ITPB2/436-75a/09/TJ

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 5 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-75a/09/TJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 6 maja 2009 r. (data wpływu 11 maja 2009 r.), uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu 27 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży wierzytelności uprzednio zakupionych w celu dalszej odsprzedaży - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 maja 2009 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 22 lipca 2009 r. (data wpływu 27 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży wierzytelności uprzednio zakupionych w celu dalszej odsprzedaży.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka Jawna - jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca w przedmiocie działalności m.in. pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD 65.2), korzystające ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług jako usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 65.23.10) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej dokonuje m.in. obrotu wierzytelnościami w następującym zakresie:

1.

dokonuje zakupu tzw. obcych wierzytelności innych podmiotów gospodarczych, a następnie ich sprzedaży na podstawie umów sprzedaży wierzytelności bądź umów przelewu wierzytelności, które w treści mówią o cenie sprzedaży wierzytelności;

2.

dokonuje przelewu wierzytelności własnych na podstawie umów, których treść mówi o zapłacie zobowiązań Spółki Jawnej wobec dostawców wierzytelnościami od odbiorców Spółki Jawnej;

3.

dokonuje sprzedaży wierzytelności własnych na podstawie umów sprzedaży wierzytelności bądź przelewu wierzytelności, które w treści mówią o cenie sprzedaży wierzytelności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy obrót wierzytelnościami zarówno obcymi jak i własnymi, stanowiący sprzedaż jak również przelew wierzytelności własnych, podlega przepisom ustawy o podatku od towarów i usług, jako sprzedaż zwolniona zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy, należąca do usług pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane i jest wykazywana w deklaracji VAT-7 jako sprzedaż ze stawką zwolnione, czy też podlega przepisom ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych tj. opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% z tytułu sprzedaży praw majątkowych.

Przedmiot niniejszej interpretacji stanowi odpowiedź na pytanie w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych, w odniesieniu do sprzedaży wierzytelności obcych, nabytych w celu dalszej odsprzedaży. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnymi interpretacjami indywidualnymi.

Zdaniem Wnioskodawcy, usługi obrotu wierzytelnościami rozumiane jako sprzedaż wierzytelności uprzednio zakupionych w celu dalszej ich odsprzedaży należy klasyfikować jako usługi finansowe, ponieważ są odpłatne i stanowią świadczenie usług oraz należy je zaliczyć do usług pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 65.23.10), które korzystają ze zwolnienia od podatku VAT zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług. W związku z tym, w przypadku sprzedaży wierzytelności uprzednio zakupionych w celu dalszej ich odsprzedaży należy wystawić fakturę VAT ze stawką zwolnione PKWiU 65.23.10 i ująć w deklaracji VAT-7. Jednocześnie sprzedaż takich wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki, a także zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 i orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Stosownie natomiast do art. 2 pkt 4 ustawy, nie podlegają podatkowi czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

* umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

* umowy spółki i jej zmiany,

* umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Przepis ten ustanawia zasadę, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają wyłącznie czynności cywilnoprawne podejmowane w ramach obrotu nieprofesjonalnego, natomiast obrót zawodowy (profesjonalny) objęty został podatkiem od towarów i usług. Zatem, nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych te czynności cywilnoprawne, których dokonanie rodzi obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka, posiadająca w przedmiocie działalności m.in. pośrednictwo finansowe, dokonuje zakupu tzw. obcych wierzytelności innych podmiotów gospodarczych, a następnie ich sprzedaży na podstawie umów sprzedaży wierzytelności bądź umów przelewu wierzytelności, które w treści mówią o cenie sprzedaży wierzytelności. Z wydanej na wniosek Spółki interpretacji indywidualnej w zakresie podatku od towarów i usług nr ITPP2/443-376/09/MD wynika, że sprzedaż wierzytelności bez względu na ich pochodzenie nie jest dla Spółki czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, jednakże taką czynnością jest ich nabycie. Skoro więc dokonuje Ona w pewnym zakresie obrotu wierzytelnościami tj. nabywa je w celu późniejszej odsprzedaży, to z momentem wejścia w prawa wierzyciela i uwolnienia poprzedniego wierzyciela od ciężaru ich dochodzenia, staje się podmiotem, który wykonał usługę na rzecz tego ostatniego. Wskazano w niej również, że w sytuacji sprzedaży wierzytelności podmiotem świadczącym usługę, która podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jest nabywca wierzytelności. Powyższe oznacza więc, że czynność sprzedaży wierzytelności nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, w związku z wystąpieniem wyjątku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl