ITPB2/415-933/09/IL - Możliwość rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-933/09/IL Możliwość rozliczenia dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 17 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W 1999 r. rozpoczęła Pani działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W lipcu 2000 r. zawiesiła Pani działalność gospodarczą i do końca 2004 r. nie uzyskała żadnych obrotów. Za rok 2003 i 2004 rozliczyła się Pani z uzyskanych dochodów ze stosunku pracy w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci i złożyła zeznanie PIT-37. W 2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, że nie miała Pani prawa do rozliczenia w sposób przewidziany w art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym złożyła Pani korekty zeznań.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy w sytuacji, zawieszenia działalności gospodarczej, opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych miała Pani prawo za rok 2003 i 2004 rozliczyć uzyskane dochody, osiągnięte ze stosunku pracy w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko...

Zdaniem Wnioskodawczyni, ma ona prawo do rozliczenia uzyskanych dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko, ponieważ osoby, które przed wejściem w życie nowelizacji z dnia 27 lipca 2002 r. były opodatkowane od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych i nie złożyły stosownego oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania, po nowelizacji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawczyni podnosi, iż takiego oświadczenia nie złożyła i uważa, że powinna być opodatkowana na zasadach ogólnych i w związku z tym może skorygować błędnie złożone korekty.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w 1999 r. rozpoczęła Pani działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W lipcu 2000 r. zawiesiła Pani działalność gospodarczą i do końca 2004 r. nie uzyskała żadnych obrotów. Za rok 2003 i 2004 rozliczyła się Pani z uzyskanych dochodów ze stosunku pracy w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci. Z uwagi na to, że Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał, iż nie miała Pani prawa do rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dzieci złożyła Pani korekty zeznań.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2002 r. podatnik może zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy. Zrzeczenie może być dokonane nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli podatnik rozpoczyna działalność w ciągu roku (ust. 1).

Zrzeczenia, o którym mowa w ust. 1, podatnik dokonuje przez złożenie urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika pisemnego oświadczenia. W wypadku prowadzenia działalności w formie spółki, wszyscy wspólnicy składają wspólne oświadczenie urzędom skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania każdego ze wspólników (ust. 2).

Należy podkreślić, iż cytowany wyżej przepis miał również zastosowanie w latach 1999-2002.

Zatem podstawową formą opodatkowania w latach 1999-2002 był ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Bez znaczenia w tym przypadku pozostaje fakt, iż w 2000 r. zawiadomiła Pani organ podatkowy o zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej. Zawiadomienie takie zostało przez Panią złożone wyłącznie w celach informacyjnych i nie wywierało żadnych skutków prawnych, bowiem przepisy normujące opodatkowanie pozarolniczej działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych nie nakładają na podatników obowiązku zgłaszania przerw w wykonywaniu tej działalności, nie posługują się również pojęciem "zawieszenie działalności gospodarczej".

Ponadto fakt czasowego zaprzestania osiągania przychodów z danej działalności nie świadczy o jej likwidacji i nie zwalnia podatnika od konieczności zachowania i przestrzegania ciążących na nim obowiązków.

Zatem aby zmienić formę opodatkowania na zasady ogólne, należało w omawianym okresie tj. w latach 1999-2002, w terminie określonym w cyt wyżej art. 9 ust. 1 zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Z uwagi na to, iż rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej w 1999 r. wybrała Pani ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i w latach następnych nie zrzekła się opodatkowania w tej formie, to należy uznać jednoznacznie, iż do 31 grudnia 2002 r. opodatkowana była Pani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Natomiast z dniem 1 stycznia 2003 r. weszły w życie nowe rozwiązania zmniejszające obowiązki podatników w zakresie wyboru formy opodatkowania

W myśl przepisów art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przepis ten w niezmienionej formie obowiązywał również w 2004 r.

Powyższe oznacza, iż zwolniono podatników z obowiązku corocznego składania oświadczenia o wyborze formy opodatkowania na rzecz domniemania, iż w przypadku braku informacji o zmianach dotyczących formy opodatkowania - prowadzi on działalność na dotychczasowych zasadach. Oznacza to, dla podatników kontynuujących w roku podatkowym 2003 działalność gospodarczą, z której przychody opodatkowane są na tych samych zasadach jak w roku podatkowym 2002, iż nie są obowiązani do składania żadnych oświadczeń o wyborze formy opodatkowania. Ponadto zgodnie z art. 9 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. podatnik, który do dnia 20 stycznia roku podatkowego nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

W związku z tym, nie można zgodzić się z Pani stanowiskiem, iż z uwagi na to, że nie złożyła Pani stosownego oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania, to od 1 stycznia 2003 r. podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Skoro bowiem nie zgłosiła Pani likwidacji działalności gospodarczej i nie dokonała wyboru innej formy opodatkowania, stanowi to podstawę do przyjęcia, iż w latach 2003-2004 miały do niej zastosowanie przepisy powołanej wyżej ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Natomiast zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2 i 4, nie ma zastosowania w sytuacji, gdy chociażby do jednego z małżonków, osoby samotnie wychowującej dzieci lub do jej dziecka mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930, z 2000 r. Nr 104, poz. 1104 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 125, poz. 1363 i 1369 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1183), zwanej dalej "ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym".

Przy ocenie prawa możliwości rozliczenia w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko (dzieci) za 2003 i 2004 r. (odmiennie niż za rok 2002), decydującym kryterium nie jest fakt osiągania przychodów z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, lecz sam fakt czy w stosunku do tej osoby mają zastosowanie przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Biorąc zatem pod uwagę przedstawiony stan faktyczny stwierdzić należy, że nie spełniła Pani przesłanek do preferencyjnego sposobu opodatkowania i w związku z tym nie miała Pani prawa do rozliczenia swoich dochodów uzyskanych w ciągu 2003 i 2004 r. w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej dziecko.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl