ITPB2/415-843/14/BK - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Bydgoszczy - OpenLEX

ITPB2/415-843/14/BK

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 22 grudnia 2014 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-843/14/BK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2014 r. (data wpływu 15 września 2014 r.) uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. (data wpływu - 15 grudnia 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2014 r. został złożony ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 11 grudnia 2014 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W dniu 15 kwietnia 2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej 11 stycznia 2010 r. matce. W skład spadku weszło m.in. zabudowane gospodarstwo rolne położone w K. D. składające się z działki nr 1744, dla której prowadzona jest księga wieczysta. Natomiast działkę nr 1745 (dla której prowadzona jest księga wieczysta) Wnioskodawca nabył od swojej matki dnia 19 stycznia 1988 r.

Wyżej opisane gospodarstwo rolne Wnioskodawca sprzedał w dniu 2 maja 2014 r. aktem notarialnym. Z treści aktu notarialnego oraz dokumentów do niego załączonych wynika, że przedmiotem umowy sprzedaży była zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1744 o obszarze 3,2586 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1745 o obszarze 0,9984 ha - obie położone w K. D. W ewidencji gruntów powyższe działki oznaczone są następująco:

* działka nr 1744-grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (symbole: R IIIa - obszar 0,4585 ha, R IIIb-obszar 1,0015 ha, Lz obszar 0,0527 ha i Lz-obszar 1,7459 ha);

* działka numer 1745-grunty zadrzewione i zakrzewione oraz grunty orne i sad (symbole:-Lz-obszar 0,02245 ha, R IIIa-obszar 0,8138 ha, R IIIb-obszar 0,1292 ha, RIV a-obszar 0,0305 ha i S-R IIIa-obszar 0,0004 ha).

Powyższe działki położone są na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy K. D. z dnia 17 czerwca 1998 r., zgodnie z którym działki te leżą na terenach oznaczonych w planie symbolami:

* działka nr 1744-lasy dolesienia (RL) oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP),

* działka nr 1745-tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP).

W treści aktu notarialnego (§ 6 ust. 2) kupujący oświadczył, że nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne oraz nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Nadto notariusz (w § 9) nie pobrał podatku p.c.c., albowiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym nabyte grunty stanowią gospodarstwo role. Dodatkowo informuje, że z tytułu posiadania wyżej opisanych nieruchomości uiszczał podatek rolny, który wpłacał do Urzędu Miasta i Gminy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo podał, że gospodarstwo rolne będące przedmiotem sprzedaży w dniu 2 maja 2014 r., w związku z tą transakcją nie utraciło charakteru rolnego, gdyż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Nr XX poz. XXX), stanowiący prawo miejscowe nadal obowiązuje i owe tereny stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną. Zmiany w planie miejscowym - jak wskazuje - mogą nastąpić poprzez zmiany tego planu w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, nabywca oświadczył, że dokonał zakupu w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Po sprzedaży nie nastąpiło wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji rolnej.

W związku z powyższym opisem zadano pytanie.

Czy sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W ocenie Wnioskodawcy sprzedaż przedmiotowej nieruchomości korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nieruchomość w momencie sprzedaży stanowiła gospodarstwo rolne i z chwilą sprzedaży nie utraciła tego charakteru. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego owe tereny stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną i nic nie wskazuje na to, aby miało to się zmienić.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 zpóźn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d.

innych rzeczy,

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonywaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że w dniu 15 kwietnia 2010 r. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny Wnioskodawca nabył spadek po zmarłej 11 stycznia 2010 r. matce. W skład spadku weszło m.in. zabudowane gospodarstwo rolne położone w K. D. składające się z działki nr 1744, dla której prowadzona jest księga wieczysta). Natomiast działkę nr 1745 (dla której jest prowadzona księga wieczysta) Wnioskodawca nabył od swojej matki dnia 19 stycznia 1988 r.

Wyżej opisane gospodarstwo rolne Wnioskodawca sprzedał w dniu 2 maja 2014 r. aktem notarialnym. Z treści aktu notarialnego oraz dokumentów do niego załączonych wynika, że przedmiotem umowy sprzedaży była zabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1744 o obszarze 3,2586 ha oraz niezabudowana nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka 1745 o obszarze 0,9984 ha - obie położone w K. D. W ewidencji gruntów powyższe działki oznaczone są następująco:

* działka nr 1744-grunty orne oraz grunty zadrzewione i zakrzewione (symbole: R IIIa - obszar 0,4585 ha, R IIIb-obszar 1,0015 ha, Lz obszar 0,0527 ha i Lz-obszar 1,7459 ha)

* działka numer 1745-grunty zadrzewione i zakrzewione oraz grunty orne i sad (symbole:-Lz-obszar 0,02245 ha, R IIIa-obszar 0,8138 ha, R IIIb-obszar 0,1292 ha, RIV a-obszar 0,0305 ha i S-R IIIa-obszar 0,0004 ha).

Powyższe działki położone są na obszarze objętym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy K. D. z dnia 17 czerwca 1998 r., zgodnie z którym działki te leżą na terenach oznaczonych w planie symbolami:

* działka nr 1744-lasy dolesienia (RL) oraz tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP),

* działka nr 1745-tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej (RP).

W treści aktu notarialnego (§ 6 ust. 2) kupujący oświadczył, że nabyte grunty stanowią gospodarstwo rolne oraz nie są zajęte na prowadzenie działalności innej niż działalność rolnicza. Nadto notariusz (w § 9) nie pobrał podatku p.c.c., albowiem w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym nabyte grunty stanowią gospodarstwo role. Dodatkowo informuje, że z tytułu posiadania wyżej opisanych nieruchomości uiszczał podatek rolny, który wpłacał do Urzędu Miasta i Gminy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodatkowo podał, że gospodarstwo rolne będące przedmiotem sprzedaży w dniu 2 maja 2014 r., w związku z tą transakcją nie utraciło charakteru rolnego, gdyż obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Nr XX poz. XXX), stanowiący prawo miejscowe nadal obowiązuje i owe tereny stanowią rolniczą przestrzeń produkcyjną. Zmiany w planie miejscowym - jak wskazuje Wnioskodawca - mogą nastąpić poprzez zmiany tego planu w trybie art. 17 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Ponadto, nabywca oświadczył, że dokonał zakupu w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego. Po sprzedaży nie nastąpiło wyłączenie przedmiotowych gruntów z produkcji rolnej.

Mając na uwadze powyższe uregulowania prawne i dokonując oceny skutków podatkowych przedstawionego w sprawie stanu faktycznego należy wskazać, że sprzedaż działki nr 1745 nabytej w 1988 r. nie stanowi dla Wnioskodawcy źródła przychodu z uwagi na upływ 5 letniego terminu określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast sprzedaż działki nr 1744 nabytej w 2010 r. w drodze spadku po matce, dokonana przed upływem 5 lat licząc odpowiednio od końca roku, w którym nastąpiło jej nabycie, stanowi dla Wnioskodawcy źródło przychodu i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych wg zasad obowiązujących od 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i 5 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio (art. 19 ust. 1 ww. ustawy).

Koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania (art. 22 ust. 6c ww. ustawy).

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn. (art. 22 ust. 6d ww. ustawy).

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Zgodnie z art. 22 ust. 6f ww. ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 28 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny.

Ponieważ ustawa o podatku dochodowym nie definiuje pojęcia "gospodarstwo rolne" w celu jego wyjaśnienia odwołać się należy, zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 4 ww. ustawy, do przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1381).

W myśl art. 2 ust. 1 powołanej ustawy za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów, sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nieposiadającej osobowości prawnej.

Szczegółowe określenie, jakie rodzaje gruntów wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, co decyduje o zakresie zwolnienia od podatku dochodowego przychodu ze sprzedaży takich gruntów, wymaga odniesienia się do klasyfikacji zawartej w rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. Nr 38, poz. 454 z późn. zm.) oraz załącznika nr 6 do tego rozporządzenia.

Zgodnie z § 67 ww. rozporządzenia użytki gruntowe wykazywane w ewidencji dzielą się na następujące grupy:

1.

grunty rolne,

2.

grunty leśne,

3.

grunty zabudowane i zurbanizowane,

4.

użytki ekologiczne, oznaczone symbolem złożonym z litery "E" oraz symbolu odpowiedniego użytku gruntowego określającego sposób zagospodarowania lub użytkowania terenu, np. E-Ws, E-Wp, E-Ls, E-Lz, E-N, E-Ps, E-R,

5.

(uchylony),

6.

grunty pod wodami,

7.

tereny różne oznaczone symbolem -Tr.

Stosownie do treści § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na:

1.

użytki rolne, do których zalicza się:

a.

grunty orne, oznaczone symbolem - R,

b.

sady, oznaczone symbolem - S,

c.

łąki trwałe, oznaczone symbolem - Ł,

d.

pastwiska trwałe, oznaczone symbolem - Ps,

e.

grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem - Br,

f.

grunty pod stawami, oznaczone symbolem - Wsr,

g.

grunty pod rowami, oznaczone symbolem - W,

h.

grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, oznaczone symbolem - Lzr,

2.

nieużytki, oznaczone symbolem - N.

Z kolei w myśl § 68 ust. 2 ww. rozporządzenia grunty leśne dzielą się na:

1.

lasy, oznaczone symbolem - Ls,

2.

grunty zadrzewione i zakrzewione, oznaczone symbolem - Lz.

Zgodnie z treścią przytoczonych przepisów zastosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzależnione jest od wystąpienia następujących przesłanek:

* sprzedane grunty te muszą być zakwalifikowane jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych,

* muszą stanowić gospodarstwo rolne (tekst jedn.: będący własnością osoby fizycznej obszar gruntów o łącznej powierzchni co najmniej 1 ha) lub jego część składową,

* grunty nie mogą utracić wskutek sprzedaży rolnego charakteru.

Jedną z zasadniczych przesłanek wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy jest to, aby zbywane grunty zachowały charakter rolny. Oceniając spełnienie tej przesłanki, należy zwrócić uwagę przede wszystkim na faktyczny zamiar nabywcy co do dalszego przeznaczenia nieruchomości. Cel nabycia gruntów może wynikać bezpośrednio z aktu notarialnego, z charakteru nabywcy, jak również z innych okoliczności związanych z daną transakcją.

Ponadto, wskazać należy, że utrata charakteru rolnego w związku ze sprzedażą może wystąpić bezpośrednio po sprzedaży, ale może nastąpić dopiero w przyszłości, jednakże w momencie sprzedaży strony umowy winny być świadome celu zakupu i przeznaczenia gruntów.

O utracie charakteru rolnego gruntów świadczy wyłączenie tych gruntów z produkcji rolnej, polegające na faktycznym przekształceniu sposobu ich użytkowania, niezależnie od statusu prawnego tych gruntów i zmian w stosownych ewidencjach i dokumentach. Przy ocenie utraty charakteru rolnego gruntu, znaczenie mają więc okoliczności faktyczne, a nie formalnoprawne związane z charakterem gruntu wskazanym w ewidencji gruntów i budynków. Jednocześnie utraty charakteru rolnego, do której w swej dyspozycji odwołuje się art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie należy bowiem utożsamiać bezpośrednio oraz wyłącznie z utratą tego charakteru w sensie prawnym, ale jak wykazano powyżej - przede wszystkim w sensie faktycznym.

Biorąc pod uwagę fakt, iż przedmiotowe zwolnienie obejmuje tylko te grunty, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego, czyli użytki rolne, w tym grunty orne, sady, łąki trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, rowy oraz grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, to uznać należy, że przychód ze sprzedaży gruntów sklasyfikowanych jako grunty zadrzewione i zakrzewione podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, albowiem nie zostały wymienione one jako grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy, w kontekście zadanego w przedmiotowym wniosku zapytania stwierdzić należy, że przychód ze sprzedaży w 2014 r. działki nr 1745 o obszarze 0,9984 ha, nabytej przez Wnioskodawcę w dniu 19 stycznia 1988 r. - wbrew twierdzeniu Wnioskodawcy - nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaż ta nie stanowi bowiem źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż została dokonana po upływie pięcioletniego terminu liczonego od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie. Przedmiotowym zwolnieniem objęte są wyłącznie przychody uzyskane ze sprzedaży gruntów stanowiących działkę nr 1744 o obszarze 3,2586 ha, którą Wnioskodawca nabył w dniu 11 stycznia 2010 r. w drodze spadku po zmarłej matce, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, tj. sklasyfikowanych jako grunty orne (RIIIa, RIIIb), jeżeli w istocie - jak wskazuje Wnioskodawca - grunty te w związku ze sprzedażą nie utraciły charakteru rolnego, gdyż zostały nabyte w celu dalszego prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Natomiast przychód z tytułu odpłatnego zbycia gruntów zadrzewionych i zakrzewionych -Lz (wchodzących w skład działki nr 1744) podlega opodatkowaniu na zasadach wynikających z art. 30e ust. 1 cytowanej ustawy.

Końcowo zaznaczyć należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, iż spełnia przesłanki

do zwolnienia.

Ponadto, okoliczność, czy dana nieruchomość w wyniku sprzedaży utraciła charakter rolny może podlegać szczegółowej weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zatem obowiązek udowodnienia ich zaistnienia ciąży na podatniku, tj. osobie, która zamierza skorzystać ze zwolnienia. Zaś indywidualna interpretacja przepisów prawa jest jedynie przedstawieniem poglądu organu dotyczącego rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl