ITPB2/415-732/12/MU

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 31 października 2012 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy ITPB2/415-732/12/MU

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku złożonym w dniu 2 sierpnia 2012 r., uzupełnionym pismami z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) oraz z dnia 23 października 2012 r. (data wpływu 26 października 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego. Wniosek został uzupełniony pismami z dnia 4 września 2012 r. (data wpływu 7 września 2012 r.) oraz z dnia 23 października 2012 r. (data wpływu 26 października 2012 r.).

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniach przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 19 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w Banku P. na zakup nieruchomości (dom mieszkalny jednorodzinny).

W dniu 28 września 2007 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w Bank SC., którego celem wynikającym z umowy było sfinansowanie remontu domu jednorodzinnego oraz spłata kredytu zaciągniętego w banku na cele mieszkaniowe, którego pierwotnym celem był zakup domu tj. zaciągniętego w 2004 r. w Banku P.

Ponadto Wnioskodawca zaciągnął kredyty na wykończenie domu - remont:

* kredyt konsolidacyjny w Bank SC. w dniu 28 września 2007 r. nr - spłata innych kredytów gotówkowych wcześniej zaciągniętych na zakup materiałów na remont, modernizację i budowę domu. Celem wynikającym z umowy było finansowanie spłaty następujących zobowiązań finansowych Wnioskodawcy:

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) S. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: pożyczka gotówkowa,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) P. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) Bank P. - kredytobiorca W. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) bank E. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: pożyczka gotówkowa,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) Bank K.- kredytobiorca W. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* debet - umowa nr (...)- kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* karta kredytowa z limitem kredytowym nr (...) - 5 października 2007 r. - gotówka w całości przeznaczona na remont domu.

Cel wynikający z umowy: gotówka - brak celu,

* pożyczka w Bank SC. nr (...)- 14 maja 2009 r. - pożyczka w całości przeznaczona na remont domu.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt konsumencki w Banku C. nr (...)- 23 lipca 2009 r. - przeznaczony w całości na remont domu.

Cel wynikający z umowy: kredyt konsumencki,

* karta kredytowa w Banku C. - 5 sierpnia 2009 r. - gotówka przeznaczona w całości na remont domu.

Cel wynikający z umowy: gotówka - brak celu.

Wnioskodawca nadmienia, że Jego matka, J. G., zaciągała dla Niego i Jego małżonki pożyczki na remont domu ponieważ miał On już kilka kredytów w tym kredyt hipoteczny i w związku z tym były trudności z otrzymaniem kolejnych kredytów i pożyczek.

W dniu 17 lipca 2009 r. Wnioskodawca kupił na własność mieszkanie służbowe, które sprzedał w dniu 18 listopada 2009 r. Za uzyskane ze sprzedaży mieszkania pieniądze płacił raty kredytu hipotecznego oraz konsolidacyjnego przez 24 miesiące. Spłacił również ww. kredyty oraz zakupił materiały budowlane na remont domu zakupionego w 2004 r.

Wnioskodawca nadmienia, iż nie korzystał z żadnych ulg.

Po analizie treści wniosku, mając na względzie zakres kompetencji przyznanej tutejszemu organowi i treść przepisu art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa przyjęto, iż na podstawie przedstawionego we wniosku stanu faktycznego intencją Wnioskodawcy było uzyskanie odpowiedzi na pytanie:

1. Czy w sytuacji przeznaczenia przychodu ze sprzedaży mieszkania na spłatę kredytów i pożyczek oraz zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu domu znajdzie zastosowanie zwolnienie z podatku dochodowego.

Zdaniem Wnioskodawcy przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania przeznaczony na spłatę kredytów i pożyczek oraz na zakup materiałów budowlanych powinien być wolny od podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

a.

nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b.

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c.

prawa wieczystego użytkowania gruntów

* jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Zatem w przypadku sprzedaży nieruchomości i ww. praw majątkowych decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu, ma moment ich nabycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca w lipcu 2009 r. kupił na własność mieszkanie służbowe, które sprzedał w listopadzie 2009 r.

W związku z tym, skoro odpłatne zbycie mieszkania nabytego w 2009 r. nastąpiło przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie stanowi ono źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przepis art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, co wynika z treści art. 19 ust. 1 ustawy, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Zgodnie z art. 22 ust. 6c ustawy koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

W myśl art. 22 ust. 6e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" (art. 22 ust. 6f).

Zgodnie z treścią art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

1.

dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub

2.

dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy).

Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1.

wydatki poniesione na:

a.

nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

b.

nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

c.

nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,

d.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,

e.

rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

f.

położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

* wydatki poniesione na:

a.

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,

b.

spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),

c.

spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki)zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

d.

w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30,

Z powołanego przepisu wynika, że warunkiem zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

1.

nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

2.

budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

* przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Ponieważ wyliczenie zawartych w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków mieszkaniowych ma charakter wyczerpujący, to tylko realizacja jednego z nich, przy jednoczesnym niespełnieniu wymienionych w ust. 28 i 30 przesłanek negatywnych, pozwala na zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy jest wydatkowanie przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, tj. m.in. remont własnego domu mieszkalnego oraz na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b ustawy, w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zatem stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, aby możliwe było skorzystanie ze zwolnienia określonego w tym przepisie, z umowy kredytu lub pożyczki na spłatę której przeznaczono przychód ze sprzedaży, musi wynikać że została udzielona na tzw. cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy lub pkt 2 lit. b-c).

W niniejszej sprawie podkreślić również należy, iż zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym tylko określone zdarzenia prawne bądź spełnienie określonych przesłanek, od których ustawodawca uzależnia prawo do zwolnienia skutkuje zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie zarówno wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej.

Z zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż w dniu 19 kwietnia 2004 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w Banku P. na zakup nieruchomości (dom mieszkalny jednorodzinny).

W dniu 28 września 2007 r. Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny w Bank SC. nr (...), którego celem wynikającym z umowy było sfinansowanie remontu domu jednorodzinnego oraz spłata kredytu zaciągniętego w banku na cele mieszkaniowe, którego pierwotnym celem był zakup domu tj. zaciągniętego w 2004 r. w Banku P.

Ponadto Wnioskodawca zaciągnął kredyty na remont domu:

* kredyt konsolidacyjny w Bank SC. w dniu 28 września 2007 r. nr (...) - spłata innych kredytów gotówkowych wcześniej zaciągniętych na zakup materiałów na remont, modernizację i budowę domu. Celem wynikającym z umowy było finansowanie spłaty następujących zobowiązań finansowych Wnioskodawcy:

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) S. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: pożyczka gotówkowa,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) P. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) Bank P. - kredytobiorca W. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) bank E. - kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: pożyczka gotówkowa,

* kredyt gotówkowy - umowa nr (...) Bank K. - kredytobiorca W. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* debet - umowa nr (...)- kredytobiorca J. G.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* karta kredytowa z limitem kredytowym nr (...) - 5 października 2007 r. - gotówka w całości przeznaczona na remont domu.

Cel wynikający z umowy: gotówka - brak celu,

* pożyczka w Bank SC. nr (...) - 14 maja 2009 r. - pożyczka w całości przeznaczona na remont domu.

Cel wynikający z umowy: cele konsumpcyjne,

* kredyt konsumencki w Banku C. nr (...) - 23 lipca 2009 r. - przeznaczony w całości na remont domu.

Cel wynikający z umowy: kredyt konsumencki,

* karta kredytowa w Banku C. - 5 sierpnia 2009 r. - gotówka przeznaczona w całości na remont domu.

Cel wynikający z umowy: gotówka - brak celu.

Wnioskodawca nadmienia, że Jego matka, J. G., zaciągała dla Niego i Jego małżonki pożyczki na remont domu ponieważ miał On już kilka kredytów w tym kredyt hipoteczny i w związku z tym były trudności z otrzymaniem kolejnych kredytów i pożyczek.

W dniu 17 lipca 2009 r. Wnioskodawca kupił na własność mieszkanie służbowe, które sprzedał w dniu 18 listopada 2009 r. Za uzyskane ze sprzedaży mieszkania pieniądze płacił raty kredytu hipotecznego oraz konsolidacyjnego przez 24 miesiące. Spłacił również ww. kredyty oraz zakupił materiały budowlane na remont domu zakupionego w 2004 r.

Mając zatem na względzie przedstawiony stan faktyczny, stwierdzić należy, iż spłata pożyczki konsumpcyjnej, kredytu konsolidacyjnego (przeznaczonego na spłatę kredytów zaciągniętych przez Wnioskodawcę i matkę Wnioskodawcy) i konsumenckiego oraz kart kredytowych, ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania nie stanowi realizacji własnego celu mieszkaniowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem z zawartych umów nie wynika, że zostały zaciągnięte na cele mieszkaniowe. W związku z tym dochód w części odpowiadającej udziałowi wydatków poniesionych na te cele w przychodzie z odpłatnego zbycia mieszkania nie korzysta z przedmiotowego zwolnienia, a Wnioskodawca zobowiązany był do zapłaty 19% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Natomiast ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d i pkt 2 lit. a i b) ww. ustawy, może korzystać część uzyskanego dochodu, która odpowiada udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia mieszkania tj. w niniejszej sprawie - przy spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek warunkujących omawiane zwolnienie - udziałowi poniesionych przez Wnioskodawcę wydatków na zakup materiałów budowlanych przeznaczonych do remontu domu oraz na spłatę rat kredytu hipotecznego udzielonego przez Bank SC., którego celem było sfinansowanie remontu domu oraz spłata kredytu hipotecznego udzielonego przez Bank P. przeznaczonego na zakup nieruchomości (domu jednorodzinnego), które mieszczą się w katalogu wydatków określonych w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie tut. organ zauważa że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku - nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy - Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego zaistniałego, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl