ITPB2/415-828/12/RS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 4 grudnia 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-828/12/RS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 10 sierpnia 2012 r. (data wpływu 4 września 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w zorganizowanych spotkaniach - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 września 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych uczestnictwa w zorganizowanych spotkaniach.

We wniosku tym został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje różnorodne przedsięwzięcia, w których uczestnictwo jest nieodpłatne, tj: imprezy (np. zawody sportowe, konkursy, turnieje, wystawy, pokazy naukowe), akcje studenckie (np. juwenalia, charytatywne, imprezy kulturalne itd.), spotkania w ramach współpracy naukowej z innymi uczelniami, instytutami naukowymi lub przedstawicielami władz oraz otoczenia przemysłowego, uroczystości akademickie (rozpoczęcie roku akademickiego, nadania tytułu Doktora Honoris Causa, jubileusze Uczelni).

Uczestnikami powyższych przedsięwzięć są najczęściej: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Uczelni (Wnioskodawcy) lub innych uczelni, uczniowie szkół podstawowych i średnich, osoby nie będące pracownikami Wnioskodawcy: przedstawiciele władz lokalnych i krajowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele innych uczelni polskich i zagranicznych itd., pracownicy, zleceniobiorcy w ramach umów zleceń i o dzieło.

Podczas spotkań osoby uczestniczące często otrzymują drobne prezenty, gadżety lub wygrywają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Świadczenia mogą przybierać następujące formy:

a.

materiałów reklamowych (z logo Uczelni lub bez) przekazywane gościom, osobom reprezentującym firmy współpracującym z Uczelnią, studentom Wnioskodawcy i innych uczelni w ramach akcji studenckich, uczniom szkół itd. (kalendarze, smycze, długopisy, podkoszulki itp.);

b.

prezentów, upominków, (np. album o regionie, pamiątki regionalne, przedmioty oznaczone logo lub bez logo Uczelni), kwiatów wręczanych zapraszanym gościom podczas okolicznościowych imprez związanych z działalnością Uczelni;

c.

pucharów i medali wręczanych dla zawodników sportowych, uczestników turniejów;

d.

upominków za wybitne osiągnięcia w nauce wręczane studentom, doktorantom podczas uroczystości akademickich;

e.

prezentów i upominków (np. książki, kwiaty, statuetki) wręczanych pracownikom w podziękowaniu za szczególne zasługi dla Uczelni lub pracownikom odchodzącym na emeryturę;

f.

poczęstunku (catering, usługa gastronomiczna) w związku z oficjalnym przyjmowaniem gości lub kontrahentów, osób wizytujących w ramach umów o współpracy naukowej zawartych z uczelniami krajowymi, zagranicznymi;

g.

poczęstunku w związku z oficjalnymi uroczystościami akademickimi o charakterze otwartym, na które zaproszeni są pracownicy, studenci, przedstawiciele władz lokalnych, duszpasterstwa oraz goście. Na tego typu imprezy zapraszana jest cała społeczność akademicka (teoretycznie ok. 13 tys. osób);

h.

świadczeń w ramach pracowniczej imprezy integracyjnej o charakterze zamkniętym.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy wymienione świadczenia stanowią przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie obowiązki ma Uczelnia w związku z przekazaniem takich świadczeń.

Zdaniem Wnioskodawcy, pod pojęciem "nieodpłatnego świadczenia" rozumie się uzyskanie realnego przysporzenia zwiększającego majątek tj. mające konkretny wymiar finansowy i użytkowy. Nie każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej stanowi dla niej przychód do opodatkowania np. jeżeli przekazanie ma jedynie charakter symboliczny.

Ad. a)-d) Według Wnioskodawcy, materiały reklamowe, prezenty, upominki o wartości jednorazowej nie przekraczającej 200 zł przekazywane osobom nie będącym pracownikami lub zleceniobiorcami zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych. Przy czym bez znaczenia jest czy materiały zawierają logo Uczelni, gdyż służą utrwaleniu dobrego wizerunku i promują Uczelnię. Jeżeli wartość materiałów reklamowych, prezentów przekracza 200 zł, Uczelnia nie pobiera zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a jedynie sporządza informację PIT-8C.

Ad. e) Otrzymanie przez pracownika lub zleceniobiorcę kwiatów, albumu lub innego przedmiotu np. z imienną dedykacją, jak też innych pamiątkowych przedmiotów (np. statuetki z logo Uczelni) nie stanowi dla nich przychodu. Pozostałe świadczenia, o ile stanowią przysporzenie majątkowe danej osoby, stanowią przychód dla:

* pracowników zgodnie z art. 12 ust. 1 (PIT-40);

* zleceniobiorców zgodnie z art. 13 ust. 8 (PIT-11).

Ad. f) W ocenie Wnioskodawcy, wartość poczęstunku w związku z przyjmowaniem gości lub kontrahentów podczas wizyt na Uczelni nie stanowi przychodu dla osób biorących udział w tych spotkaniach. Spotkania te służą utrwaleniu dobrego wizerunku i promują Uczelnię, w związku z tym zwolnione są na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a. Przy czym niniejsze świadczenia nie dotyczą poczęstunku, na który składa się kawa, herbata, ciasteczka proponowane w siedzibie Uczelni w ramach ogólnie przyjętych norm gościnności.

Ad. g) Otwarty charakter uroczystości powoduje brak możliwości określenia wartości świadczenia przypadającego na jedną osobę, w związku z tym nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Ad. h) W przypadku imprezy pracowniczej o charakterze zamkniętym wartość świadczeń należy podzielić przez liczbę zaproszonych pracowników. Tak ustalony przychód jest opodatkowany dla pracowników uczestniczących w imprezie zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Pracownikom zaproszonym lecz nie biorącym udziału w imprezie przychodu do opodatkowania nie ustala się.

Niniejsze stanowisko dotyczy osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie Polski, natomiast w sytuacji gdy osobą otrzymującą nieodpłatne świadczenie będzie nierezydent, wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić czy świadczenie podlega opodatkowaniu w Polsce czy też w miejscu zamieszkania tej osoby.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Stosownie do art. 3 ust. 2a ww. ustawy osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się w szczególności dochody (przychody) z:

1.

pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

2.

działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;

3.

działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4.

położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.

Stosownie do treści art. 4a ww. ustawy przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

W myśl z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ww. ustawy przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-15, art. 17 ust. 1 pkt 6, 9 i 10 w zakresie realizacji praw wynikających z pochodnych instrumentów finansowych, art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Na podstawie art. 11 ust. 2 tej ustawy, wartość pieniężną świadczeń w naturze, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 2, określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się:

1.

jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia - według cen stosowanych wobec innych odbiorców,

2.

jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu,

3.

jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku,

4.

w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Katalog źródeł przychodu został określony w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu źródłami przychodu są m.in.:

* stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta (pkt 1),

* działalność wykonywana osobiście (pkt 2),

* pozarolnicza działalność gospodarcza (pkt 3),

* inne źródła (pkt 9).

W myśl art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Stosownie do art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9, uważa się w szczególności: kwoty wypłacone po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub członkowi jego najbliższej rodziny, w rozumieniu przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, kwoty uzyskane z tytułu zwrotu z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego oraz wypłaty z indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, w tym także dokonane na rzecz osoby uprawnionej na wypadek śmierci oszczędzającego, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, alimenty, stypendia, dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach.

Jak wynika z powyższego przepisu katalog przychodów zaliczanych do tzw. przychodów z innych źródeł jest katalogiem otwartym. Tym samym do tego źródła należy zaliczyć wszystkie inne przychody, które nie mogą być zakwalifikowane do pozostałych kategorii źródeł, szczegółowo wymienionych w treści art. 10 ust. 1 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednakże, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Z opisanego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności statutowej organizuje różnorodne przedsięwzięcia, w których uczestnictwo jest nieodpłatne, tj: imprezy (np. zawody sportowe, konkursy, turnieje, wystawy, pokazy naukowe), akcje studenckie (np. juwenalia, charytatywne, imprezy kulturalne itd.), spotkania w ramach współpracy naukowej z innymi uczelniami, instytutami naukowymi lub przedstawicielami władz oraz otoczenia przemysłowego, uroczystości akademickie (rozpoczęcie roku akademickiego, nadania tytułu Doktora Honoris Causa, jubileusze Uczelni).

Uczestnikami powyższych przedsięwzięć są najczęściej: studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych Uczelni (Wnioskodawcy) lub innych uczelni, uczniowie szkół podstawowych i średnich, osoby nie będące pracownikami Wnioskodawcy: przedstawiciele władz lokalnych i krajowych, przedsiębiorcy, przedstawiciele innych uczelni polskich i zagranicznych itd., pracownicy, zleceniobiorcy w ramach umów zleceń i o dzieło.

Podczas spotkań osoby uczestniczące często otrzymują drobne prezenty, gadżety lub wygrywają nagrody pieniężne lub rzeczowe. Świadczenia mogą przybierać następujące formy:

a.

materiałów reklamowych (z logo Uczelni lub bez) przekazywane gościom, osobom reprezentującym firmy współpracującym z Uczelnią, studentom Wnioskodawcy i innych uczelni w ramach akcji studenckich, uczniom szkół itd. (kalendarze, smycze, długopisy, podkoszulki itp.);

b.

prezentów, upominków, (np. album o regionie, pamiątki regionalne, przedmioty oznaczone logo lub bez logo Uczelni), kwiatów wręczanych zapraszanym gościom podczas okolicznościowych imprez związanych z działalnością Uczelni;

c.

pucharów i medali wręczanych dla zawodników sportowych, uczestników turniejów;

d.

upominków za wybitne osiągnięcia w nauce wręczane studentom, doktorantom podczas uroczystości akademickich;

e.

prezentów i upominków (np. książki, kwiaty, statuetki) wręczanych pracownikom w podziękowaniu za szczególne zasługi dla Uczelni lub pracownikom odchodzącym na emeryturę;

f.

poczęstunku (catering, usługa gastronomiczna) w związku z oficjalnym przyjmowaniem gości lub kontrahentów, osób wizytujących w ramach umów o współpracy naukowej zawartych z uczelniami krajowymi, zagranicznymi;

g.

poczęstunku w związku z oficjalnymi uroczystościami akademickimi o charakterze otwartym, na które zaproszeni są pracownicy, studenci, przedstawiciele władz lokalnych, duszpasterstwa oraz goście. Na tego typu imprezy zapraszana jest cała społeczność akademicka (teoretycznie ok. 13 tys. osób);

h.

świadczeń w ramach pracowniczej imprezy integracyjnej o charakterze zamkniętym.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają definicji pojęcia "nieodpłatnego świadczenia". Dokonując zatem wykładni gramatycznej, za "nieodpłatne świadczenie" uznać należy świadczenia "nie wymagające opłaty, takie za które się nie płaci, bezpłatne" (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa 2003 r.). Zatem należy przyjąć, że nieodpłatnym świadczeniem jest takie zdarzenie, którego skutkiem (następstwem) jest nieodpłatne przysporzenie majątku jednej osobie, kosztem majątku innej osoby, innego podmiotu.

Dla celów podatkowych przyjmuje się - co znajduje potwierdzenie w orzecznictwie - że pojęcie nieodpłatnego świadczenia ma szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje ono bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu, lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne, to jest niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu, przysporzenie majątku danej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że uczestnictwo w spotkaniach wymienionych w stanie faktycznym, które zostaną zorganizowane przez Wnioskodawcę będzie stanowiło nieodpłatne świadczenie dla osób w nich uczestniczących.

Nieistotne jest przy tym, co i ile dana osoba skonsumuje i z jakich atrakcji podczas tego spotkania okolicznościowego (imprezy) skorzysta, gdyż koszty zakupu poszczególnych postawionych do dyspozycji świadczeń ponoszone będą niezależnie od tego czy uprawnione osoby skorzystają z nich w pełnym zakresie, czy też nie. Istotnym dla celów podatkowych jest to, że świadczenia związane z imprezami okolicznościowymi oraz uroczystościami zostaną postawione jej uczestnikom do ich dyspozycji.

Dla pracowników Wnioskodawcy będzie to przychód ze stosunku pracy, zaś dla pozostałych osób - przychód z innych źródeł, w sytuacji, gdy nie będzie podlegał zaliczeniu do jakiegokolwiek innego źródła przychodu określonego w katalogu zawartym w art. 10 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych np. działalności wykonywanej osobiście lub pozarolniczej działalności gospodarczej.

Odnosząc się do udziału osób fizycznych w uroczystościach akademickich należy wskazać, iż co do zasady rodzi on powstanie po stronie uczestników przychodu, jednak w sytuacji braku możliwości określenia, kto w istocie weźmie udział w takiej imprezie i w konsekwencji braku możliwości zindywidualizowania przedmiotowych świadczeń, wartość tych świadczeń otrzymanych przez uczestników nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zatem w sytuacji, gdy ww. spotkania będą miały charakter otwarty, tzn. że każdy kto zechce może w nich wziąć udział (a więc np. nie tylko pracownicy Wnioskodawcy, zaproszeni goście, ale również osoby postronne), to wówczas nie ma podstaw do ustalenia przychodu u poszczególnych uczestników. Ze świadczeń oferowanych na spotkaniach mogą bowiem korzystać osoby, które w żaden sposób nie są określone. Na dzień spotkania nie można w takiej sytuacji jednoznacznie ustalić grona osób uczestniczących w danym spotkaniu, a tym samym w sposób skonkretyzowany wskazać wysokości przychodu przypadającego na jedną osobę, z wszelkimi dalszymi konsekwencjami tych okoliczności.

Natomiast uczestnictwo w pracowniczej imprezie integracyjnej sfinansowanej przez Wnioskodawcę stanowić będzie dla uczestnika nieodpłatne świadczenie, którego wartość będzie podlegała opodatkowaniu jako przychód ze stosunku pracy. Wartość tego świadczenia to koszt jednostkowy udziału poszczególnych osób w imprezie, które należy obliczyć dzieląc łączną kwotę wynikającą z wystawionych faktur opłaconych przez Wnioskodawcę na ilość osób, dla których imprezę zorganizowano i tak ustaloną kwotę należało przypisać tym uczestnikom, którzy brali udział w imprezie.

Odnosząc się natomiast do kwestii opodatkowania materiałów reklamowych, prezentów czy też upominków rozdawanych uczestnikom spotkań, wyjaśnić należy, że w sytuacji gdy - jak wskazano w treści wniosku - świadczenia te będą miały charakter promocyjny i reklamowy, do przychodu uzyskanego z tytułu ich otrzymania przez osoby nie będące pracownikami oraz osoby nie pozostające z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym może mieć zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z powołanym przepisem, wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą - jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

Zatem jeżeli nieodpłatne świadczenie w postaci materiałów reklamowych np. kalendarzy, smyczy, długopisów, podkoszulek oraz prezentów i upominków, będzie nosiło znamiona reklamy lub promocji, wówczas równowartość tych świadczeń otrzymanych przez osoby inne niż pracownicy oraz osoby pozostające z Uczelnią w stosunku cywilnoprawnym objęta będzie przedmiotowym zwolnieniem.

Ponadto, w związku z oficjalnym przyjmowaniem gości lub kontrahentów, osób wizytujących w ramach umów o współpracy naukowej zawartych z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, Wnioskodawca serwuje poczęstunek w postaci cateringu, usługi gastronomicznej. W sytuacji, zatem gdy - jak wskazano we wniosku - spotkania te służą utrwaleniu dobrego wizerunku i promują Uczelnię, wartość otrzymanych świadczeń również korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ww. ustawy, jeżeli jednorazowo nie przekracza kwoty 200 zł.

Natomiast równowartość świadczeń związanych z promocją i reklamą, które otrzymał pracownik Wnioskodawcy lub osoba pozostająca z Wnioskodawcą w stosunku cywilnoprawnym - będzie stanowiła przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że z tytułu ww. świadczeń przedstawionych we wniosku uzyskanych przez pracownika powstanie u niego przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Wnioskodawca - jako płatnik - będzie zobowiązany obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych przepisami art. 31, 32 i 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast obowiązek sporządzenia informacji PIT-8C będzie ciążył na Wnioskodawcy w sytuacji, gdy przedmiotowe świadczenie dla osoby nie będącej pracownikiem Wnioskodawcy będzie stanowiło podlegający opodatkowaniu przychód z innych źródeł w rozumieniu art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie bowiem do przepisu art. 42a ww. ustawy, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które dokonują wypłaty należności lub świadczeń, o których mowa w art. 20 ust. 1, z wyjątkiem dochodów (przychodów) wymienionych w art. 21, art. 52, art. 52a i art. 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku, od których nie są obowiązane pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2a, urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jednocześnie w kwestii pucharów i medali wręczanych dla zawodników sportowych, uczestników turniejów, należy zauważyć, że tego rodzaju wyróżnienia nie mają charakteru materialnego a stanowią wyłącznie wyraz uznania za osiągnięcia w danej dziedzinie.

Ponadto, jak wskazano we wniosku, Wnioskodawca podczas uroczystości akademickich, wręcza studentom i doktorantom upominki za wybitne osiągnięcia w nauce. W sytuacji, gdy są one jedynie formą uhonorowania ww. osób, nie przedstawiają dla nich żadnej wartości materialnej i mają charakter symboliczny, uznać należy, że ich wartość również nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przychód podatkowy nie powstanie również w przypadku wręczenia kwiatów zapraszanym podczas okolicznościowych imprez gościom, jak i pracownikom - bukietu kwiatów, albumu lub innego przedmiotu z imienną dedykacją albowiem tego rodzaju czynność nie ma charakteru przekazania towaru o konkretnej wartości użytkowej. Dlatego też nie można przyjąć, iż jest to przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Natomiast w sytuacji gdy osobą otrzymującą opisane we wniosku nieodpłatne świadczenie będzie nierezydent, wówczas w oparciu o właściwe umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania należy ustalić czy świadczenie to podlega opodatkowaniu w Polsce czy też w miejscu zamieszkania tej osoby. W sytuacji gdy - zgodnie z mającą zastosowanie umową o unikaniu podwójnego opodatkowania - świadczenie to podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce, wówczas powyższe zasady znajdą również zastosowanie w stosunku do przychodów otrzymanych przez nierezydentów.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, ul. H. Sienkiewicza 84, 15-950 Białystok, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270).

Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl