Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 10 grudnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-903/08/IB
Opodatkowanie w Polsce, dochodów uzyskanych przez pracownika naukowego w Austrii.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 22 września 2008 r. (data wpływu 22 września 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez pracownika naukowo-badawczego w Austrii - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych przez pracownika naukowo-badawczego w Austrii.

Wezwaniem z dnia 14 listopada 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się do Wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku poprzez wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 25 listopada 2008 r. uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Jako pracownik naukowo-dydaktyczny (na stanowisku adiunkta) zajmuje się Pan pracą badawczą na Wydziale polskiej uczelni. W okresie od dnia 15 sierpnia 2007 r. do dnia 15 sierpnia 2008 r. przebywał Pan na stażu naukowym na Uniwersytecie w Austrii. Na czas wyjazdu rektor uczelni polskiej udzielił Panu urlopu bezpłatnego. W Polsce w tym czasie nie miał Pan żadnych dochodów. Natomiast dochody jakie uzyskał Pan pracując na uniwersytecie w Austrii pochodziły z funduszy projektu BAMOD realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego oraz Austriackiej Akademii Nauk. Nazwa BAMOD jest to akronim tytułu projektu "Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases" (informacje na stronie internetowej http:/cordis.europa.eu/). Fundusze na realizację badań w ramach projektu BAMOD zostały przyznane z budżetu Unii Europejskiej w 2006 r. Wydatki projektu przeznaczone są m.in. na wypłaty dla pracowników. Warunki i źródło finansowania Pana badań w Austrii są podane w kontrakcie. Podatki (podatek dochodowy, składka na fundusz emerytalny i zdrowotny, opłaty na związki zawodowe, ubezpieczenie i inne) zostały pobrane z Pana wynagrodzenia i odprowadzone na zasadach, które są stosowane w Austrii, zgodnie z aktami prawnymi tam obowiązującymi. Jak wskazano w uzupełnieniu wniosku, środki finansowe projektu BAMOD realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego zostały przyznane z budżetu Unii Europejskiej przez Komisję Europejską. Projekt BAMOD jest realizowany przez kilka uczelni europejskich.

Dochody, które uzyskał Pan będąc w Austrii pochodziły bezpośrednio ze środków otrzymanych na finansowanie projektu BAMOD. Uniwersytet w I. (Austria) jest beneficjentem projektu BAMOD.

Sposób finansowania, okres objęty finansowaniem oraz Pana funkcja w ramach realizowanego projektu zostały uwzględnione w dokumentach programowych projektu.

Otrzymywane przez Pana wynagrodzenie było bezpośrednio związane z czynnościami (z pracami badawczymi) wykonywanymi w ramach projektu. Osiągnięte rezultaty częściowo już zostały i będą dalej zaprezentowane w formie publikacji w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.

Zgodnie z założeniami projektu BAMOD prace badawcze dotyczyły oznaczania lotnych związków organicznych w powietrzu wydychanym przez chorych cierpiących na raka płuc, przełyku, krtani i jamy ustnej. Celem nadrzędnym było określenie biomarkerów nowotworów płuc i górnych dróg oddechowych.

Na Uniwersytecie w I. był Pan zatrudniony jako pracownik naukowo-badawczy.

Wynagrodzenie jakie otrzymywał Pan będąc w Austrii było wypłacane z tytułu prowadzenia badań naukowych na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie było wypłacane przez Uniwersytet w I.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy jako pracownik naukowy powinien Pan w Polsce odprowadzić podatek dochodowy od dochodów uzyskanych w Austrii, pomimo że należne podatki zostały już odprowadzone na bieżąco.

2.

Czy dochody uzyskane w Austrii należy przedstawić w zeznaniach podatkowych za lata 2007 i 2008.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z przepisem zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie kryteria określone w tym przepisie.

Oznacza to, że dochody osób fizycznych uzyskiwane na podstawie umowy o pracę, jak i podatników realizujących cel programu w ramach innej umowy zawartej z "pierwszym" beneficjentem pomocy (osoba prawna, jednostka organizacyjna) w postaci umów zlecenia lub umów o dzieło, uzyskane wyłącznie za bezpośrednią realizację celów programu finansowanego ze środków pomocowych korzystają ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na podstawie umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 2004 r. Nr 224, poz. 1921 - art. 14) dochody, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej działalności o samodzielnym charakterze, podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie. Określenie "wolny zawód" obejmuje w szczególności samodzielnie wykonywaną działalność naukową, literacką, artystyczną, wychowawczą lub oświatową.

Jako pracownik naukowy nie jest Pan zobowiązany do odprowadzenia podatku w Polsce. Należny podatek od Pana dochodów został już odprowadzony w Austrii, w kraju należącym tak jak Polska, do Unii Europejskiej. Również w oparciu o przepisy zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika z tzw. środków pomocowych, o ile dochody te spełniają wspomniane wcześniej kryteria. Jeśli jest to wymagane, dochody uzyskane przez Pana w Austrii mogłyby być uwzględnione w zeznaniach podatkowych za lata 2007 i 2008.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl art. 20 umowy z dnia 13 stycznia 2004 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 224, poz. 1921) profesor, nauczyciel lub pracownik naukowo-badawczy, który czasowo przebywa w Umawiającym się Państwie wyłącznie w celu nauczania lub prowadzenia badań naukowych na uniwersytecie, w szkole wyższej lub innej uznanej instytucji oświatowej tego Umawiającego się Państwa i który ma miejsce zamieszkania w drugim Umawiającym się Państwie lub bezpośrednio przed przyjazdem miał tam miejsce zamieszkania, będzie zwolniony od opodatkowania w pierwszym wymienionym Państwie przez okres nieprzekraczający 2 lat, licząc od daty jego pierwszego pobytu w tym celu, w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu nauczania lub prowadzenia badań naukowych, pod warunkiem, że wynagrodzenie takiej osoby podlega opodatkowaniu w drugim Umawiającym się Państwie.

W świetle powyższego, zastosowanie ww. zwolnienia od opodatkowania w państwie, w którym podatnik przebywa w celu prowadzenia badań naukowych na uniwersytecie jest uzależnione od łącznego spełnienia wskazanych w nim warunków.

Z przedstawionego we wniosku i uzupełnieniu tego wniosku stanu faktycznego wynika, że przebywał Pan w Austrii wyłącznie w celu prowadzenia badań naukowych na uniwersytecie (był Pan zatrudniony jako pracownik naukowo-badawczy na Uniwersytecie w Austrii) w okresie od dnia 15 sierpnia 2007 r. do dnia 15 sierpnia 2008 r., tj. w okresie nie przekraczającym dwóch lat, a zatem w zakresie wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana z tytułu prowadzenia tych badań jest Pan zwolniony z opodatkowania w Austrii pod warunkiem, że wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

a.

pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz

b.

podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W świetle ww. przepisu dochody podatników korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego w sytuacji, gdy spełnione są łącznie dwie przesłanki:

*

środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych, międzynarodowych instytucji finansowych (...), w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy,

*

prace wykonywane przez podatnika służą bezpośredniej realizacji celu określonego programem finansowanym z bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna - nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

W zaistniałym stanie faktycznym Uniwersytet w Austrii wypłacał Panu wynagrodzenie z tytułu prowadzenia badań naukowych. Wynagrodzenie to pochodziło bezpośrednio ze środków otrzymanych na finansowanie projektu BAMOD realizowanego w ramach 6 Programu Ramowego przez ww. uniwersytet w Austrii i było bezpośrednio związane z czynnościami (pracami badawczymi) wykonywanymi w ramach tego projektu. Sposób finansowania, okres objęty finansowaniem oraz sprawowana przez Pana funkcja w ramach realizowanego projektu zostały uwzględnione w dokumentach programowych projektu.

Z uzupełnienia wniosku nie wynika jednak, że środki przyznane przez Komisję Europejską z budżetu Unii Europejskiej zostały przyznane na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami (państwem), organizacjami (organizacją) lub instytucjami (instytucją) przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe (agencję rządową). Ponadto, w przedmiotowej sprawie należy zauważyć, iż beneficjentem projektu BAMOD jest Uniwersytet w Austrii.

Powołany wyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymaga natomiast, aby dochody otrzymane przez podatnika pochodziły ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z innymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy. Przy tym, w przepisie tym jest mowa o Radzie Ministrów, właściwym ministrze, agencjach rządowych Rzeczypospolitej Polskiej, a nie jakiegokolwiek innego państwa na świecie.

W sytuacji przedstawionej we wniosku nie zostało zatem spełnione kryterium pochodzenia środków pieniężnych (źródło finansowania), o którym mowa w tym przepisie.

Uwzględniając powyższe, dochody uzyskane przez Pana w latach 2007 i 2008 z tytułu zatrudnienia na Uniwersytecie w Austrii podlegają w Polsce opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i należy je uwzględnić w zeznaniach podatkowych za lata 2007 i 2008.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej - powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 Ordynacji podatkowej).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl