ITPB2/415-992/11/MU

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 3 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-992/11/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 27 października 2011 r. (data wpływu 3 listopada 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 20 grudnia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - jest prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazane we wniosku.

UZASADNIENIE

W dniu 3 listopada 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sposobu opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 14 grudnia 2011 r. (data wpływu 20 grudnia 2011 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Zarządzeniem Nr 8/2011 Burmistrza. z dnia 28 lutego 2011 r. została powołana Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Uchwałą Nr XLIII.452/10 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 ustalono zasady wynagradzania członków GKRP, a mianowicie:

* GKRP zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu na posiedzeniach w celu rozpatrzenia spraw należących do jej kompetencji,

* z tytułu pracy w GKRP członkom komisji - niezależnie od pełnionej funkcji - przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 15% wysokości najniższej diety radnego Rady Miejskiej

* podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności z danego posiedzenia.

Uchwałą Nr III 16/10 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalono zryczałtowaną dietę przysługującą radnym w wysokości:

* Przewodniczący Rady Miejskiej - 1.150 zł miesięcznie,

* Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 80 zł miesięcznie,

* Przewodniczący komisji - 800 zł miesięcznie,

* pozostali radni - 700 zł miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia członków komisji GKRP za miesiąc pracy w komisji wynosi 700 zł x 15% = 105 zł.

W skład GKRP wchodzi 14 osób, z których jedna jest pracownikiem Urzędu Miejskiego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jest przewodniczącą Komisji. Pozostałe osoby nie są pracownikami Wnioskodawcy.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie:

Czy członkom GKRP od wypłaconego wynagrodzenia należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, czy też podatek powinien być naliczony na zasadach ogólnych.

Zdaniem Wnioskodawcy z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podatek zryczałtowany pobiera się od wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy z osoba niebędącą pracownikiem płatnika od kwoty, która nie przekracza 200 zł w wysokości 18% przychodu. Uchwała Rady Miejskiej nie jest umową, a więc podatek od wynagrodzeń członkom Komisji GKRPA powinien być naliczony na zasadach ogólnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe, jednakże z innych względów niż wskazane we wniosku.

Stosownie do przepisu art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Za przychody z działalności wykonywanej osobiście stosownie do treści art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 ww. ustawy powoduje, iż na sądach, prokuraturach, czy też organach władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, jako płatnikach dokonujących wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Natomiast zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodów (przychodów) pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu, o którym mowa w art. 13 pkt 2 lub 5-9, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł - w wysokości 18% przychodu. Zryczałtowany podatek od przychodów wymienionych wyżej pobierany jest bez pomniejszania tych przychodów o koszty ich uzyskania (art. 30 ust. 3 ustawy). Dodatkowo, przychody te nie łączą się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej, co wynika z art. 30 ust. 8 ustawy. Z kolei, przepis art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2011 r., obliguje płatnika do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonywanych wypłat (świadczeń) lub stawianych do dyspozycji podatnika pieniędzy lub wartości pieniężnych z ww. tytułu. Płatnik przekazuje kwoty zryczałtowanego podatku dochodowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika (art. 42 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, płatnik do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przesyła deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym do urzędu skarbowego właściwego ze względu na siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania płatnika, co bezpośrednio wynika z art. 42 ust. 1a ustawy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Zarządzeniem Nr 8/2011 Burmistrz z dnia 28 lutego 2011 r. została powołana Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych. Uchwałą Nr XLIII 452/10 Rady Miejskiej z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011 ustalono zasady wynagradzania członków GKRP, a mianowicie:

* GKRP zbiera się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz w miesiącu na posiedzeniach w celu rozpatrzenia spraw należących do jej kompetencji,

* z tytułu pracy w GKRP członkom komisji - niezależnie od pełnionej funkcji - przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości odpowiadającej 15% wysokości najniższej diety radnego Rady Miejskiej,

* podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista obecności z danego posiedzenia.

Uchwałą Nr III 16/10 Rady Miejskiej z dnia 16 grudnia 2010 r. ustalono zryczałtowaną dietę przysługującą radnym w wysokości:

* Przewodniczący Rady Miejskiej - 1.150 zł miesięcznie,

* Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 80 zł miesięcznie,

* Przewodniczący komisji - 800 zł miesięcznie,

* pozostali radni - 700 zł miesięcznie.

Wysokość wynagrodzenia członków komisji GKRP za miesiąc pracy w komisji wynosi 700 zł x 15% = 105 zł.

W skład GKRP wchodzi 14 osób, z których jedna jest pracownikiem Urzędu Miejskiego, zatrudniona na podstawie umowy o pracę i jest przewodniczącą Komisji. Pozostałe osoby nie są pracownikami Wnioskodawcy.

Analiza normy wyrażonej w art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy wykazuje, że opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym ma miejsce gdy:

* umowa zawarta jest z osobą niebędącą pracownikiem płatnika,

* kwota należności z tytułu umowy nie przekracza 200 zł oraz

* wysokość należności wynika z umowy.

Przepis ten ma zastosowanie do dochodów z tytułów określonych w art. 13 pkt 2 lub pkt 5-9 cytowanej ustawy, a zatem obejmuje również dochody, o których mowa w pkt 6 w art. 13 ustawy. Ponadto, pomimo iż Wnioskodawca nie zawiera umów z członkami komisji GKRP to jednak, w związku z powołaniem ich do komisji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej wypłaca im należności za udział w posiedzeniach. Jednakże dla opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym istotne znaczenie ma kwota wynikająca z umowy (tzn. z danego tytułu prawnego np. powołania, uchwały, zlecenia bądź innego dokumentu o podobnym charakterze). Nie jest natomiast istotne, czy takich przychodów w miesiącu od tego samego płatnika jest więcej, czy nie. Decydująca jest tylko i wyłącznie kwota wynikająca z pojedynczej umowy (pojedynczego tytułu prawnego).

W przedstawionym stanie faktycznym powołanym członkom z tytułu prac w komisji przysługuje za każdy miesiąc wynagrodzenie w wysokości określonej Uchwałą Rady Miasta.

Zatem, przepis art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma zastosowania do wypłat dokonywanych przez Wnioskodawcę członkom Komisji GKRP. W konsekwencji, Wnioskodawca obowiązany jest do poboru zaliczki na podatek dochodowy na zasadach określonych w art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl