ITPB2/415-903/09/IB - Zwolnienie od podatku świadczeń pomocy materialnej na dalszy rozwój naukowy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 5 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-903/09/IB Zwolnienie od podatku świadczeń pomocy materialnej na dalszy rozwój naukowy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 5 listopada 2009 r. (data wpływu 10 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 listopada 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego. Wezwaniem z dnia 6 stycznia 2010 r. Dyrektor Izby Skarbowej zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie zdarzenia przyszłego. Pismem z dnia 14 stycznia 2010 r. (data wpływu 21 stycznia 2010 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca (szkoła) zamierza wypłacać z własnych środków pracownikom dydaktycznym świadczenie pomocy materialnej na dalszy rozwój naukowy (celem uzyskania przez doktorów stopnia naukowego doktora habilitowanego).

W przesłanym uzupełnieniu podano, iż świadczenia pomocy materialnej kadrze dydaktycznej na dalszy jej rozwój naukowy będą przyznawane na podstawie Rozporządzenia Rektora ze środków własnych uczelni. Powyższe wypłaty nie mają podstawy prawnej w przepisach o systemie oświaty, ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisach o stopniach i tytule naukowym i tytule w zakresie sztuki.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy osoby pobierające świadczenia pomocy materialnej na dalszy rozwój naukowy ze środków własnych uczelni winny być zwolnione od podatku dochodowego...

Zdaniem Wnioskodawcy świadczenia pomocy materialnej dla innych osób niż studenci i uczniowie uczestniczących w kształceniu czy rozwoju naukowym powinny być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, studentów, uczestników studiów doktoranckich i osób uczestniczących w innych formach kształcenia, pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz ze środków własnych szkół i uczelni - przyznane na podstawie przepisów o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Na mocy tego przepisu zwolnieniem przedmiotowym objęto zatem świadczenia mające charakter pomocy materialnej przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.), a także przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Poza tym, omawiane zwolnienie z opodatkowania uzależnione jest również od spełnienia następujących warunków:

*

beneficjentem pomocy może być wyłącznie: uczeń, student, uczestnik studiów doktoranckich i osoba uczestnicząca w innych formach kształcenia,

*

źródłem ich pochodzenia może być tylko: budżet państwa, budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz środki własne szkół i uczelni.

W zdarzeniu przyszłym przedstawionym we wniosku i jego uzupełnieniu świadczenia pomocy materialnej na dalszy rozwój naukowy będą przyznawane pracownikom dydaktycznym na podstawie Rozporządzenia Rektora ze środków własnych uczelni. Jednocześnie w uzupełnieniu wniosku wskazano, iż ww. świadczenia nie mają podstawy prawnej w przepisach o systemie oświaty, Prawo o szkolnictwie wyższym, a także w przepisach o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Mając na względzie powyższe stwierdzić zatem należy, iż świadczenia pomocy materialnej wypłacane przez Wnioskodawcę nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl