ITPB2/415-987/14/BK, Określenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość. -... - OpenLEX

ITPB2/415-987/14/BK - Określenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 28 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-987/14/BK Określenie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 19 września 2014 r. (data wpływu 29 października 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 października 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość.

We wniosku tym przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 21 czerwca 2006 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 50.000 zł.

W dniu 14 października 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa ustanowiła odrębną własność ww. lokalu i nieodpłatnie przeniosła na rzecz małżonków prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) i udziałem wynoszącym 4080/198173 części w nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Następnie w dniu 1 września 2014 r. małżonkowie dokonali sprzedaży opisanego wyżej lokalu mieszkalnego za kwotę 145.000 zł. Udział w części wspólnej wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 6.000 zł.

Wnioskodawczyni podaje, że nabycie i sprzedaż zostały dokonane do majątku prywatnego, a nie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

1. Czy sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) i udziałem wynoszącym 4080/198173 części w nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

2. Jeżeli tak, to według jakich zasad (których przepisów).

3. Jeżeli według zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r., to czy do kosztów można zaliczyć wydatki na nabycie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego poniesione w 2006 r.

4. W sytuacji, gdy należy rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od zbycia udziału w części wspólnej, to jak należy ustalić koszty uzyskania przychodu. Czy do kosztów można zaliczyć wartość rynkową nabytego prawa.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dla określenia właściwej podstawy prawnej normującej zasady opodatkowania sprzedaży lokalu istotne znaczenie ma ustalenie daty jego nabycia. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego nie jest zdarzeniem prawnopodatkowym, które należy utożsamiać z nabyciem. Ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przynależnego do tego lokalu mieszkalnego udziału w nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali jest tylko inną formą własności, a nie nowym nabyciem. Tym samym przekształcenie lokalu mieszkalnego w odrębną własność jest jedynie zmianą formy prawnej dysponowania lokalem. Tak więc datę nabycia lokalu mieszkalnego należy utożsamiać z chwilą pierwotnego nabycia prawa do tego lokalu, tj. z datą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

W konsekwencji w opisanej sprawie nabycie lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nastąpiło w 2006 r., w dacie nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia, aż do dnia sprzedaży lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależnym do tego lokalu gruntem i powierzchniami wspólnymi minęło ponad 5 lat i tym samym okres pięcioletni, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w momencie sprzedaży nieruchomości już upłynął.

Zatem - zdaniem Wnioskodawczyni - sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z przynależną piwnicą, jak i udziałem w nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali nie stanowi źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Podobne stanowisko - jak wskazuje Wnioskodawczyni - zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 2 grudnia 2011 r. (nr IPPB4/415-763/11-2/JK).

Dodatkowo Wnioskodawczyni zauważa, że w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali w razie wyodrębnienia własności lokali właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Powyższe oznacza, że udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z lokalem nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Dla celów podatkowych należy uznać, że istotą takiej transakcji jest sprzedaż lokalu. Niewłaściwe byłoby oddzielne od lokalu rozpatrywanie opodatkowania części wspólnej, a transakcję należy traktować jako zbycie lokalu.

Wnioskodawczyni podkreśla, że w przedmiotowej sprawie lokal nabyty został w 2006 r., dlatego też jego zbycie w 2014 r. (po upływie 5 lat) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Zatem, odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, jeśli nie nastąpiło w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu w rozumieniu powołanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości (prawa), jej części lub udziału w nieruchomości (w prawie) następuje po upływie tego okresu przychód uzyskany z tego tytułu w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z analizy wniosku wynika, iż w dniu 21 czerwca 2006 r. Wnioskodawczyni wspólnie z mężem nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego za kwotę 50.000 zł.

W dniu 14 października 2011 r. Spółdzielnia Mieszkaniowa ustanowiła odrębną własność ww. lokalu i nieodpłatnie przeniosła na rzecz małżonków prawo własności lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnica) i udziałem wynoszącym 4080/198173 części w nieruchomości wspólnej, którą to nieruchomość stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Następnie w dniu 1 września 2014 r. małżonkowie dokonali sprzedaży opisanego wyżej lokalu mieszkalnego za kwotę 145.000 zł. Udział w części wspólnej wyceniono w akcie notarialnym na kwotę 6.000 zł.

Wnioskodawczyni podaje, że nabycie i sprzedaż zostały dokonane do majątku prywatnego, a nie w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W sytuacji, w której podatnik nabył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz podatnika w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności.

Ustanowienie prawa odrębnej własności lokalu powoduje, że osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo, uzyskuje pełnię uprawnień właścicielskich do lokalu mieszkalnego oraz prawo do udziału w związanej z tym lokalem nieruchomości wspólnej.

Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności, oznacza zatem tylko zmianę formy prawnej zbywalnego prawa do tego lokalu i nie stanowi nabycia w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym, sprzedaż takiego lokalu stanowić będzie źródło przychodu w rozumieniu powołanego wyżej przepisu, jeżeli zostanie dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, a nie od końca roku w którym nastąpiło wyodrębnienie i przeniesienie jego własności.

Ponieważ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem w 2006 r. natomiast odpłatnego zbycia tego lokalu dokonała w 2014 r., należy stwierdzić, iż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie do daty zbycia upłynęło ponad pięć lat. Sprzedaż przedmiotowego lokalu wraz z pomieszczeniem przynależnym (piwnicą) i udziałem w nieruchomości wspólnej nie stanowi zatem źródła przychodu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tym samym przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec powyższego bezprzedmiotowym jest rozstrzyganie kwestii przedstawionych w pytaniach 2, 3 i 4.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl