ITPB2/4511-625/15/RS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 21 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/4511-625/15/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2015 r. (data wpływu 26 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych członkom zarządu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania należności wypłacanych członkom zarządu.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

Prezesowi Zarządu Spółki E. Spółka z o.o. (dalej: Spółka) pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania, zgodnie z uchwałą nr 3 Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 września 2010 r. przyznano wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W myśl § 1 ust. 1 uchwały przyznane wynagrodzenie składa się z dwóch składników: 1) wynagrodzenia stałego w kwocie 100 zł płatnego miesięcznie, 2) premii rocznej w wysokości 5% zysku netto wypracowanego przez Spółkę, płatnej w dwóch ratach.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze zaistniały stan faktyczny, stałe miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu Spółki w kwocie 100 zł, przyznane na podstawie powołanej powyżej uchwały będzie opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od premii rocznej w wysokości 5% zysku netto Spółki przyznawanej na podstawie tej uchwały.

Zdaniem Wnioskodawcy, w myśl ogólnej zasady wyrażonej w art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ww. ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Ww. ustawa, w art. 10 ust. 1 pkt 2 wymienia jako źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście. Zgodnie natomiast z art. 13 pkt 7 ustawy za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składów zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Według Wnioskodawcy, ustawodawca w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy przesądził, iż z tytułu przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 7 przedmiotowej ustawy pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy zryczałtowany podatek, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty jego uzyskania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż stałe miesięczne wynagrodzenie Prezesa Zarządu w kwocie 100 zł podlega opodatkowaniu w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, niezależnie od wysokości premii pieniężnej przyznawanej na podstawie tej uchwały. W ocenie Wnioskodawcy, stałe wynagrodzenie miesięczne w kwocie 100 zł, ustalone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, jako wyczerpujące przesłanki przewidziane w art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 7 oraz art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 18% przychodu.

W odniesieniu do kwestii dodatkowego składnika wynagrodzenia Prezesa Zarządu, jakim jest premia roczna w wysokości 5% uzyskanego przez Spółkę zysku netto, Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż w przypadku gdy wysokość tego składnika wynagrodzenia będzie przekraczała kwotę 200 zł, wówczas względem opodatkowania tego składnika zastosowanie znajdą zasady ogólne. Opodatkowanie stałego składnika wynagrodzenia w kwocie 100 zł miesięcznie będzie odbywać się zatem niezależnie od opodatkowania premii rocznej.

Za przedstawionym stanowiskiem - w ocenie Wnioskodawcy - przemawiają następujące okoliczności. Przede wszystkim ww. uchwała wyraźnie i jednoznacznie rozróżnia dwa składniki wynagrodzenia jakie przyznane zostały Prezesowi Zarządu. Składnikami tymi są miesięczne wynagrodzenie stałe oraz premia roczna, której wysokość uzależniona jest od wyników finansowych Spółki (tekst jedn.: od zysku netto Spółki). Uchwała wyraźnie wskazuje, że oba składniki wynagrodzenia mają niezależny od siebie charakter. Wynagrodzenie miesięcznie ma bowiem charakter stały i przysługuje niezależnie od osiąganego przez Spółkę zysku, natomiast premia ma charakter zmienny i jest ściśle uzależnione od zysku netto Spółki. Co niezwykle istotne, wynagrodzenie miesięczne będzie przysługiwać w każdym miesiącu sprawowania funkcji, natomiast premia pieniężna w niektórych latach może w ogóle nie przysługiwać (jeżeli Spółka nie odnotuje zysku). Za niezależnym charakterem tych składników wynagrodzenia przemawia ponadto różny sposób ich wypłaty. Otóż, wynagrodzenie miesięczne wypłacane jest jednorazowo po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, natomiast premia pieniężna wypłacana jest w dwóch ratach w terminach szczegółowo określonych w § 1 ust. 1 lit. a oraz lit. b.

W tej sytuacji każdy ze składników wynagrodzenia winien być niezależnie analizowany pod kątem zastosowania zasad opodatkowania przewidzianych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym miesięczne wynagrodzenie określone w przedmiotowej uchwale, jako że jego wysokość jest mniejsza niż 200 zł, winno być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Niezależnie od opodatkowania wynagrodzenia miesięcznego, należy analizować opodatkowanie premii rocznej. W związku z tym, jeżeli wysokość premii pieniężnej przekraczać będzie kwotę 200 zł, zastosowanie znajdą ogólne zasady opodatkowania przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 10 ust. 1 pkt 2 ustawy, wymienia jako źródło przychodów działalność wykonywaną osobiście. Stosownie do art. 13 pkt 7 ustawy, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 i 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy).

W myśl art. 30 ust. 3 ustawy, zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14, pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania.

Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 1 ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1.

Płatnicy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani pobierać zryczałtowany podatek dochodowy od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4-5a, 13 i 14 oraz art. 30a ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 4d, 5 oraz 10 (art. 41 ust. 4 ustawy).

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Prezesowi Zarządu Spółki E. Spółka z o.o. (dalej: Spółka) pełniącemu swą funkcję na podstawie powołania, zgodnie z uchwałą nr 3 Zgromadzenia Wspólników z dnia 1 września 2010 r. przyznano wynagrodzenie z tytułu pełnionej funkcji. W myśl § 1 ust. 1 uchwały przyznane wynagrodzenie składa się z dwóch składników: 1) wynagrodzenia stałego w kwocie 100 zł płatnego miesięcznie, 2) premii rocznej w wysokości 5% zysku netto wypracowanego przez Spółkę, płatnej w dwóch ratach.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może mieć zastosowanie do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub pkt 5-9 cytowanej ustawy po spełnieniu łącznie poniższych przesłanek:

* kwota należności określona w umowie nie przekracza kwoty 200 zł oraz

* umowa jest zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika.

Zatem, zryczałtowany podatek dochodowy należy pobrać od przychodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9 ustawy, co do których kwota należności jest określona.

W sytuacji natomiast, gdy umowa zawarta z osobą niebędącą pracownikiem płatnika wprost nie określa kwoty należności za wykonywane czynności (usługi), nie została spełniona jedna z przesłanek wskazanych w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co wyklucza możliwość opodatkowania wynagrodzenia zryczałtowanym podatkiem dochodowym nawet wówczas, gdy wartość wypłaty nie przekroczy 200 zł.

W konsekwencji, od należności wynikających z tego rodzaju umowy (bez względu na jej wysokość) płatnik powinien pobrać zaliczkę na podatek dochodowy według zasad określonych w art. 41 ust. 1 ustawy.

Odnosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy stwierdzić należy, że skoro zarówno kwota w wysokości 100 zł jak i premia roczna w wysokości 5% zysku netto Spółki, ustalone na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, stanowią wynagrodzenie za pełnienie funkcji Prezesa Zarządu to nie ma możliwości aby dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odrębnie traktować przychody uzyskiwane z tego samego tytułu i stałą część wynagrodzenia opodatkować w sposób przewidziany w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy a w przypadku, gdy jego dodatkowa część, tj. premia roczna, przekroczy kwotę 200 zł, to do tej części zastosować zasady ogólne. Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym, z uwagi na przyjęte zasady ustalania wynagrodzenia, uchwała nie określa jego kwoty, nie znajdzie zastosowania zryczałtowany sposób opodatkowania, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy, gdyż nie został spełniony jeden z warunków wynikających z przepisu. W związku z tym, osiągnięty dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl