ITPB2/415-856/12/MU

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-856/12/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko, przedstawione we wniosku z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 11 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości odliczania składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca zawarł umowę na świadczenie dyżurów pielęgniarskich z Wojskowym Szpitalem oraz na dyżury diagnostów w Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Do wykonywania wspomnianych świadczeń medycznych zatrudnił osoby fizyczne na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Osoby te miały inne tytuły do ubezpieczeń społecznych, w związku z tym Wnioskodawca był tylko płatnikiem składek na ubezpieczenie zdrowotne. Kontrola ZUS przeprowadzona u Wnioskodawcy ujawniła, że osoby fizyczne są jednocześnie pracownikami kontrahentów Wnioskodawcy, czyli szpitala bądź Centrum Krwiodawstwa i dlatego przychody tych osób wykonujących umowy zlecenia na rzecz Wnioskodawcy zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne. ZUS wskazał, że przychód ten należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu zatrudnienia w Szpitalu oraz Centrum Krwiodawstwa. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych stosuje pojęcie pracownika zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 11, poz. 74 z późn. zm.), czyli za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli umowę taką zawarł z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy nawet jeżeli umowa zawarta jest przez osobę trzecią. Skutkiem tego zapisu jest to, że ZUS uważa iż Wnioskodawca nie jest płatnikiem składek w stosunku do wyżej wymienionych osób wykonujących umowy zlecenia, stwierdza nadpłatę składek i obliguje Wnioskodawcę do złożenia stosownych korekt.

Ze stanowiskiem ZUS nie zgadzają sie kontrahenci Wnioskodawcy. Centrum Krwiodawstwa prosi Wnioskodawcę o nieskładanie korekty dokumentów, tylko o złożenie wniosku do ZUS o dokonanie zaliczenia pobranych i wpłaconych przez Wnioskodawcę składek zdrowotnych na konto Centrum. Wojskowy Szpital idzie o krok dalej i uważa, że Wnioskodawca ma dokonać potrącenia składek od umów cywilnoprawnych zarówno na ubezpieczenie społeczne, jak i zdrowotne, wypłacić kwotę netto pracownikowi, a informację o wypłaconych pracownikom szpitala należnościach i potrąconych składkach na ubezpieczenia społeczne przekazać w takim terminie, aby mogli terminowo przekazać do ZUS. Rozliczenie składek pomiędzy szpitalem, a Wnioskodawca nastąpi poprzez wzajemną kompensatę należności i zobowiązań.

Wobec powyższego zadano następujące pytanie.

Czy Wnioskodawca będący płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych przy wyliczaniu podstawy opodatkowania może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, potrącone w imieniu Szpitala Wojskowego (będącego płatnikiem składek ZUS), a przy obliczeniu zaliczki na podatek dochodowy może dokonać zmniejszenia o kwotę składek na ubezpieczenia zdrowotne.

Wnioskodawca uważa, że jeżeli art. 41 ust. 1 ustalający zasady poboru zaliczek przez płatników mówi, że osoby prawne są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, od dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b i skoro ZUS na podstawie art. 4 pkt 2 lit. a. ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stwierdza, że Wnioskodawca nie jest płatnikiem składek dlatego zdaniem Wnioskodawcy nie może dokonywać zarówno potrąceń składek na ubezpieczenia, jak i zmniejszeń zaliczek na podatek dochodowy oraz wykazywać tych informacji w PIT-11 wystawianych pracownikom, jak to sugeruje Szpital Wojskowy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów zwolnionych na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c wymienionej ustawy oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ustawodawca w art. 10 ust. 1 pkt 2 cytowanej ustawy identyfikuje jako osobne źródło przychodu działalność wykonywaną osobiście.

Do tej kategorii przychodów stosownie do treści art. 13 pkt 8 ww. ustawy należy zakwalifikować przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a.

osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej,

b.

właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

* z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9.

Zakwalifikowanie przychodów do działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ww. ustawy powoduje, iż na Wnioskodawcy, jako płatniku dokonującym wypłat z powyższego tytułu ciąży obowiązek określony w art. 41 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują świadczeń z tytułu działalności, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18, osobom określonym w art. 3 ust. 1, są obowiązane jako płatnicy pobierać, z zastrzeżeniem ust. 4, zaliczki na podatek dochodowy, stosując do dokonywanego świadczenia, pomniejszonego o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, najniższą stawkę podatkową określoną w skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. Zaliczkę od dochodów, o których mowa w ust. 1, obliczoną w sposób określony w tym przepisie zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej ze środków podatnika przez płatnika, o którym mowa w ust. 1 (art. 41 ust. 1a ww. ustawy).

Stosownie do powołanego wyżej art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ww. ustawy podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu - odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż podatek dochodowy, obliczony zgodnie z art. 27 lub art. 30c, w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) pobranej w roku podatkowym przez płatnika zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - obniżenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że wnioskodawca od zawartych z osobami fizycznymi umów zleceń nie jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne jak również przychody z tytułu tych umów nie stanowią podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Mając na względzie przedstawiony stan faktyczny oraz przytoczone powyżej uregulowania prawne stwierdzić należy, iż odliczeniu od podstawy obliczenia podatku podlegają jedynie kwoty składek określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych pobrane przez płatnika natomiast podatek dochodowy może zostać pomniejszony o pobrane przez płatnika składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zatem Wnioskodawca, nie będący płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne jak i ubezpieczenie zdrowotne, dokonujący wypłat z tytułu zawartych umów zlecenia z osobami fizycznymi, będącymi jednocześnie pracownikami kontrahentów, przy obliczaniu podstawy opodatkowania nie może odliczyć składki na ubezpieczenie społeczne, jak również nie może przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy obniżyć jej o składki zdrowotne.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl