ITPB2/415-959/12/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 14 stycznia 2013 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-959/12/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 10 października 2012 r. (wpływ do tutejszego organu dnia 16 października 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 października 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Dnia 27 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabył od Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo (...) własność lokalu mieszkalnego na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego za cenę 55.680 zł z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 42% (30% za 5 lat pracy i 12% za zamieszkanie w lokalu).

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia nabycia mieszkania, tj. 27 grudnia 2010 r. Wnioskodawca był najemcą tego lokalu, wcześniej zaś korzystał z tego lokalu na podstawie umowy bezpłatnego korzystania z nieruchomości. Ww. lokal jest mieszkaniem zakładowym w świetle przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach nabywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

W piśmie z dnia 13 lutego 2012 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyjaśnił, iż przy określaniu ulg mieszkaniowych nie można utożsamiać umów bezpłatnego korzystania z nieruchomości z umowami najmu - bo tylko w przypadku tych drugich przysługuje bonifikata przy nabywaniu nieruchomości.

Po przeanalizowaniu przez Nadleśnictwo zawartej umowy sprzedaży z uwzględnieniem ww. pisma okazało się, że Nadleśniczy bez podstawy prawnej udzielił Wnioskodawcy bonifikaty w wysokości 12% wartości rynkowej mieszkania. Powyższe wynikało z błędnej interpretacji art. 40a ust. 4 ustawy o lasach, gdzie naliczył ulgę za 4 lata bezpłatnego korzystania z lokalu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy udzielona Wnioskodawcy nienależnie bonifikata w wysokości 12% wartości rynkowej ceny mieszkania może korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, na mocy art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wykupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali, a ceną zakupu.

W ocenie Wnioskodawcy wartość udzielonej bonifikaty w wysokości 12% z tytułu bezpłatnego korzystania z nieruchomości korzysta z ww. zwolnienia, gdyż w chwili zakupu mieszkania Wnioskodawca był jego najemcą.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Za przychody należy zatem uznać każdą formę przysporzenia majątkowego, zarówno formę pieniężną jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika.

Dla celów podatkowych przyjmuje się, że nieodpłatne świadczenie obejmuje każde działanie lub zaniechanie na rzecz innej osoby oraz wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności podmiotów, których skutkiem jest przysporzenie majątku innej osoby, mające konkretny wymiar finansowy.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 93 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu zakupu zakładowych budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych przez dotychczasowych najemców - w wysokości odpowiadającej różnicy między ceną rynkową tych budynków lub lokali a ceną zakupu.

Jak wynika z treści wniosku, dnia 27 grudnia 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną nabył od Skarbu Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo (...) własność lokalu mieszkalnego na podstawie umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego za cenę 55.680 zł z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 42% (30% za 5 lat pracy i 12% za zamieszkanie w lokalu).

Od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia nabycia mieszkania, tj. 27 grudnia 2010 r. Wnioskodawca był najemcą tego lokalu, wcześniej zaś korzystał z tego lokalu na podstawie umowy bezpłatnego korzystania z nieruchomości. Ww. lokal jest mieszkaniem zakładowym w świetle przepisów ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach nabywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa.

W piśmie z dnia 13 lutego 2012 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wyjaśnił, iż przy określaniu ulg mieszkaniowych nie można utożsamiać umów bezpłatnego korzystania z nieruchomości z umowami najmu - bo tylko w przypadku tych drugich przysługuje bonifikata przy nabywaniu nieruchomości.

Po przeanalizowaniu przez Nadleśnictwo zawartej umowy sprzedaży z uwzględnieniem ww. pisma okazało się, że Nadleśniczy bez podstawy prawnej udzielił Wnioskodawcy bonifikaty w wysokości 12% wartości rynkowej mieszkania. Powyższe wynikało z błędnej interpretacji art. 40a ust. 4 ustawy o lasach, gdzie naliczył ulgę za 4 lata bezpłatnego korzystania z lokalu.

W myśl 40a ust. 4 ustawy z dnia 25 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59) pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6% za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a spłata należności może zostać rozłożona na 60 rat miesięcznych, przy czym oprocentowanie nie może przekraczać w stosunku rocznym stopy referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2 punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.

Analiza cytowanego powyżej art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy, wskazuje, że intencją ustawodawcy było zwolnienie z opodatkowania dochodów w postaci ulg przysługujących dotychczasowym najemcom w związku z zakupem przez nich mieszkań zakładowych.

Z treści wniosku wynika natomiast, że Wnioskodawcy bez podstawy prawnej (nienależnie) została udzielona ulga z tytułu bezpłatnego korzystania z nieruchomości. W konsekwencji nie sposób zgodzić się z Wnioskodawcą, iż nienależnie udzielona bonifikata w wysokości 12% wartości rynkowej ceny mieszkania, korzysta ze zwolnienia przedmiotowego. Ulga ta (w wysokości 12%) nie została bowiem udzielona Wnioskodawcy jako najemcy przedmiotowego lokalu w oparciu o wskazany art. 40a ust. 4 ustawy o lasach.

W rezultacie stwierdzić należy, iż wskazana we wniosku nienależnie udzielona bonifikata w wysokości 12% wartości rynkowej ceny mieszkania nie korzysta ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 93 ustawy, i w konsekwencji stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl