Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 4 lutego 2015 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-956/14/TJ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 22 października 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony pismem z dnia 28 stycznia 2015 r. (data wpływu 2 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

We wniosku tym i jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka - Wnioskodawca - prowadzi działalność gospodarczą. Zatrudnia ok. 154 pracowników. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Spółka musi sporządzać i doręczać pracownikom informacje o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT-11 - za dany rok. Do tej pory Spółka informacje takie drukowała i wysyłała pracownikom za pośrednictwem poczty. Spółka rozważa obecnie koncepcję sporządzania PIT-11 w formie elektronicznej (bez wydruku), podpisanej bezpiecznym e-podpisem i wysyłanie ich pracownikom drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej. W zamyśle tej zmiany chodzi o oszczędność czasu i kosztów z tym związanych.

Przekazana pracownikowi informacja PIT-11 będzie opatrzona podpisem elektronicznym (w rozumieniu ustawy o podpisie elektronicznym) przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobierania podatku. Informacja PIT-11 - przekazana mailem - zachowa wzór określony stosownymi przepisami wydanymi przez Ministra Finansów. Opisany sposób przekazywania pracownikowi mailem informacji PIT-11 zapewnia Spółce świadomość otrzymania tych informacji przez pracowników, gdyż informacje o tym fakcie przekazują Spółce, a ponadto w wyniku otrzymania składają roczne zeznania podatkowe. Spółka nie zawsze ma potwierdzenie odbioru samego maila z informacją PIT-11 przez pracownika, gdyż nie ma kontroli/wpływu na pracownika, który odbiera maila, czy kliknie on "tak potwierdzam" czy też "nie". Jest to bowiem wybór pracownika.

Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie:

Czy Spółka może wystawiać informacje PIT-11 w formie elektronicznej, bez ich drukowania i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila.

Zdaniem Wnioskodawcy, może sporządzać PIT-11 w formie elektronicznej i wysyłać je pracownikom za pośrednictwem e-maila, bez ich drukowania. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera bowiem w tym zakresie żadnych przeszkód. Artykuł 42 ust. 2 ustawy stanowi jedynie o obowiązku przesłania informacji pracownikowi. Niewątpliwie przesłanie informacji PIT-11 e-mailem jest jednym z rodzajów przesłania w ogóle. Dlatego też ten ustawowy wymóg w opisanej formule Spółka spełni. Wnioskodawca wskazuje również, że skoro informacje PIT-11 przesyłać można mailem do organów podatkowych (jako jeden z rodzajów deklaracji podatkowych), to można i w tej formie przesłać go pracownikom.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

Artykuł 39 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) stanowi, że W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, płatnicy, o których mowa w art. 31, art. 33 i art. 35, w przypadku gdy nie dokonują rocznego obliczenia podatku, są obowiązani przesłać podatnikowi i urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - imienne informacje sporządzone według ustalonego wzoru, z zastrzeżeniem ust. 5. Informację, o której mowa w zdaniu pierwszym, sporządza się również w przypadku dokonywania wypłaty świadczeń określonych w art. 21 ust. 1 pkt 46 i 74. W informacji tej wykazuje się również dochody zwolnione od podatku na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych umów międzynarodowych.

W kontekście zagadnienia przedstawionego tutejszemu organowi do rozstrzygnięcia wskazać również należy, że niewywiązanie się przez płatnika z obowiązku przekazania podatnikowi i organowi podatkowemu przewidzianych prawem informacji stanowi przesłankę do pociągnięcia go do odpowiedzialności karno-skarbowej. Zgodnie bowiem z art. 80 § 2 ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186 z późn. zm.) płatnik, podmiot, o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, niepełniący funkcji płatnika lub pośredni odbiorca, który wbrew obowiązkowi nie składa w terminie podatnikowi lub właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej lub informacji, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 lub art. 42c ust. 1 powołanej ustawy, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych.

Z zacytowanych przepisów wynika, że do obowiązków płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych należy:

* obliczenie podatku

* pobranie od podatnika podatku

* wpłacenie podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu

* sporządzenie we właściwej formie informacji o wysokości osiągniętych dochodów i przekazanie jej podatnikowi i organowi podatkowemu.

Przepisy te nie określają natomiast zasad przekazywania podatnikom (tekst jedn.: osobom zatrudnionym u płatnika na podstawie stosunku pracy, na podstawie zawartych z tymi osobami umów cywilnoprawnych) informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi. W przepisach tych ustawodawca wprowadził jedynie wymóg ich przekazania podatnikom przez płatników.

Również przepisy Ordynacji podatkowej oraz przepisy wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych regulacji takich nie zawierają, tak jak ma to miejsce w przypadku składania przez płatników do właściwych urzędów skarbowych m.in. ww. informacji PIT-11 za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 3a, art. 3b Ordynacji podatkowej).

Z tych względów należy uznać, że przekazanie/przesłanie podatnikom informacji PIT-11 przez płatników może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym zastanie się adresata, czy też przez operatora pocztowego, ale również za pomocą środków komunikacji elektronicznej z podpisem elektronicznym na adres podatnika (podany w tym celu).

Jednocześnie stwierdzić należy, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, z przepisów regulujących obowiązki płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych - w niniejszej sprawie z art. 39 ust. 1, który dotyczy płatników, będących zakładami pracy, a nie z art. 42 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dotyczącego podmiotów dokonujących świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 (działalności wykonywanej osobiście) oraz art. 18 (praw majątkowych) - nie można wywieść wyłącznie obowiązku przesłania pracownikowi stosownej informacji o wysokości osiągniętych przychodów. W rozstrzyganym zakresie, dla oceny prawidłowego sposobu postępowania płatnika, należy mieć na względzie normę prawną stanowiącą sumę norm wynikających z art. 8 Ordynacji podatkowej, art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 80 § 2 Kodeksu karnego skarbowego. Z tego też względu konieczne jest aby w przypadku wystawienia informacji PIT-11 w formie elektronicznej:

* informacja taka sporządzona była według ustalonego wzoru;

* informacja ta opatrzona była bezpiecznym podpisem elektronicznym przez osobę wyznaczoną do obliczenia i pobrania podatku;

* płatnik dysponował dowodem faktycznego przekazania i doręczenia podatnikowi wiadomości elektronicznej, którą przesłano PIT-11.

Tylko bowiem w przypadku spełnienia wszystkich wskazanych wyżej warunków możliwe jest uznanie, że płatnik w sposób prawidłowy wykonał ciążący na nim obowiązek przekazania pracownikowi informacji PIT-11, którego źródłem jest art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Nie można uznać zatem, że obowiązek ten spełniony zostanie w sposób prawidłowy w opisanej we wniosku sytuacji. Przedstawiony przez Wnioskodawcę sposób przekazania informacji - co wynika z treści wniosku - zapewni bowiem jedynie Wnioskodawcy świadomość ich otrzymania przez pracowników, bez rzeczywistego potwierdzenia tego faktu. Wnioskodawca nie będzie więc dysponował dowodem skutecznego przekazania informacji podatnikowi.

Wskazać również należy, że wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, dla prawidłowego wypełnienia obowiązku przekazania organom podatkowym stosownych informacji nie jest właściwe ich przesłanie za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jak stanowi bowiem z § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537 z późn. zm.) deklaracje i podania są przesyłane za pomocą interfejsu dostępnego na stronie, której adres podany jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług sieciowych (WSDL), dostępnego przez protokół komunikacyjny sieci WWW (HTTP), szyfrowanego przy użyciu protokołu szyfrującego dla sieci WWW (SSL). Sposób ten z kolei umożliwia uzyskanie urzędowego potwierdzenie doręczenia tak przekazanej informacji, a przez to świadczyć może o prawidłowym wykonaniu nałożonego na płatnika obowiązku.

Z tego też względu, jak również z uwagi na przedstawione wyżej wyjaśnienia, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl