób prawnych jest pojęciem zawierającymw swej treści wszelkie dochody, jakie powstają w następstwie posiadania przez podatnika prawa do udziału w zyskach osoby prawnej.

Z punktu widzenia przedmiotu wniosku, w tym własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego istotą podniesionego problemu są obowiązki płatnikaw związku z wypłatą wspólnikom dywidendy.

Co do zasady, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością występuje w roli płatnikaw związku z przekazywaniem swoim udziałowcom należności z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. A zatem, by mówić o obowiązkach płatnika musi wystąpić przychódz tytułu udziału w zyskach. Natomiast, aby zaś taki przychód wystąpił spółka a dokładnie jej zgromadzenie wspólników winno podjąć uchwałę o podziale zysku.

Uzyskiwane przez członków grupy (osoby fizyczne) dochody z powyższego tytułu należy zatem uznać za dochody osoby fizycznej z kapitałów pieniężnych, tj. źródła określonegow art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.).

W takim przypadku dochodzi do uzyskania dochodu osoby fizycznej z tytułu udziałuw zyskach osób prawnych. Zgodnie bowiem z art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawyo podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z kapitałów pieniężnychuważa się dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, których podstawą uzyskania są udziały (akcje) w spółce lub spółdzielni, w tym również:

a.

dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,

b.

oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,

c.

podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,

d.

wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, określoną według zasad wynikających z art. 11 ust. 2-2b.

W myśl art. 30a ust. 1 pkt 4 ustawy, od uzyskanych dochodów (przychodów) pobiera się19% zryczałtowany podatek dochodowy, z zastrzeżeniem art. 52a z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Na mocy art. 41 ust. 4 ustawy, płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1,z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10.

Wobec powyższego przekazanie dywidendy przez Spółkę jej udziałowcom (członkom grupy-osobom fizycznym) skutkować będzie obowiązkiem obliczenia, pobrania i odprowadzenia zryczałtowanego podatku od przychodów (dochodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na zasadach określonych w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy - że dywidenda wypłacona dla członków grupy jest opodatkowana podatkiem od zysków kapitałowych w wysokości 19% oraz, że Spółka jako płatnik podatku przed dokonaniem wypłaty jest zobowiązana do jego pobrania i odprowadzenia na konto właściwego Urzędu Skarbowego - jest zatem prawidłowe.

Należy jednocześnie zwrócić uwagę, że niniejsza interpretacja indywidualna nie odnosi się do poprawności sposobu i kwalifikacji prawnej planowanego podziału kwoty przeznaczonej do podziału między wspólników Wnioskodawcy - w tym sposobu i kwalifikacji prawa do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, o którym mowa w art. 191 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. W przedmiotowym zakresie organ przyjął, że Spółka w ramach przedstawionego zdarzenia przyszłego planuje podział części zysków pomiędzy wspólników w formie dywidendy pieniężnej. Organ upoważniony nie posiada uprawnień do zajmowania stanowiska (rozstrzygania) zarówno co do ekonomicznych aspektów działania podmiotów, jak i nie ma podstaw do sformułowania wiążącej i ostatecznej opinii prawnej odnoszącej się do przepisów normujących ustrój spółek handlowych.

Procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego czy kontrolnego. Ustalenie stanu rzeczywistego stanowi domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania dowodowego okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne. Organ wydając przedmiotową interpretację indywidualną wskazał zakres i sposób zastosowania norm prawa podatkowego ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w odniesieniu do przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, postawionego pytania oraz stanowiska Spółki w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego. Jednocześnie ocenił stanowisko Wnioskodawcy pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Co do zasady bowiem przedmiotem interpretacji indywidualnych wydawanych na podstawie art. 14b Ordynacji jest sam przepis prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do WojewódzkiegoSądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia,w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl