ITPB2/4514-2/15/IL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 2 kwietnia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/4514-2/15/IL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 7 stycznia 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 marca 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy zamiany - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 30 marca 2015 r. o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania umowy zamiany.

We wniosku tym przedstawione zostało następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca wraz z małżonką jest właścicielem domu. W 2006 r. Wnioskodawca nabył prawo własności gruntu na podstawie umowy kupna. Na gruncie tym wybudował dom, który został ukończony i oddany do użytku w 2008 r., natomiast jego odbioru dokonał Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w dniu 10 grudnia 2008 r. Z uwagi na osobistą sytuację Wnioskodawca wspólnie z małżonką podjął decyzję o sprzedaży domu. W związku z obecną sytuacją na rynku nieruchomości podjęte działania nie przyniosły skutku. Dlatego alternatywą jest zamiana domu na mieszkanie. Posiadany dom stanowi własność Wnioskodawcy i jego żony i jest obciążony kredytem hipotecznym w wysokości 230.000 zł. Jego wartość to około 410.000 zł. Zamiana miałaby nastąpić na mieszkanie o powierzchni około 67 m2 z 2005 r. o wartości 320.000 zł. Transakcja zamiany miałaby nastąpić najprawdopodobniej w miesiącu czerwcu 2015 r. Właściciel mieszkania w ramach zamiany nieruchomości zobowiązuje się również do zapłaty 90.000 zł.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Od jakiej kwoty należy zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych oraz kto jest zobowiązany do jego zapłacenia.

Zdaniem Wnioskodawcy podatek od czynności cywilnoprawnych powinien być zapłacony w wysokości 2% od kwoty 410.000 zł solidarnie przez strony postępowania (tekst jedn.: np. 1% każda ze stron).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2 powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej.

Stosownie do art. 4 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5 ciąży przy umowie zamiany - na stronach czynności.

Z art. 5 ust. 1 ww. ustawy wynika, że obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatnikach tego podatku.

Jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na kilku podmiotach albo na stronach umowy zamiany, albo wspólnikach spółki cywilnej, zobowiązanymi solidarnie do zapłaty podatku są odpowiednio te podmioty, strony umowy zamiany albo wspólnicy spółki cywilnej (art. 5 ust. 2 ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania stanowi przy umowie zamiany:

a.

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali,

b.

w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów (art. 6 ust. 2 ww. ustawy).

Stawka podatku od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny określona w art. 7 ust. 1 pkt 2 lit. a ww. ustawy przy przeniesieniu własności nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca wraz z małżonką planuje dokonać zamiany domu na mieszkanie. Posiadany dom stanowi własność Wnioskodawcy i jego żony i jest obciążony kredytem hipotecznym w wysokości 230.000 zł. Jego wartość to około 410.000 zł. Zamiana miałaby nastąpić na mieszkanie o powierzchni około 67 m2 z 2005 r. o wartości 320.000 zł. Transakcja zamiany miałaby nastąpić najprawdopodobniej w miesiącu czerwcu 2015 r. Właściciel mieszkania w ramach zamiany nieruchomości zobowiązuje się również do zapłaty 90.000 zł.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że umowa zamiany nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym na mieszkanie stanowić będzie czynność prawną, podlegającą opodatkowaniu 2% podatkiem od czynności cywilnoprawnych, przy czym podstawą opodatkowania będzie wartość rynkowa nieruchomości, od której przypada wyższy podatek.

Ponieważ w przypadku umowy zamiany obowiązek podatkowy ciąży na stronach tej czynności, będą one zobowiązane solidarnie do zapłaty należnego z tego tytułu podatku.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl