ITPB2/436-9/11/ENB

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-9/11/ENB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 20 stycznia 2011 r. (data wpływu 25 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku czynności cywilnoprawnych w zakresie skutków podatkowych wypłaty odszkodowań.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Jest Pan właścicielem gospodarstwa rolnego, w skład, którego wchodzą między innymi działka numer 17/9, z której w wyniku podziału powstała działka numer 17/11; działka numer 220/3 oraz działka numer 137, działka numer 163, działka numer 165.

Działkę numer 17/9 oraz działkę numer 220/3 nabył Pan wraz z małżonką na zasadzie ustawowej wspólności majątkowej.

Działkę numer 137, działkę numer 163 oraz działkę numer 165 nabył Pan samodzielnie na zasadzie ustanowionej notarialnie w 1993 r. odrębności majątkowej.

W dniu 8 lutego 2010 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Gospodarstwem Rolnym a "E." Spółka z o.o. w wyniku, którego ustanowiona została notarialnie służebność gruntowa na rzecz "E." Spółka z o.o. Służebność dotyczy działki nr 220/3 oraz działki nr 17/11, która powstała w wyniku podziału działki 17/9. W dniu 8 lutego 2010 r. zostało zawarte także porozumienie pomiędzy Gospodarstwem Rolnym a "W." GmbH spółka komandytowa, w wyniku, którego otrzymał Pan odszkodowanie w wysokości 100.000 zł od firmy "W." GmbH spółka komandytowa. Odszkodowanie zostało przekazane na rachunek bankowy w dniu 22 lutego 2010 r. i dotyczyło odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz "E." Spółka z o.o.

Z tytułu ustanowienia powyżej opisanej służebności otrzymał Pan jedynie odszkodowanie w wysokości 100.000 zł od firmy "W." GmbH spółka komandytowa, co potwierdza PIT-8C.

Ponadto, w dniu 8 lutego 2010 r. zostało zawarte drugie porozumienie pomiędzy Gospodarstwem Rolnym a "E." Spółka z o.o., w wyniku, którego ustanowiona została notarialnie służebność gruntowa na rzecz "E." Spółka z o.o. Służebność dotyczy działki numer 137, działki numer 163 oraz działki numer 165. W dniu 8 lutego 2010 r. zostało zawarte także drugie porozumienie pomiędzy Gospodarstwem Rolnym a "W." GmbH spółka komandytowa, w wyniku, którego otrzymał Pan odszkodowanie w wysokości 80.000 zł od firmy "W." GmbH spółka komandytowa. Odszkodowanie zostało przekazane w dniu 22 lutego 2010 r. i dotyczyło odszkodowania z tytułu ustanowienia służebności gruntowej na gruntach wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na rzecz "E." Spółka.

Z tytułu ustanowienia drugiej służebności gruntowej otrzymał Pan jedynie odszkodowanie w wysokości 80.000 zł od firmy "W." GmbH spółka komandytowa, co potwierdza PIT-8 C.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy skutkiem wypłaty odszkodowań jest obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy, odszkodowania winny być wolne od podatku od czynności cywilnoprawnych na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 z późn. zm.) podatkowi temu podlegają:

1.

następujące czynności cywilnoprawne:

a.

umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,

b.

umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku,

c.

(uchylona),

d.

umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,

e.

umowy dożywocia,

f.

umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,

g.

(uchylona),

h.

ustanowienie hipoteki,

i.

ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności,

j.

umowy depozytu nieprawidłowego,

k.

umowy spółki;

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają też zmiany ww. umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2 (art. 1 ust. 1 pkt 2 i 3 ww. ustawy).

Ustawodawca wprowadził zasadę enumeratywnego określenia czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Jednocześnie ustawowe wyliczenie zostało wzmocnione zasadą, zgodnie z którą o kwalifikacji określonej czynności prawnej, a w konsekwencji o jej podleganiu opodatkowaniu tym podatkiem decyduje jej treść (elementy przedmiotowo istotne), a nie nazwa. Tym samym, jeżeli strony zawierają umowę i układają stosunki w jej ramach w określony sposób to dla oceny, czy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od czynności cywilnoprawnych, w związku z dokonaniem wskazanej w ustawie czynności, miarodajne będą rzeczywiste prawa i obowiązki stron tej umowy pozwalające na ich kwalifikację pod względem prawnym.

Szczegółowe określenie zakresu przedmiotowego ma określone konsekwencje. Ustawodawca, wprowadzając w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych katalog czynności podlegających opodatkowaniu, wyłączył od opodatkowania inne podobne, które nie zostały wyraźnie wskazane w przepisie. Oznacza to, że czynności niewymienione w ustawowym katalogu nie podlegają opodatkowaniu nawet, gdy wywołują skutki w sferze gospodarczej takie same bądź podobne do tych, które zostały w nim wyliczone.

W związku z powyższym wypłata odszkodowań z tytułu ustanowienia służebności gruntowych, jako czynność nie wymieniona w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlegają natomiast czynności ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych, w wyniku których Wnioskodawca otrzymał opisane we wniosku odszkodowania. Jednakże w myśl art. 4 pkt 6 analizowanej ustawy, obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym prawo służebności, w związku z czym czynności ustanowienia odpłatnych służebności gruntowych nie mogą rodzić dla Wnioskodawcy, żadnych skutków podatkowych w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl