ITPB2/415-902/14/RS, Ustalenie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB2/415-902/14/RS - Ustalenie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 27 stycznia 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-902/14/RS Ustalenie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 1 września 2014 r. (data wpływu 8 października 2014 r.), uzupełnionym w dniu 5 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 października 2014 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 5 stycznia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązku wystawienia informacji PIT-8C.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Fundacja zamierza zbierać pieniądze na wyprodukowanie pełnometrażowego filmu fabularnego w drodze tzw. crowdfundingu poprzez jeden z portali zajmujących się takimi akcjami. Zgodne z § 3 statutu Fundacji do jej działań statutowych należy wspieranie idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego (...).

Działanie jest następujące: Fundacja zgłasza się do portalu i zamieszcza na nim swoje ogłoszenie ważne przez określony czas, jeśli znajdzie darczyńców, wpłacają oni na konto portalu określone kwoty na realizację projektu, a następnie jeśli zebrana zostanie w oznaczonym czasie założona na początku suma lub suma wyższa od oczekiwanej, Fundacja otrzymuje ją po potrąceniu przez portal prowizji. Jeśli nie, ogłoszenie jest zamykane, a Fundacja nie otrzymuje niczego.

Darczyńcy - internauci z kraju i zagranicy wpłacają różne kwoty na konto portalu. Darczyńcy w zamian za wpłacone kwoty otrzymują mniej lub bardziej symboliczne świadczenia, uzależnione od wysokości wpłat, które nie są jednak ekwiwalentem wpłaconych kwot. W ramach tego projektu Fundacja przewidziała następujące nagrody dla wpłacających:

1.

otrzymanie kodu umożliwiającego ściągnięcie filmu na własny dysk twardy i jego wielokrotne odtwarzanie,

2.

nagroda wymieniona w pkt 1 oraz wskazanie imienia i nazwiska w napisach końcowych,

3.

nagroda wymieniona w pkt 2 oraz dwa bilety na światową premierę filmu i zaproszenie na bankiet,

4.

nagroda wymieniona w pkt 3 oraz jednodniowe zaproszenie na plan zdjęciowy, które umożliwi przyglądanie się procesowi tworzenia filmu,

5.

nagroda wymieniona w pkt 4 oraz pojawienie się informacji o darczyńcy (z adnotacją "Sponsor filmu") na początku filmu oraz we wszystkich materiałach reklamowych.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1. Czy ww. nagrody przekazane przez Fundację darczyńcom, będą podlegały zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2. Czy Fundacja jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych ma obowiązek sporządzania PIT-8C.

Zdaniem Fundacji, nagrody przekazane darczyńcom tj.:

1.

otrzymanie kodu umożliwiającego ściągnięcie filmu na własny dysk twardy i jego wielokrotne odtwarzanie,

2.

nagroda wymieniona w pkt 1 oraz wskazanie imienia i nazwiska w napisach końcowych,

3.

nagroda wymieniona w pkt 2 oraz dwa bilety na światową premierę filmu i zaproszenie na bankiet,

4.

nagroda wymieniona w pkt 3 oraz jednodniowe zaproszenie na plan zdjęciowy, które umożliwi przyglądanie się procesowi tworzenia filmu,

5.

nagroda wymieniona w pkt 4 oraz pojawienie się informacji o darczyńcy (z adnotacją "Sponsor filmu") na początku filmu oraz we wszystkich materiałach reklamowych.

* będą podlegały zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Rodzaj nagrody, jaki planuje przekazać darczyńcom Fundacja uzależniona jest od wysokości dokonanych wpłat na realizację projektu, jednak nie stanowią one ekwiwalentu dokonanych wpłat (nie dochodzi do częściowego zakupu wybranej nagrody). Nagrody niewątpliwie są przychodem dla osób, które je otrzymują, jednak rodzaj nagród jakie Fundacja planuje przekazać, stanowią znikomą i trudną do oszacowania wartość rynkową, a mają one na celu wypromowanie i przekazanie informacji o zamiarze wyprodukowania filmu pełnometrażowego, nie mają one wartości w sensie ekonomicznym, a jedynie mają za zadanie podnieść prestiż przedsięwzięcia. Z tego powodu Fundacja stoi na stanowisku, iż wartość tych świadczeń zaliczyć należy do świadczeń związanych z promocją lub reklamą świadczeniodawcy, co oznacza, że wartość tego przychodu (niezwykle trudna do wyceny) nie przekroczy jednorazowo kwoty 200 zł, a więc będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym Fundacja nie ma obowiązku sporządzania i przekazywania PIT-8C odbiorcom nagród, gdyż wysokość świadczenia podlega zwolnieniu z podatku od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Fundacji w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 11 ust. 1 ww. ustawy, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Artykuł 11 ust. 1 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r., stanowi, że przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19, art. 20 ust. 3 i art. 30f, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2014 r., wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie natomiast do art. 11 ust. 2 ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2015 r. wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2-2c, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie do treści art. 11 ust. 2a ww. ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy źródłami przychodów są inne źródła.

Zgodnie z treścią art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Użyte w tym przepisie sformułowanie "w szczególności" oznacza, iż przepis zawiera tylko przykładowe wyliczenie przychodów, co oznacza, że przysporzenia majątkowe, nie zaliczane do pozostałych źródeł przychodów stanowią przychody objęte tym przepisem.

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Fundacja zamierza zbierać pieniądze na wyprodukowanie pełnometrażowego filmu fabularnego w drodze tzw. crowdfundingu poprzez jeden z portali zajmujących się takimi akcjami. Zgodne z § 3 statutu Fundacji do jej działań statutowych należy wspieranie idei wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego (...).

Działanie jest następujące: Fundacja zgłasza się do portalu i zamieszcza na nim swoje ogłoszenie ważne przez określony czas, jeśli znajdzie darczyńców, wpłacają oni na konto portalu określone kwoty na realizację projektu, a następnie jeśli zebrana zostanie w oznaczonym czasie założona na początku suma lub suma wyższa od oczekiwanej, Fundacja otrzymuje ją po potrąceniu przez portal prowizji. Jeśli nie, ogłoszenie jest zamykane, a Fundacja nie otrzymuje niczego.

Darczyńcy - internauci z kraju i zagranicy wpłacają różne kwoty na konto portalu. Darczyńcy w zamian za wpłacone kwoty otrzymują mniej lub bardziej symboliczne świadczenia, uzależnione od wysokości wpłat, które nie są jednak ekwiwalentem wpłaconych kwot. W ramach tego projektu Fundacja przewidziała następujące nagrody dla wpłacających:

1.

otrzymanie kodu umożliwiającego ściągnięcie filmu na własny dysk twardy i jego wielokrotne odtwarzanie,

2.

nagroda wymieniona w pkt 1 oraz wskazanie imienia i nazwiska w napisach końcowych,

3.

nagroda wymieniona w pkt 2 oraz dwa bilety na światową premierę filmu i zaproszenie na bankiet,

4.

nagroda wymieniona w pkt 3 oraz jednodniowe zaproszenie na plan zdjęciowy, które umożliwi przyglądanie się procesowi tworzenia filmu,

5.

nagroda wymieniona w pkt 4 oraz pojawienie się informacji o darczyńcy (z adnotacją "Sponsor filmu") na początku filmu oraz we wszystkich materiałach reklamowych.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne" (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się - co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie - że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, należy stwierdzić, że przekazanie przez Fundację darczyńcom kodu umożliwiającego ściągnięcie filmu na własny dysk twardy oraz biletów na światową premierę filmu wraz z zaproszeniem na bankiet będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie dla osób, które je otrzymają a którego wartość pieniężna, ustalona zgodnie z art. 11 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu tym podatkiem.

Jednocześnie - wbrew twierdzeniu Fundacji - wartość tych świadczeń nie będzie podlegała zwolnieniu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy, bowiem ma ono zastosowanie wyłącznie do świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą.

Przyjmując definicję promocji i reklamy - zgodnie ze słownikiem języka polskiego PWN - za reklamę uważa się rozpowszechnianie informacji o towarach i ich zaletach, natomiast promocja obejmuje rozmaite czynności zwłaszcza reklamowe, wystawiennicze, podjęte dla poinformowania o walorach oferowanego produktu. Promocja i reklama ma co do zasady na celu zwiększenie popytu na towary lub usługi sprzedawane przez podmiot prowadzący akcje promocyjne i reklamowe. Jednakże zasadą jest, że reklama i promocja są skierowane do faktycznych bądź potencjalnych odbiorców tych towarów lub usług w celu zachęcenia ich do dokonania zakupu lub skorzystania z usług.

Natomiast w niniejszej sprawie przekazanie nagród przez Fundację nie będzie stanowiło Jej promocji lub reklamy, ale ewentualnie zachętę do finansowania przez darczyńców przedsięwzięcia, które akurat wspiera (wyprodukowania filmu pełnometrażowego).

W kwestii wskazania darczyńców z imienia i nazwiska w napisach końcowych filmu, przekazania jednodniowego zaproszenia na plan zdjęciowy, które umożliwi przyglądanie się procesowi tworzenia filmu jak również pojawienie się informacji o darczyńcy (z adnotacją "Sponsor filmu") na początku filmu oraz we wszystkich materiałach reklamowych należy zauważyć, że tego rodzaju wyróżnienia nie mają charakteru materialnego a stanowią wyłącznie wyraz uznania i uhonorowania tych osób, nie przedstawiają dla nich żadnej wartości materialnej.

Dlatego też nie można przyjąć, że jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, równowartość świadczeń przekazanych przez Fundację w postaci kodu umożliwiającego ściągnięcie filmu na własny dysk twardy oraz biletów na światową premierę filmu wraz z zaproszeniem na bankiet, będzie stanowiła dla osób je otrzymujących przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zatem na Fundacji będzie ciążył obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C, gdyż stosownie do art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego, z zastrzeżeniem art. 45ba ust. 4, przesłać ją podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Natomiast w sytuacji gdy osobą otrzymującą opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie będzie nierezydent, wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić czy świadczenie to podlega opodatkowaniu w Polsce czy też w miejscu zamieszkania tej osoby. W sytuacji gdy - zgodnie z mającą zastosowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania - świadczenie to podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, wówczas powyższe zasady znajdą również zastosowanie w stosunku do przychodów otrzymanych przez nierezydentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl