ITPB2/436-110/10/TJ - Opodatkowanie zmiany umowy spółki z o.o. – konwersja pożyczki na kapitał zakładowy.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 20 sierpnia 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/436-110/10/TJ Opodatkowanie zmiany umowy spółki z o.o. – konwersja pożyczki na kapitał zakładowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 26 maja 2010 r. (data wpływu 27 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 maja 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie opodatkowania zmiany umowy spółki.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W październiku 2007 r. spółka "K" Ltd z siedzibą w Japonii, jako jedyny wspólnik Wnioskodawcy (Spółki z o.o.), udzieliła mu pożyczki. Na gruncie obowiązujących wówczas przepisów umowa pożyczki udzielona wspólnikowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością traktowana była jako zmiana umowy spółki i podlegała podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowiła kwota lub wartość pożyczki. Spółka zgodnie z obowiązującymi przepisami dokonała zapłaty należnego podatku. Faktycznie nie nastąpiła zmiana umowy spółki. W 2009 r. Spółka dokonując aktem notarialnym zmiany umowy spółki dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o wartość zaciągniętej pożyczki uzyskanej od spółki matki. Ponownie Spółka dokonała zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (przelewu dokonano u notariusza, który był płatnikiem przedmiotowego podatku). Faktycznie więc Spółka dokonała dwukrotnie zapłaty podatku z tego samego tytułu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka dokonując w 2009 r. zmiany umowy spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego o wartość zaciągniętej (w październiku 2007 r.) od spółki matki pożyczki miała obowiązek dokonania zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5 % od wartości kwoty zaciągniętej pożyczki, skoro w 2007 r., w momencie jej udzielenia, poniosła już ten koszt.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie było podstaw prawnych, aby w 2009 r., przy dokonaniu zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego o wartość zaciągniętej pożyczki Spółka musiała ponownie dokonać zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z obowiązującym w 2009 r. (zmiana umowy spółki nastąpiła w sierpniu 2009 r.) brzmieniem art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, zwalnia się od podatku czynności cywilnoprawne, w tym przypadku - zmianę umowy spółki związaną z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Według Wnioskodawcy powołany przepis wprost reguluje stan faktyczny zaistniały w przedmiotowej sprawie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649) zawiera zamknięty katalog czynności objętych opodatkowaniem. Oznacza to, że opodatkowaniu podlegają wyłącznie czynności enumeratywnie wskazane w art. 1 ust. 1, w tym wymienione w pkt 1 lit. k) tego artykułu umowy spółki, a także, co wynika z ust. 2 powołanego przepisu, ich zmiany, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Stosownie do art. 1 ust. 3 ww. ustawy w przypadku umowy spółki kapitałowej za zmianę umowy uważa się podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

W ustawie przewidziano jednak sytuacje, w których dokonanie czynności objętych opodatkowaniem korzysta ze zwolnienia. Katalog zwolnień zawarty został w art. 9 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Zgodnie z pkt 11 lit. b) powołanego przepisu zwalnia się od podatku umowy spółki i ich zmiany związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska.

Przepis art. 9 pkt 11 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych został znowelizowany ustawą z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1319), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. Przedstawiona zmiana stanowi wyraz wynikającej z prawa europejskiego zasady jednokrotnego opodatkowania kapitału w spółkach kapitałowych.

Artykuł 2 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy zmieniającej stanowi natomiast, że przepis art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych w brzmieniu nadanym tą ustawą, w zakresie uprzedniego opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych stosuje się do wartości kapitału zakładowego pokrytego przez spółkę kapitałową z pożyczki udzielonej tej spółce przez wspólników lub akcjonariuszy od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 2009 r. Spółka dokonała podwyższenia kapitału zakładowego o wartość otrzymanej w 2007 r. od swojego udziałowca pożyczki. Zawarta w 2007 r. umowa pożyczki podlegała opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych jako zmiana umowy spółki. Został odprowadzony od niej należy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Powyższe sprawia, że w zaistniałej sytuacji zmiana umowy spółki, polegająca na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki ze środków zaciągniętej w 2007 r. pożyczki, stanowiła czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, zwolnioną jednak z opodatkowania na podstawie art. 9 pkt 11 lit. b) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl