ITPB2/415-885/09/PS - Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia garażu.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 1 lutego 2010 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-885/09/PS Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia garażu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 2 listopada 2009 r. (data wpływu 5 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży garażu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 listopada 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży garażu.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni dnia 30 sierpnia 2000 r. nabyła (wspólnie z mężem) od spółdzielni mieszkaniowej garaż (16,41 m2)) na zasadzie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W dniu 7 kwietnia 2008 r. przed notariuszem podpisała "umowę ustanowienia odrębnej własności garażu i przeniesienia jego własności". Przedmiotowy garaż Wnioskodawczyni sprzedała w dniu 15 czerwca 2009 r., a uzyskane środki przeznaczyła na zakup domu jednorodzinnego (data zakupu domu: 10 sierpnia 2009 r.)

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy od przychodu uzyskanego ze sprzedaży ww. garażu należy odprowadzić podatek...

Zdaniem Wnioskodawczyni, mając na uwadze, że była właścicielką garażu od 2000 r., a środki uzyskane z jego sprzedaży w całości przeznaczyła na zakup domu jednorodzinnego, uważa, że nie powinna płacić podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

*

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu miało miejsce w sierpniu 2000 r., przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do garażu nastąpiło w kwietniu 2008 r., a sprzedaż w czerwcu 2009 r.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego jest ograniczonym prawem rzeczowym. Jest to prawo zbywalne, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Umożliwia ono korzystanie z lokalu oraz rozporządzanie tym prawem, z pewnymi ograniczeniami, na zasadach zbliżonych do prawa własności. Świadczy o tym chociażby umiejscowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego w Księdze Drugiej Kodeksu cywilnego - "Własność i inne prawa rzeczowe".

W związku z powyższym sprzedaż lokalu użytkowego stanowi źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, a nie od końca roku, w którym nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu.

W sytuacji, w której Wnioskodawczyni nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego, a następnie nastąpiło przeniesienie własności tego lokalu na rzecz Wnioskodawczyni w trybie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.) za datę nabycia lokalu (nieruchomości), od której upływa 5-letni termin określony w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy uznać datę nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że zbycie przedmiotowej nieruchomości nie jest źródłem przychodu, w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca 2000 r., w którym nastąpiło nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, a zatem nie powstanie obowiązek zapłaty podatku od przychodu z tej sprzedaży.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl