ITPB2/436-81/08/PS, Czy kupno waluty (euro) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu... - OpenLEX

ITPB2/436-81/08/PS - Czy kupno waluty (euro) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 18 września 2008 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-81/08/PS Czy kupno waluty (euro) od osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu PCC?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 18 czerwca 2008 r. (data wpływu 20 czerwca 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży walut obcych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży walut obcych.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Jest Pan osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej i chce dokonać kupna waluty (konkretnie euro) od innej osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Operacja miałaby odbyć się w ten sposób, że Pan przeleje ze swojego konta złotówkowego na konto złotówkowe tej osoby kwotę złotówek, a osoba ta przeleje ze swojego konta dewizowego na Pana konto dewizowe odpowiednią kwotę euro (przeliczoną wg średniego kursu euro NBP z dnia ustalonego między Wami w umowie).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Artykuł 9 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych mówi o zwolnieniu z podatku od czynności cywilnoprawnych sprzedaży walut obcych. Czy zamierzona wyżej opisana czynność powinna być zatem potraktowana jako realizacja umowy kupna-sprzedaży walut i nie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych, czy też potraktowana powinna być jako umowa zamiany rzeczy i jako taka powinna podlegać, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a), podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Zdaniem Wnioskodawcy zamierzona przez strony czynność powinna być, jako operacja kupna-sprzedaży walut zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne enumeratywnie wymienione w art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.).

W myśl art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) tej ustawy podatkowi podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych.

Jednakże, właściwe określenie zakresu obowiązku podatkowego jest możliwe nie tylko po analizie zakresu podmiotowego i przedmiotowego podatku, ale także zwolnień podatkowych o charakterze podmiotowym i przedmiotowym. Zwolnienia podatkowe, w tym również zwolnienia przedmiotowe określone w art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, są bowiem swoistym uzupełnieniem pozytywnego sposobu wyznaczania zakresu podatku. Istotą zwolnień o charakterze przedmiotowym jest to, że odnoszą się one do czynności cywilnoprawnych i przysługują niezależnie od tego, jaki podmiot jest stroną takiej transakcji pod warunkiem, że znajdzie się on w sytuacji o cechach określonych przez ustawodawcę. Wśród zwolnień przedmiotowych wymienionych w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych ustawodawca w art. 9 pkt 1 ww. ustawy wymienił także sprzedaż walut obcych. Zwolnienie z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży walut obcych odnosi się do sprzedaży walut obcych niezależnie od tego, czy sprzedaż jest dokonywana w sposób profesjonalny, czy też nieprofesjonalny. Istotne jest jednak to, aby sprzedaży walut obcych dokonywano zgodnie z przepisami prawa dewizowego, a więc w sposób legalny.

Z uwagi na powyższe stwierdzić należy, że sprzedaż walut obcych jako wymieniona w art. 9 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych korzysta ze zwolnienia przedmiotowego w zakresie opodatkowania omawianym podatkiem.

Reasumując, w przedstawionym zdarzeniu przyszłym zastosowanie znajdzie zwolnienie określone w art. 9 pkt 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl