ITPB2/415-93/11/BK

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 27 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-93/11/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2011 r. (data wpływu 27 stycznia 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości rolnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości rolnej.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest współwłaścicielem, na zasadzie wspólności małżeńskiej nieruchomości rolnej nabytej aktem notarialnym z dnia 11 października 2010 r. o powierzchni 5.11.00 ha. Nieruchomość ta sklasyfikowana jest jako PS - pastwiska trwałe, R - grunty orne. Na gruntach tych obecnie prowadzona jest przez Wnioskodawcę działalność rolnicza.

Wnioskodawca wraz z żoną nie zawierali żadnych umów majątkowych małżeńskich i w ich małżeństwie obowiązuje ustawowy ustrój wspólności majątkowej. Nieruchomość ta weszła w skład majątku wspólnego małżonków i powiększyła ich gospodarstwo rolne.

Wnioskodawca jest rolnikiem indywidualnym prowadzącym gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego i nabywając przedmiotową nieruchomość legitymował się stosownym zaświadczeniem Prezydenta Miasta w zakresie spełnienia warunku rolnika indywidualnego.

Wnioskodawca nadmienia, iż otrzymał od osoby fizycznej ofertę zakupu ww. nieruchomości.

Zainteresowana osoba fizyczna oświadczyła, że jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi działalność rolniczą, zamieszkuje w gminie sąsiadującej z gminą, na terenie której położona jest nieruchomość Wnioskodawcy a zakup nieruchomości ma służyć powiększeniu jej obszarów użytków rolnych i zamierza prowadzić na zakupionej nieruchomości działalność rolniczą.

Cena oferowana przez nabywcę jest wyższa niż cena jaką Wnioskodawca wraz z żoną zapłacili za nabytą nieruchomość, a od daty zakupu do chwili przewidywanej umowy sprzedaży nie upłynie jeszcze okres 5 lat, aby transakcja korzystała ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, w razie zawarcia umowy sprzedaży opisanej nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku jej nabycia, stanowiącej nieruchomość rolną Wnioskodawca uprawniony będzie do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości o powierzchni 5.11.00 ha stanowiącej użytek rolny, wchodzącej w skład Jego majątku wspólnego małżeńskiego na rzecz innego rolnika indywidualnego celem powiększenia prowadzonego przez nabywcę gospodarstwa rolnego i dalszego prowadzenia produkcji rolnej, będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z treścią tego przepisu w brzmieniu obowiązującym w dniu nabycia nieruchomości, która ma zostać objęta umową sprzedaży - przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego są wolne od podatku dochodowego. Zwolnienie nie dotyczy jednak przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny lub leśny.

Wnioskodawca uważa, że dla zwolnienia przychodu od opodatkowania, konieczne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

1.

nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rolnego,

2.

sprzedażą objęta jest całość lub część nieruchomości,

3.

na skutek sprzedaży grunty objęte sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego.

W świetle powyższego, zdaniem Wnioskodawcy istotna jest definicja gospodarstwa rolnego zawarta w ustawie o podatku rolnym - co potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 11 lutego 2009 r. sygn. akt I SA/Gl 1017/08.

Zgodnie z treścią przepisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własności lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

W opinii Wnioskodawcy, nieruchomości, które mają stanowić przedmiot umowy sprzedaży wchodzą w skład Jego gospodarstwa rolnego. Definicja gospodarstwa rolnego wskazuje, iż gospodarstwo rolne stanowią odpowiednio sklasyfikowane grunty o powierzchni przekraczającej w sumie 1 ha. Grunty te nie muszą tworzyć zorganizowanej całości, nie musi być z nich również uzyskiwany dochód. Do gospodarstwa rolnego zalicza się więc również te grunty, które nie są ze sobą związane ekonomicznie lub też, na których, np. czasowo ograniczono lub zaprzestano produkcji rolnej. Do uznania danego obszaru za gospodarstwo rolne wystarcza samo posiadanie przez dany podmiot odpowiednio sklasyfikowanych gruntów przekraczających w sumie powierzchnię 1 ha. Ponadto, na równi z własnością powinny być traktowane grunty znajdujące się we współwłasności, np. rolnika i innej osoby (por. Etel L., Komentarz do ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym).

W związku z tym należy uznać, że grunt wskazany na wstępie jest wraz z innymi gruntami rolnymi gospodarstwem rolnym.

Jednocześnie, przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych daje prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego przychodów uzyskanych ze sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Należy zatem uznać, że sprzedaż działki gruntu w całości stanowiącej część gospodarstwa rolnego Wnioskodawcy, pozwoli skorzystać ze zwolnienia.

Pojęcie gruntu rolnego, podobnie jak pojęcie gospodarstwa rolnego, zdefiniowane zostało w ustawie o podatku rolnym. Zgodnie z treścią przepisu art. 1 tej ustawy, za grunty rolne uznać należy grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Z treści tego przepisu wynika, iż do gruntów rolnych zalicza się każdą nieruchomość nawet o powierzchni mniejszej niż 1 ha sklasyfikowaną w ewidencji gruntów i budynków jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych, na którym nie jest prowadzona działalność inna niż rolnicza.

Zbycie gruntu, który w wyniku tej czynności utracił status części gospodarstwa rolnego nie stanowi w takich okolicznościach przesłanki utraty prawa do zwolnienia (zob. wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 3 czerwca 2008 r., sygn. akt I SA/Wr 202/08).

Grunt traci charakter rolny tylko wtedy, gdy przestał być klasyfikowany jako użytek rolny lub jako grunt zadrzewiony i zakrzewiony na użytkach rolnych bądź został zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Ponadto okoliczność utraty charakteru rolnego nieruchomości należy oceniać na dzień sprzedaży, a nie na podstawie ewentualnych działań nabywcy podejmowanych po zakupie, te bowiem mogą być uwarunkowane zupełnie innymi przyczynami niż związane z decyzją o zakupie, poza tym Wnioskodawca nie ma na nie (czy na termin ich podejmowania) żadnego wpływu (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2009 r. sygn. akt. II FSK 1494/07).

Dodatkowo dla oceny utraty charakteru rolnego bądź leśnego gruntu - zdaniem Wnioskodawcy - znaczenie mają okoliczności faktyczne (związane z faktycznym sposobem użytkowania gruntu), a nie formalnoprawne (związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 lipca 2008 r., sygn. akt II FSK 732/07).

Z tych względów, w ocenie Wnioskodawcy należy uznać, że w opisanej powyżej sytuacji ma prawo działać w zaufaniu do zapewnień kupującego co do zamiaru przeznaczenia zakupionych gruntów na cele rolne i skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Fakt ewentualnej późniejszej zmiany tego przeznaczenia nie będzie mógł mieć wpływu na Jego prawo do skorzystania ze zwolnienia, gdyż ocena ewentualnej utraty charakteru rolnego powinna zostać dokonana na dzień sprzedaży, co wobec oświadczenia nabywcy co do jego statusu oraz planów związanych z nieruchomością, uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.

Biorąc pod uwagę powyższe Wnioskodawca uważa, że będzie uprawniony do skorzystania z przewidzianego w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, w związku z tym, że okoliczności faktyczne a ponadto oświadczenia przyszłego kupującego pozwalają na przyjęcie, iż przedmiotowa nieruchomość nie utraci charakteru rolnego na skutek transakcji sprzedaży.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie t.j. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że w 2010 r. nabył Pan na zasadzie wspólności małżeńskiej nieruchomość rolną wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego, którą zamierza sprzedać. Potencjalny nabywca oświadczył, iż jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi działalność rolniczą, zamieszkuje w gminie sąsiadującej z gminą, na terenie której położona jest nieruchomość podatnika oraz że zakup tej nieruchomości ma służyć powiększeniu Jego obszarów użytków rolnych i zamierza prowadzić na niej działalność rolniczą.

Na mocy art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ustawa o podatku dochodowym nie zawiera definicji pojęcia " gospodarstwo rolne". W celu wyjaśnienia tej kwestii odsyła, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

użytki rolne,

2.

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione,

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane,

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,

5.

nieużytki, oznaczone symbolem - N,

6.

grunty pod wodami,

7.

tereny różne oznaczone symbolem - Tr.

Stosownie natomiast do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia użytki rolne dzielą się na:

1.

grunty orne, oznaczone symbolem - R,

2.

sady, oznaczone symbolem złożonym z litery "S" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym założony został sad, np. S-R, S-Ł, S-Ps,

3.

łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

4.

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

5.

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem złożonym z litery "B" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego, stanowiącego część składową oznaczenia klasy gleboznawczej gruntu, na którym wzniesione zostały budynki, np. B-R, B-Ł, B-Ps,

6.

grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

7.

rowy, oznaczone symbolem - W.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

* grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (t.j. będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Mając zatem na uwadze powyższe, w niniejszej sprawie podkreślić należy, iż ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może korzystać wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o podatku rolnym lub jego części, a tym samym wyłącznie przychód uzyskany ze sprzedaży użytków rolnych, w tym gruntów sklasyfikowanych jako grunty orne oraz pastwiska trwałe lub gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych.

Dla skorzystania z tego zwolnienia koniecznym jest również, aby zbywane grunty zachowały charakter rolny. Oceniając spełnienie tej przesłanki, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Utrata charakteru rolnego następuje bowiem przez wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania. Ma ono miejsce przede wszystkim wówczas, jeżeli grunt zostaje przeznaczony pod działalność gospodarczą, albo pod budownictwo. Należy ponadto wskazać, iż utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie ich sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga, aby utrata charakteru rolnego gruntów nie nastąpiła w "związku z tą sprzedażą". Zatem ustawodawca nie zawęża zmiany charakteru gruntów czasowo jedynie do momentu sprzedaży. Przepis ten nie zawiera bowiem sformułowania "na skutek sprzedaży", czy też "w wyniku sprzedaży". Ponieważ ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, używa określenia "w związku" i nie definiuje, co należy rozumieć przez to pojęcie, to niewątpliwie chodzi mu o językowe, potoczne rozumienie tego pojęcia.

Oznacza to, że chodzi o każdy związek, w następstwie którego grunty tracą swój charakter rolny, byle tylko można było go powiązać ze sprzedażą. Może to być związek uprzedni, rozumiany jako przygotowawczy do sprzedaży, bezpośrednio związany ze sprzedażą, czy też będący skutkiem sprzedaży. Zatem utrata charakteru rolnego musi być powiązana ze sprzedażą, choć ten związek nie może być tak rozumiany, że z chwilą dokonania czynności powinna nastąpić zmiana charakteru gruntu. Dla oceny utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają okoliczności faktyczne, a nie, formalnoprawne związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Okoliczności te mogą dotyczyć zarówno podatnika, jak i nabywcy, którego zakres działalności bądź czynności faktyczne podejmowane przez niego przed zawarciem umowy, czy też w związku z zawartą umową, wskazują na to, że kupuje on nieruchomość z zamiarem wykorzystania jej w sposób odbiegający od sposobu wykorzystywania gruntów rolnych.

Z tego też względu, samo zapewnienie kupującego co do zamiaru przeznaczenia zakupionych gruntów na cele działalności rolniczej nie stanowi wystarczającej podstawy zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 tej ustawy. Oprócz zapewnień kupującego o zamiarze wykorzystywania nabytych gruntów na cele rolnicze, konieczne jest również, co wskazano wyżej, badanie wszelkich okoliczności, jakie mają miejsce w terminie późniejszym, związanych ze sprzedażą, dotyczących zarówno sprzedającego jak i kupującego, które mogłyby potwierdzać, iż w związku ze sprzedażą tych gruntów nie nastąpiła utrata ich rolnego charakteru.

Mając na uwadze powyższe, z punktu widzenia możliwości zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego zmiana przeznaczenia gruntów przez nabywcę - niezależnie od tego, kiedy zostanie ona dokonana (czy bezpośrednio po sprzedaży, czy po upływie określonego czasu), każdorazowo powinna podlegać ocenie w kontekście ww. okoliczności oraz jej związku z samą transakcją sprzedaży.

Jednocześnie, zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowo-administracyjnym poglądem, przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Z analizy zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca ma zamiar sprzedać nieruchomość rolną nabytą w 2010 r. stanowiącą część składową gospodarstwa rolnego, innej osobie. Potencjalny nabywca oświadczył, iż jest właścicielem gospodarstwa rolnego, prowadzi działalność rolniczą, zamieszkuje w gminie sąsiadującej z gminą, na terenie której położona jest nieruchomość podatnika oraz że zakup tej nieruchomości ma służyć powiększeniu Jego obszarów użytków rolnych i zamierza prowadzić na niej działalność rolniczą.

Reasumując, mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności stwierdzić należy, iż w opisanym we wniosku zdarzeniu przyszłym przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli istotnie - jak wskazuje Wnioskodawca - sprzedane grunty w związku ze sprzedażą nie utracą charakteru rolnego.

W kwestii powołanych przez Wnioskodawcę wyroków sądowych wyjaśnić należy, że orzeczenia sądowe nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa i są wiążące jedynie w sprawach, w których zapadły.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu jej wydania.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl