Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 27 stycznia 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/436-134/08/MK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 31 października 2008 r. (data wpływu 7 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie ustalenia podstawy opodatkowania z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie dostaw i instalacji turbin wiatrowych oraz serwisu elektrowni wiatrowych.

Uchwałą z dnia 19 października 2007 r., zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 434 000 zł do kwoty 435 000 zł, to jest o kwotę 1 000 zł. Zgodnie z treścią uchwały wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym objęte zostaną przez jedynego wspólnika Spółki i pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 20 000 000 zł (dwudziestu milionów).

Postanowieniem z dnia 16 listopada 2007 r. właściwy dla Wnioskodawczyni sąd rejonowy wpisał do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenie kapitału z 434 000 zł na 435 000 zł.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym wyżej stanie faktycznym podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego stanowi kwota, o którą podwyższono kapitał zakładowy, tj. 1 000 zł czy też kwota wkładu wniesionego na pokrycie podwyższonego kapitału, tj. 20 000 000 zł.

Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych opodatkowaniu podlegają umowy spółki (akty założycielskie), a również zmiany umów wymienionych w pkt 1, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4. Natomiast w myśl art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się przy spółce kapitałowej - wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty.

Z kolei stosownie do treści art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy podstawę opodatkowania stanowi przy zmianie umowy spółki wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, iż zmiana umowy spółki, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych (p.c.c.) (art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy), przy czym za zmianę umowy spółki, w przypadku spółki kapitałowej, uważa się m.in. podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, ale tylko w tej części, która powoduje podwyższenie kapitału zakładowego. Natomiast pozostała część kwoty wniesionej na poczet podwyższenia kapitału zakładowego, która przekracza nominalną wartość podwyższenia kapitału, nie jest - zgodnie z definicją zawarta w art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilno prawnych - uważana za zmianę umowy spółki. Z kolei podstawę opodatkowania, przy zmianie umowy spółki, stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy (przepis art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy w części dotyczącej wartości wkładów powiększających majątek spółki odnosi się do spółek innych niż kapitałowe, które nie posiadają kapitału zakładowego w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych).

W konsekwencji - zdaniem Spółki - należy uznać, iż w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego w spółce kapitałowej (w szczególności w spółce z o.o.), podstawę opodatkowania - zgodnie z wolą ustawodawcy - stanowi tylko ta część kwoty wniesionej na poczet podwyższonego kapitału zakładowego, o którą zwiększana jest nominalnie wartość tego kapitału. Wynika to wyraźnie z brzmienia przepisów art. 1 ust. 3 pkt 2 i art. 6 ust. pkt 8 lit. b) ustawy. W przypadku bowiem, gdyby intencją ustawodawcy było określenie podstawy opodatkowania omawianym podatkiem w wysokości odpowiadającej całej kwocie wniesionego wkładu, nie zastrzegłby on w powołanych przepisach, iż zmianę umowy spółki stanowi tylko ta część wniesionego wkładu, której "wartość powoduje podwyższenie kapitału zakładowego" ani, że podstawę opodatkowania stanowi wyłącznie wartość "o którą podwyższono kapitał zakładowy".

Skoro zaś ustawodawca poczynił wskazane wyżej zastrzeżenia, to nie powinno budzić wątpliwości, że jego intencją było określenie wysokości podstawy opodatkowania na poziomie kwoty podwyższenia kapitału, a nie wniesionego wkładu.

Powyższe przepisy ustawy korespondują też z przepisami Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) dotyczącymi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie bowiem z art. 154 § 3 k.s.h. udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej. Jeżeli udział jest obejmowany po cenie wyższej od wartości nominalnej, nadwyżkę przelewa się do kapitału zapasowego.

Z powyższego przepisu wynika, iż możliwe jest objęcie udziału w podwyższonym kapitale zakładowym po cenie wyższej od wartości nominalnej obejmowanego udziału lub udziałów. Przepisy kodeksowe nie ograniczają przy tym, w żaden sposób, wysokości różnicy pomiędzy ceną obejmowanego udziału a jego wartością nominalną. Nadwyżkę powyżej wartości nominalnej udziału lub udziałów określa się mianem agio. Nadwyżka ta - zgodnie z art. 154 § 3 Kodeksu - powiększa kapitał zapasowy spółki. Nie powiększa ona natomiast kapitału zakładowego.

W przypadku wystąpienia agio, ustawodawca zadecydował, iż jego wysokość nie będzie podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Powyższy pogląd znajduje również potwierdzenie w interpretacjach wydawanych przez organy podatkowe, np. w postanowieniach Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25 marca 2005 r. znak: 1471/DC/436/1/05/MK i z dnia 11 lipca 2005 r. znak: 1471/DC/436/21/05/HB oraz postanowieniu Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty z dnia 9 maja 2007 r. znak: I USB IV 436/2/07.

Biorąc pod uwagę powyższe, podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego stanowi - w opinii Wnioskodawczyni - kwota, o którą podwyższono kapitał zakładowy, tj. 1 000 zł, a nie kwota wniesionego wkładu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Przepis art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) zawiera zamknięty katalog czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że uchwałą z dnia 19 października 2007 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonało podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1 000 zł do kwoty 435 000 zł. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zostały objęte przez dotychczasowego jedynego wspólnika. Udziały te zostały pokryte wkładem pieniężnym w wysokości 20 000 000 zł, a więc z nadwyżką ponad wartość nominalną objętych udziałów.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) oraz art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2009 r., omawianemu podatkowi podlegały umowy spółki (akty założycielskie) oraz ich zmiany, jeżeli powodowały one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Za zmianę umowy spółki według art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy w przypadku spółki kapitałowej uważane było wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powodowała podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika (akcjonariusza) oraz dopłaty.

Podwyższenie kapitału zakładowego oznacza zatem powiększenie środków kapitałowych spółki (bez względu na wybór formy), a fakt ten uważa się za zmianę umowy spółki w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Obowiązek podatkowy przy zmianie umowy spółki kapitałowej powstaje z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału (art. 3 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.).

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych podstawę opodatkowania przy zmianie umowy spółki stanowi wartość wkładów powiększających majątek spółki albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, a zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 9 tej ustawy stawka podatku od umowy spółki wynosi 0,5%.

Reasumując stwierdza się, iż opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega tylko podwyższenie kapitału zakładowego w kwocie 1 000 zł, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego. A zatem, nadwyżka (tzw. agio) przekazywana - w myśl art. 154 § 3 zd. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) - na kapitał zapasowy nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do argumentacji Wnioskodawcy opartej na treści wskazanych pism w uzasadnieniu własnego stanowiska, należy stwierdzić, iż orzeczenia organów podatkowych co do zasady wiążą w sprawie, w której zostały wydane i nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego; tym samym nie stanowią podstawy prawnej wydanej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, ul. Staromłyńska 10, 70-561 Szczecin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl