ITPB2/4511-1170/15/MZ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/4511-1170/15/MZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku (data wpływu 23 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 grudnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie ulgi odsetkowej.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 12 maja 2005 r. została podpisana umowa z bankiem o kredyt budowlano-hipoteczny w kwocie 50.927,25 CHF na zakup mieszkania znajdującego się w G. przy ul.....

Umowa z Deweloperem została podpisana dnia 5 maja 2005 r. Akt notarialny przeniesienia własności podpisano 31 lipca 2006 r. W październiku zamieszkał Pan w ww. mieszkaniu wraz z żoną. Tego samego roku zameldowali się Państwo i ten stan trwa do dnia dzisiejszego. Rozliczając podatek z tytułu umowy o pracę za rok 2006 i kolejne korzystał Pan z ulgi odsetkowej dotyczącej tego lokalu.

Od kwietnia 2015 r., ze względów rodzinnych musieli Państwo przeprowadzić się do rodziców żony, a mieszkanie od maja 2015 r. jest wynajmowane na czas określony, również w celach mieszkaniowych.

Zryczałtowany podatek dochodowy naliczany z tytułu najmu, co miesiąc wpłacany jest na konto Urzędu Skarbowego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy w rocznym rozliczeniu podatku za 2015 r. i w latach następnych - jeżeli zostanie podpisana umowa najmu - będzie istniała możliwość skorzystania z odliczeń w ramach ulgi odsetkowej.

Zdaniem Wnioskodawcy, powołując się na Interpretację nr: ITPB2/415-224/14/MM oraz ITPB2/415-133/12/MM, nadal możliwe jest dokonywanie odliczeń w ramach ulgi odsetkowej za 2015 r. i za najbliższe lata, jeżeli mieszkanie, o którym mowa wynajmowane jest tymczasowo.

Ponadto:

* lokal mieszkalny został zakupiony w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych,

* kredyt został udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego,

* spełnione zostały warunki ulgi odsetkowej, określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

Pomimo uchylenia ww. art. 26b ustawy, ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych. Stosownie bowiem do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo odliczenia wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zasady dokonywania odliczeń wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych regulują przepisy art. 26b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Pomimo uchylenia ww. art. 26b ustawy, ustawodawca zagwarantował podatnikom korzystanie z ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych. Stosownie bowiem do art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2008 r., podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W wyniku nowelizacji dokonanej ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316), ustawodawca w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w art. 9 nadał nowe brzmienie ust. 1, w myśl którego podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., zwany dalej "kredytem mieszkaniowym", przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczenia wydatków na spłatę odsetek:

1.

od kredytu mieszkaniowego,

2.

od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3.

od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2

* do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

W myśl art. 26b ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4 faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanych z:

1.

budową budynku mieszkalnego,

2.

wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo wybudowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku,

3.

zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

4.

nadbudową, rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie, spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Stosownie do art. 26b ust. 2 odliczenie, o którym mowa wyżej stosuje się jeżeli:

1.

kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

2.

kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

3.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w razie braku tego planu - określonym w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanej na podstawie obowiązujących ustaw,

4.

inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji:

a.

o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne lub przebudowę (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

b.

o których mowa w ust. 1 pkt 2 albo pkt 3 - została zawarta umowa o ustanowieniu spółdzielczego własnościowego lub lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo umowa w formie aktu notarialnego o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego, o przeniesieniu na podatnika własności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, której jedną ze stron jest podatnik,

5.

do zeznania o którym mowa w art. 45, składanego za rok, w którym po raz pierwszy dokonuje się odliczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dołączy oświadczenie, według określonego wzoru (na formularzu PIT-2K), o wysokości wszystkich poniesionych wydatków związanych z daną inwestycją, w tym o wysokości wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi przez podatników podatku od towarów i usług nie korzystających ze zwolnienia od tego podatku,

6.

odsetki o których mowa w ust. 1:

a.

zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez podmiot wymieniony w pkt 2,

b.

nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, chyba że zwrócone odsetki zwiększyły podstawę obliczenia podatku,

c.

nie zostały odliczone od przychodów na podstawie art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym,

7.

podatnik lub jego małżonek nie korzystał lub nie korzysta z odliczenia od dochodu (przychodu) lub podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, przeznaczonych na:

a.

zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b.

budowę budynku mieszkalnego,

c.

wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,

d.

zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej,

e.

nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f.

przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g.

systematyczne gromadzenie oszczędności na rachunku oszczędnościowo-kredytowym w banku prowadzącym kasę mieszkaniową, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Ponadto z art. 26b ust. 3 pkt 6 ww. ustawy wynika, że odliczeniu, o którym mowa w ust. 1, nie podlegają odsetki od kredytów wykorzystywanych na nabycie gruntu lub prawa wieczystego użytkowania gruntu w związku z inwestycją wymienioną w ust. 1; w przypadku wykorzystania kredytu na cele wymienione w ust. 1 oraz na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu odliczeniu nie podlegają odsetki od tej części kredytu ustalonej w takiej proporcji, w jakiej pozostają wydatki na nabycie gruntu albo prawa wieczystego użytkowania gruntu w łącznych wydatkach, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

W przepisie art. 26b ust. 4 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy ustawodawca zawarł ograniczenie odliczania do odsetek naliczonych za okres począwszy od dnia 1 stycznia 2002 r. i zapłaconych od tego dnia i tylko od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn 70 m2 powierzchni użytkowej i wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał roku poprzedzającego rok podatkowy, określonej na rok zakończenia inwestycji.

Stosownie do art. 26b ust. 10 ww. ustawy w kolejnych następujących po sobie latach podatkowych kwota, o której mowa w ust. 4 pkt 2, nie może ulec zmniejszeniu. W tym celu dla ustalania tej podstawy przyjmuje się najwyższy w okresie obowiązywania ustawy wskaźnik przeliczeniowy 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, ustalonego do celów obliczania premii gwarancyjnej od wkładów na oszczędnościowych książeczkach mieszkaniowych za III kwartał.

Z opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 12 maja 2005 r. Wnioskodawca podpisał umowę z bankiem o kredyt budowlano-hipoteczny na zakup mieszkania. Kredyt został udzielony w kwocie 50.927,25 CHF.

Umowa z deweloperem została podpisana 5 maja 2005 r. Akt notarialny przeniesienia własności podpisano 31 lipca 2006 r. W październiku 2006 r. Wnioskodawca wraz z żoną zamieszkali w ww. mieszkaniu i tego samego roku zameldowali się i stan ten trwa do dnia dzisiejszego.

Rozliczając podatek z tytułu umowy o pracę za rok 2006 i kolejne Wnioskodawca korzystał z ulgi odsetkowej dotyczącej tego lokalu.

Od kwietnia 2015 r., ze względów rodzinnych, Wnioskodawca wraz z żoną przeprowadzili się do rodziców żony, a mieszkanie wynajęto na czas określony, również w celach mieszkaniowych.

Zryczałtowany podatek dochodowy naliczany z tytułu najmu, co miesiąc wpłacany jest na konto Urzędu Skarbowego.

W przedmiotowej sprawie zachodzi zatem konieczność rozstrzygnięcia, czy wynajem lokalu mieszkalnego, którego zakup sfinansowany został kredytem, wpływa w jakikolwiek sposób na prawo do ulgi, albo też zakres dokonywanych odliczeń z tego tytułu.

Literalne brzmienie art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że warunkiem korzystania z ulgi odsetkowej jest spłata odsetek od kredytu udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mieszkaniowej, w szczególności zaś wymienionej przez ustawodawcę w ust. 1 tego przepisu. Ponadto inwestycja ta musi mieć na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Z analizy opisanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż przedmiotowe mieszkanie generalnie zostało zakupione w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy, nie zaś w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych innych osób lub w celach zarobkowych. Tymczasowe wynajęcie tego lokalu nie powoduje zatem utraty prawa do ulgi odsetkowej, jeżeli celem nabycia lokalu było rzeczywiście zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawcy i Jego najbliższej rodziny oraz gdy spełnione zostały inne przesłanki uprawniające do skorzystania z tej ulgi.

Należy przy tym wskazać, iż ani obowiązujące przed 1 stycznia 2007 r. przepisy art. 26b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ulga odsetkowa), ani przejściowy przepis art. 9 ustawy nowelizującej z 16 listopada 2006 r., która zlikwidowała ulgę odsetkową, nie wskazują okoliczności skutkujących utratą prawa do tej ulgi (kontynuacji ulgi na zasadzie praw nabytych). Skoro zatem zostały spełnione wszystkie warunki wynikające z art. 26b ustawy podatkowej i nabyto prawo do ulgi, to prawo to zostaje zachowane dopóty, dopóki będzie spłacany kredyt związany z ulgą, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2027 r.

Jedyną przesłanką ustania bytu ulgi odsetkowej, będzie zakończenie lub zaprzestanie spłaty tego kredytu, czyli brak wydatków na spłatę odsetek.

Mając na uwadze powołane przepisy prawne oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy Wnioskodawca spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania przedmiotowej ulgi i nabył prawo do odliczeń odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup ww. lokalu mieszkalnego, to pomimo iż tymczasowo wynajmuje ten lokal, może dokonywać odliczeń w ramach praw nabytych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl