Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 17 grudnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Bydgoszczy
ITPB2/415-878/14/IB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków w ramach programu "Erasmus+" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 września 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika w związku z wypłatą środków w ramach programu "Erasmus+".

Wezwaniem z dnia 7 listopada 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy zwrócił się o wyczerpujące przedstawienie stanu faktycznego.

Pismem z dnia 14 listopada 2014 r. (data wpływu 19 listopada 2014 r.) uzupełniono wniosek w ww. zakresie.

W przedmiotowym wniosku i w jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (Uniwersytet) w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2015 r. realizuje zagraniczne wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+ ustanowionego przez Komisję Europejską. W ramach wyjazdów studenci odbywają studia częściowe oraz praktyki zawodowe (zrealizowanie części programu kształcenia w zagranicznej uczelni partnerskiej), a nauczyciele akademiccy realizują dydaktykę oraz uczestniczą w szkoleniach łącznie z pozostałymi grupami pracowników.

Zgodnie z zasadami programu Erasmus+ oraz zapisami umowy finansowej pomiędzy Uniwersytetem i Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (instytucja zarządzająca centralnie środkami finansowymi programu Erasmus+ przekazywanymi przez Komisję Europejską Polsce), Wnioskodawca jest zobowiązany wypłacać wsparcie indywidualne w wysokości narzuconej przez Komisję Europejską.

Uniwersytet w ramach Programu Erasmus+ realizuje projekt pt.x.

"Erasmus+" jest to Unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Realizowany jest na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie działająca w imieniu Komisji Europejskiej). W ramach umowy przyznano uczelni dofinansowanie na:

* wsparcie organizacyjne;

* wsparcie indywidualne i podróż obejmujące działania: wyjazdy studentów na studia do Krajów Programu, wyjazdy studentów na praktykę do krajów Programu, wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych i wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych do krajów Programu.

W punkcie nr 40 preambuły do rozporządzenia ustanawiającego Program "Erasmus +" napisano "Aby poprawić dostęp do Programu należy dostosować stypendia wspierające mobilność osób do kosztów życia i utrzymania w państwie przyjmującym. Należy też zachęcać państwa członkowskie, aby zgodnie z prawem krajowym zwalniały stypendia z jakiegokolwiek opodatkowania i kosztów socjalnych".

Ryczałtowe stawki jednostkowe w ramach wsparcia indywidualnego wynoszą odpowiednio:

1.

wyjazdy studentów na studia: 300, 400 lub 500 euro na miesiąc (30 dni) w zależności od kraju docelowego,

2.

wyjazdy studentów na praktyki: 400, 500 lub 600 euro na miesiąc (30 dni) w zależności od kraju docelowego,

3.

wyjazdy dydaktyczne i szkoleniowe pracowników: 80, 100, 110 lub 130 euro na dzień w zależności od kraju docelowego, tj. ryczałt na pokrycie kosztów utrzymania, w tym kosztów noclegu.

Powyższe stawki są sztywne, tzn. Uniwersytet nie ma możliwości wypłacenia uczestnikowi Programu stawki innej, niż określiła Komisja Europejska.

Wsparcie wypłacane studentom w wysokości określonej w pkt 1 i 2) nie przekracza równowartości diety z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane.

Wsparcie wypłacane pracownikom określone w pkt 3 przekracza natomiast tą równowartość.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy Uniwersytet - Wnioskodawca jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, realizując Program Erasmus+ ma obowiązek pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego wsparcia dla uczestników Programu Erasmus+.

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ma zastosowanie nie tylko do stypendiów, ale także do finansowego wparcia w ramach realizowanego Programu Erasmus+ do wysokości równowartości diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Z uwagi na nieprzekroczenie równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujących za każdy dzień pobytu za granicą, wsparcie indywidualne wypłacane studentom jest zwolnione z opodatkowania.

Przekroczenie równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługujących pracownikom za każdy dzień pobytu powoduje konieczność opodatkowania nadwyżki wsparcia indywidualnego. Opodatkowanie to dotyczy kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy stawką dzienną ustanowioną przez Komisję Europejską (80, 100, 110 lub 130 euro w zależności od kraju pobytu) a dietą z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju przysługującą za każdy dzień pobytu w danym kraju.

Z uwagi na to, że rozporządzenie jest aktem wyższego rzędu niż zawarta umowa finansowa przyjęto, że wyrażenia "wsparcie indywidualne" zastosowane w umowie z Fundacją i "dofinansowanie" zastosowane w umowach ze studentami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami uczelni są równoznaczne z pojęciem "stypendium", o którym mowa w rozporządzeniu. Znalazło to potwierdzenie w pismach: Ministra Finansów do Marszałka Sejmu RP z dnia 8 sierpnia 2014 r. znak DD3/0602/50/MCA/14/RD-72831 oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego adresowanym do Rektorów uczelni z dnia 29 sierpnia 2014 r. znak DIR.ZSW.1870.48.2014.

Istniejące definicje stypendium to:

* Nowy Słownik Języka Polskiego pod red. B. Dunaj -"stypendium to środki przyznawane przez instytucję osobie uczącej się, prowadzącej działalność artystyczną lub naukową na określony czas";

* Słownik Wyrazów Obcych PWN - "stypendium jako stała pomoc wypłacana przez określony czas z funduszów społecznych albo państwowych przeznaczona dla uczącej się młodzieży lub na prace specjalne";

* Słownik Wyrazów Obcych i zwrotów obcojęzycznych z almanachem - "stypendium to zasiłek, subwencja, pomoc dla uczących się, dla pracowników naukowych, artystów itd. wypłacana (przez określony czas, na pokrycie kosztów utrzymania) z funduszów państwa, organizacji, instytucji itd."

* Internetowy Słownik Języka Polskiego PWN - "pieniądze wypłacane okresowo uczniom, studentom, pracownikom nauki itp. na pokrycie kosztów nauki lub badań naukowych; też nauka, studia lub badania naukowe poza miejscem zamieszkania finansowane z tych pieniędzy".

Na potrzeby ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stworzono odrębnej definicji "stypendium".

Biorąc pod uwagę stanowiska obu Ministerstw, zapisy preambuły do rozporządzenia ustanawiającego Program Erasmus+ oraz dostępne definicje stypendium, wsparcie udzielane uczestnikom projektu na pokrycie kosztów wyjazdu, utrzymania i zakwaterowania w innym kraju UE w celu zwiększenia ich mobilności, także według uczelni mieści się w definicji stypendium.

Stypendia stanowią przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co do zasady, podlegają one opodatkowaniu. Niektóre z nich w artykule 21 ust. 1 ww. ustawy zwolniono z opodatkowania.

Konsekwencją uznania wypłacanego wsparcia za stypendium jest zwolnienie z opodatkowania, o ile spełnia ono przesłanki art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.a.

Na podstawie tego artykułu ustawy, zwolniono z opodatkowania część dochodów osób podlegających w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

Wsparcie (stypendia) wypłacane studentom nie przekraczają tej kwoty, dlatego korzystają ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.a.

Natomiast wsparcie (stypendium) wypłacane nauczycielom akademickim, którzy w ramach projektu, realizują bezpłatnie dydaktykę i uczestniczą w szkoleniach (wraz z innymi pracownikami Uczelni) przekracza kwotę o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 23a lit.a.

Ponadto na Uczelni ciąży obowiązek płatnika wynikający z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy. Dlatego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy Wnioskodawca jest zobowiązany do pobrania i przekazania Urzędowi Skarbowemu zaliczki na podatek od nadwyżki stypendium ponad kwotę zwolnioną z opodatkowania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) do poboru zaliczek miesięcznych jako płatnicy są obowiązane jednostki organizacyjne uczelni, placówki naukowe, zakłady pracy oraz inne jednostki organizacyjne - od wypłacanych przez nie stypendiów.

Za stypendia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się w szczególności stypendia przyznawane uczestnikom studiów doktoranckich, stypendia naukowe, stypendia i inne należności otrzymywane przez osoby kierowane za granicę w celach naukowych, dydaktycznych lub szkoleniowych, stypendia za rozwiązywanie zadań badawczych i wdrożeniowych oraz przyznawane studentom studiów dziennych stypendia za wyniki w nauce i stypendia ministra za osiągnięcia w nauce (art. 35 ust. 2 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania wyrażoną w art. 9 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W art. 10 ust. 1 ww. ustawy wymienione zostały źródła przychodów, do których w pkt 9 zaliczono inne źródła.

W myśl art. 20 ust. 1 powołanej ustawy za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jednocześnie jednak, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna od podatku dochodowego jest część dochodów osób, o których mowa w art. 3 ust. 1, przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody z tytułu:

a.

stypendiów - w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium,

b.

ryczałtów na koszty utrzymania i zakwaterowania wypłacanych z budżetu państwa w związku ze skierowaniem do pracy dydaktycznej w szkołach i ośrodkach akademickich za granicą, przyznanych na podstawie odrębnych przepisów.

W przedstawionym stanie faktycznym Wnioskodawca w okresie od 1 czerwca 2014 r. do 30 września 2015 r. realizuje zagraniczne wyjazdy studentów i pracowników w ramach programu "Erasmus+" - unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020 ustanowionego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r.

Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że stypendium z programu "Erasmus+" niezależnie od tego czy jego zakres dotyczy wyłącznie diet czy też obejmuje również koszty związane z zakwaterowaniem, otrzymywane przez osoby podlegające w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, przebywające czasowo za granicą, wolne jest od podatku dochodowego w wysokości stanowiącej równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju określonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167) za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium.

W konsekwencji, w sytuacji gdy limit zwolnienia jest wyższy od miesięcznej stawki stypendium, przedmiotowe stypendium w całości korzysta ze zwolnienia.

Ewentualna nadwyżka ponad kwotę objętą zwolnieniem stanowi natomiast dochód, od którego Wnioskodawca - Uniwersytet ma obowiązek poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl