Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 5 lutego 2009 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/436-130/08/TJ
Opodatkowanie podatkiem od czynności cywilnoprawnych sprzedaży majątku spółdzielni.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2008 r. (data wpływu 10 listopada 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania sprzedaży nieruchomości.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia Pracy, na podstawie umowy o oddanie w użytkowanie wieczyste i przeniesienie własności budynków, zawartej w 1997 r., jest użytkownikiem wieczystym działki gruntu, na której posadowiony jest budynek produkcyjno - magazynowy, wybudowany w 1988 r. za środki własne. Obecnie Spółdzielnia zamierza zbyć tę nieruchomość.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy transakcja sprzedaży części majątku spółdzielni - działki gruntu w użytkowaniu wieczystym, zabudowanej budynkiem produkcyjno - magazynowym, będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

2.

Czy i jak należy wystawić fakturę na zbycie takiej nieruchomości i czy należy to zrobić odrębnie na zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i na zbycie budynku, czy też łącznie.

Przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej stanowi odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Odpowiedź na pytanie pierwsze w zakresie podatku od towarów i usług oraz na pytanie drugie, udzielona zostanie odrębna interpretacja indywidualną.

Zdaniem Wnioskodawcy, w zakresie pytania dotyczącego opodatkowania sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu i własności budynku podatkiem od czynności cywilnoprawnych, czynność ta podlegała będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, który powinien zostać opłacony przez nabywcę.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.), podatkowi temu podlegają następujące czynności cywilnoprawne: umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego, umowy spółki a także zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4 oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych, oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione w pkt 1 lub 2.

Zgodnie natomiast z art. 2 pkt 4 wskazanej ustawy, podatkowi od czynności cywilnoprawnych nie podlegają czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest:

a.

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

b.

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

*

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

*

umowy spółki i jej zmiany,

*

umowy sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych;

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Spółdzielnia zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z postawionym na nim budynkiem produkcyjno - magazynowym. W kwestii skutków, jakie transakcja ta wywołuje na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług, w interpretacji indywidualnej z dnia 27 stycznia 2009 r., znak ITPP1/443-1020/08/AT stwierdzono, że planowana dostawa budynków wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, o ile Spółdzielnia nie wybierze opcji opodatkowania, o której mowa w art. 43 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Oznacza to, że czynność ta podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w związku z wystąpieniem wyjątku, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 3 ust. 1 ww. ustawy obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem ust. 2, powstaje:

1.

z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej;

2.

z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną;

a)

z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowienia hipoteki;

3.

z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyr. sądu polubownego lub zawarcia ugody - od przedmiotów opodatkowania określonych w art. 1 ust. 1 pkt 3;

4.

z chwilą powołania się przez podatnika na fakt dokonania czynności cywilnoprawnej - jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 5 lat od końca r., w którym upłynął termin płatności podatku, a następnie powołuje się przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej na fakt jej dokonania.

Zgodnie natomiast z art. 4 pkt 1 wskazanej ustawy, obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, przy umowie sprzedaży, ciąży na kupującym.

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych stawka podatku od umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz wynikających z przepisów prawa spółdzielczego: prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym wynosi 2%.

Reasumując, zawarta przez Spółdzielnię umowa sprzedaży będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jednakże obowiązek podatkowy w przypadku jej dokonania ciążył będzie nie na Spółdzielni, a na nabywcy prawa wieczystego użytkowania i budynku

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu datowania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl